Monday 13th July 2020, Markta  |  esky

fun STUFFDopravní nehody - pro øidièe suverény...
stránky jsou tady proto, aby si mohl každý prohlédnout dùsledky zbyteènì riskatní, nebo bezohledné jízdy. Naším cílem není zveøejòovat šokující videa se zábìry dopravních nehod a parazitovat na neštìstí druhých. Tento web má sloužit jako varování pøed zbyteènì nebezpeènou a bezohlednou jízdou.


Pravda až to dìsí ?
Znáte ty rùzné myšlenky, co si posílají pøátelé mezi sebou? Nìkteré mají opravdu nìco do sebe a budeme je zde uvádìt.
enjoy your time :-)

we are a priori apologize for links that doesn't work. internet is very changable medium so we can't take control of links outside 'webpage of usacek'. that's why we thank for your tolerance

admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |