ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2011››
potsttpasone
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Zajimavý pátek,19. 2. 2011  Jsem v pohod

tak tedy v pátek jsem vlezl na slovenský chat, kde obèas taky hledám pøátele. Neèekal jsem, že se dám doøeèi hned s nekolika kluky, co hledají víc, než to jedno. Ale o co bylo mé zdìšení nebo pøekvapení vìtší, že znají mùj web, mùj deníèek a že jej ètou. Proto píšu tyhle øádky, protože jsem deníèek zanedbával. Bylo to tím, že opravdu nebylo co psát hezkého. Potkavám poslední dobou jen kluky - pisálky, co chtìjí jen virtuální vztah. A když ma dojít k setkání, nepøijdou na schùzku, zruší si profil a podobnì. Proto radím vám všem, aby jste nepodlehli iluzu imaginárního pøítele a do doby, než se s kluekm potkáte osobnì, tak nebali jeho existenci jako skuteènou. Ušetøí vám to hodnì trápení a hlavnì èasu. ale pátek, píšu si s tedy spár klukama rùznì po Slovensku, a je fajn zjistit, že jsou ještì i kluci, co hledají nìjaký vztah, lásku. Pøíjde mi, že už se vytrácí láska, nanetu je to jen samý sexík, i když ejj mám taky moc rád, tak radši se svým klukem. Nedávno mi mùj poslední kluk napsal, že flákám deníèek, z èehoš si myslím, že obèas zabrousí na mùj web, což mnì trošku pøekvapilo, ale mile. Jsem rád, ž je s nìkým víc štastnìjší a spokojenìjší tam v daleké Praze. Ale potìšilo mnì, že mi naspal, že si ted po urèité dobì dokážeme být pøátelé, i když v dobì rozchodu to bylo na nože. Nìkteøí mí exkluci se stali pøátelé a s nekterými to nìjak nejde, apøitom láska na jedné stranì je silná ana te druhé už ne, ale urèitì nezmizela úplnì. Urèitì nejaký støípek musel zabudnutý v srdci...... jen doufám, že nebolí, ale spíše høeje... protože má, ušatá láska je urèitým zpùsobem úžasná. Vím, nebo si spíš myslím, že kdyby mou první lásku neznièila dálka a jiné okolnosti, urèitì bych byl s ním.... a to více jak 8 let. Ale stalo se a jen je mi líto, že jsme o svou lasku tolik bojoval a pøitom ji ztratil v tom boji úplnì. Na závìr, na závìr jsme èekal že na vánoce nebo na valentýna budu s nìjakým klukem v objetí, budem spolu zažívat všechna a další a jiná dobrodružství, co dva zamilovaní kluci spolu jen dokáží prožít, chvíli jsme hodil i flintu do žita (v zimì) ale pak si èlovek musí uvìdomit, že naš život plyne a osud nás žene tam, kam máme jít. Proto na tebe miláèku èeká, že se vynoøíš z toho proudu života, tøeba neèekanì (já poèkám). Když jsem døív psal deníèek, bylo to zajimavé, psaním jsem si utøidil myšlenky a dokonce to co jsme prožil dokáže jiným klukùm pomoci, porozumet více vztahùm mezi dvem kluky. Proto chystám návod, jak pøežít rozchod.

Vítání jara s IB v Brnì21. 3. 2011  Dnes slavm!

Vsobotu jsem byl v èervené koèce slavit pøedèasný pøíchod jara, které ještì nechce pøijit. To, že je pro mnì REDCAT nejhezèí a nejvíc pohodová diskotéka není asi tajemstvím. Párty to byla až pøekvapivì skvìlá a vydaøená. �ekela jsem, že se tam potkám se svým buddoucím klukem, že se koneènì poznáme, ale tak to zas nìjak nevyšlo. Když Ti øeknu miluju ti, uvìøíš tomu? Když ti øeknu, že jen na tebe myslím, uvìøíš tomu? Když chtìl bych s tebou se objímat, hladit tì ve vlasech, nìžnì tì polibit a jen být ve tvém náruèí, dostat od tebe sladkou pusu, až mnou projede tisíc voltù. Chci tì koneènì poznat a mít tì u sebe. Když se koukám na jeden zamilovaný pár dvou kluèíkù, jak se celý veèer vìnují jen sami sobì, vhání mi to užásné vzpomínky na jedné stranì a na té druhé pøedstavy, že tam pøíštì budeme my dva a zamilovaní.

Duben: poèet vzkazù - 130. 4. 2011  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Pøesnì tolik vzkazù jsem dostal od miláèka v dubnu, dovolat se mu nejde, na sms neodpovídá, jen napsal že nemá èas, na nic....

Takže jak to jde? 8. 5. 2011  Dnes je cel svt naruby

No na to že je kvìten a s miláèkem jsem se naposledy vidìl koncem bøezna, to není špatný. Za celý duben mi napsal jen jeden vzkaz a to že má nomocnou mamku a je z toho úplnì mimo. Já vím, že ona je nemocná, ale mohl by se aspon ozvat jednou týdnì a mohl by aspon chtít, abych za ním pøijel. Sám nevím, co si o tom myslet a tak jen èekám až se uvidíme.... miluju tì èumáèku a doufám že mnì nezklameš a budeme spolu štastní :)

Stavìní máje8. 5. 2011  Jsem vysmtej/t

ak dneska absolutní mazec..... odpoledne jsem donucen sadit begonie.... asi rostlinky co pak vykvetou, navezu hlinu, nosim kvìtináèe a dokonce to i zaliju. V tom zaène hrát náš místní vesnický rozhlas, že místní hasièi potøebují dobrovolníky na stavìní máje..no tak at si jej teda staví..ale pak se to opakuje a po tøetí výzvì místního rozhlasu tede øeknu .......NO tak jo už jdu.. super akce..sešlo se hodnì lidi z vesnice a je to neco mystického, když všichni se snaží dostat nahoru ten krásny strááášnì dlouhy smrk..no a pøi každém zdvihu jde jedna runda slivovice.... koneènì je máj kde má být a že prý dáme karty a je nìco po 23 hod a jsem doma...

Stav: ve složitém a komplikovaném vztahu?28. 5. 2011  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Tak na facebooku si pomalu zaèínám mìnit stav ze zadaný na komplikovaný vztah. Ták dneská mám dvoumìsíèní výroèí seznamení s mým asi ne už ne pøítelem a zítra mám dvoumìsíèní výroèí co jsem ho vydìl naposled. Tohle jsem mu napsal na jeho profil, protože už nevím, jak s ním komunikovat, když nereaguje a pøitom obèas zajde na net...tohle jsem mu napsal: Ahoj Pavle, takhle to dál nejde. Nevím proè jsi se na mnì vykašlal úplnì, ale aspon jeden vzkazjsi napsat mohl. Pokud maš nekoho jineho nebo už se mnou nechceš chodit tak ja to pøežiju. Tohle opravdu nema cenu, aby jsi tak na mne kašlal. Mej se hezky a urèite mùžeme být do budoucna kamarádi. Radim ....... No tak se mì tìd nìkdo zeptal a v jakém vztahu se teda cítíš být..odpovìdìl jsem: Já se cítím být zamilovaný a zmatený......

Bez pøítele?8. 6. 2011  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Tak už je to víc jak 6 týdnù, co se mi vùbec neozval. Nechápu, proè kluk, který nìkoho nechá mu to alespon neoznámí. Vzpomínám si, jak mi øíkal, že nechal pøítele a ten pak za ním pøijel a s druhým chlapem delal divadlo, že má nového pøítele. Pavle, nechápu tì, že nedokážeš øíct tìm, co tì milovali, že je konec.

èervenec a stále nic4. 7. 2011  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Tak ani v èervenci se mi ten kluk neozval, jen si mne odebral z pøátel a já jeho. Tak jsem mu napsal na profil, než jsem pøestal být jeho pøítelem tohle a už je to uzavøená záležitost: Ahoj , takhle to dál nejde. Nevím proè jsi se na mnì vykašlal úplnì, ale aspon jeden vzkazjsi napsat mohl. Pokud maš nekoho jineho nebo už se mnou nechceš chodit tak ja to pøežiju. Tohle opravdu nema cenu, aby jsi tak na mne kašlal. Mej se hezky a urèite mùžeme být do budoucna kamarádi.

Že by pøítel4. 8. 2011  Dnes je cel svt naruby

Tak už ani nevím, jestli vùbec tyto prázdniny nìkoho chci, zase to trapné seznamování a v momentì, kdy už má dojít k setkání, tak dotyèný nenapíše, neozve se a až na vyžádání se teda dozím, že budem jen kamoši a pak mrtvá komunikace...Tak jsme si zaèal povidat i s jedním modrookym kocourkem od OV. Tak nìjak si píšeme, že budem kamoši, že se máme rádi a že se teda ted o víkendu potkáme a poznáme. Tìším, že jej poznám a uvidime, jestli mezi náme nìco pøeskoèí :)

My friend21. 11. 2011  Ach, ta lska nebesk

Tak dnes mi mùj exmiláèek napsal, že zanedbávám stránky a tak vùbec. No tak tedy nìco napíšu zde do deníèku. V záøí se stalo hodnì událostí a asi ta nejhezèí byla volba nejkrásnìjšího gay kluka v Praze. No tak ještì hezèí událost byla, že jsem se zde potkal se svým pøítelem. Napsali jsme si pár dnù pøedem. Reagoval, i když ne úplnì pøímo na muj inzerát na lidé.cz Poslal mi hodnocení a já jsem jen odpovìdìl, že dìkuji a zeptal jsem se jak se má. Dozvìdìl jsem se, že jej pøítel nechal na silvestra dost hnusnì, když si vybral tøetího z trojice. Ten kluk mi psal, že by mne rád poznal. Vzájemná vzdálenost mezi námi je pro pøedstavu 520km (cca 7 až 8 hodin cesty). Vzhlkedem k tomu, že jsem jel do Prahy na Gaymana 2011 a tak jsem se ho zeptal, jestli by nechtìl jet semnou. Kupodivu mi napsal, že rád pùjde se mnou, i když takové akce moc nemusí. Potkali jsme se a spolu ztrávili galaveèer v Divadle Hibernia. Potom jsme se jen tak toulali Prahou a nad ránem jsme øešili, zda se ubytovat, nebo jet k nìmu domù. Nìjak se nám nepodaøilo najít rozumné ubytování a tak jsme nasedli na vlak a nad ránem pøijel k nìmu domù. Celý unavení jsme zalezli do pelíšku a hend jsme spali. Obèas jsme se pohladili a pøitulili jsme se k sobì. Pak jsme odcestoval domù a zaèali jsme si psát a volat si. Poté pøijel k nám domù na venkov, kde se mu moc líbilo. A den se sešel s dnem, týden s týdnem a naskytla se pøímo u nás skvìlá pracovní pozice. To jsme byli zrovna spolu v Lounech, po fajn obìdì najednou telefonát, že musí být zítra na druhém konci republiky na dùležitý pohovor. A od té doby bydlí u nas a máme se rádi. Zažíváme spolu rùzná dobrodružství.© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |