ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2009››
potsttpasone
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Happy new yeaaaar8. 1. 2009  Dnes slavm!

Tak se nám to opìt sebìhlo. Tak jako všechno v co doufáme, že se nám vyplní, tak vždy to co chceme se ztrtí nìkde tam v dáli. Rýsoval se mi super výlet do Berlína, kde jsme mìl jako prùvodce. V berlínì jsem byl na novínáøské cestì a celé mìsto nám bylo pøedstaveno z pohledu gay života. Tìšil jsem se ale nic z toh, na co jsme se tìšil nevyšlo. Taky jsem si dal opìt inzerát, že se seznámím s novými lidmi, ale pokud s nekym nechcete chodit, ale jen si dopisovat, tak máte smùlu. Nicménì na silvestra pøijel jeden pøíjemný kluk k nám domù a strávili jsme spolu pár hezkých dnù v pelíšku vyplnìné moc hezkým mazlením. Když jsme šli od vlaku, potkali jsme dva náctileté kámoše od nás (pozdìji hlas z mexického klobouku) a ti se jen usmívaly a potutelnì se na nás dívali. Bylo jim jasné, že si vedu gay kamaše.... Pøišel nový rok a šli jsme si pøipít ven do velmi mrazivého poèasí. Naší vesnièkou zatím žádný velký novoroèní rámus nebyl..do pùlnoci..a pak to zaèalo. noèní mrazivou oblohu prozáøili pestrobarevné svìtlice a ohnostroje. Až utivhli šli jsme s kamošem pomalu domù,. když tu hlas v mexickém klobouku øíká: Ušáku, pojd s námi na párty, mám volný barák... no kdo by odmítnul pozvání od náctiletých sousedù z naší vesnièky. Jsou to moc hezcí kluci a každý tam byl se svou holkou. Jen honza tam byl sám, ale on je ješte takové díte a takbyla legrace. Jsem rád, že místni kluci mì berou úplnì v pohodì. Za hodinku jsme se z této oslavy vytratili do pelíšku, kde na nas oba èekalo nádherné novoroèní mazlíkovaní....

Sníh...a mizející stopy8. 1. 2009  Dnes je cel svt naruby

Venku padaji vloèky, snih jakoby chtìl položit na krajinu bilou pokryvku peøiny. Autobus uhaní bílou cestou a míjí osvìtlenou fontánu na kruhovém objezdu. Nádhernì záøí a dokresluje atmosféru bílého nového roku. Nový rok zaèíná s tím, že vše je už jiné, svìt se hodnì zmìnil a lidé kolem taky. Miluju své exkluky a vzpomínám na to, jaké to bylo krásné a štastné období, když jsme patøili jeden druhému,� myslím na vše krásné a vše, co ted pokrývá hustá vrstva nového snìhu. Jediné stopy, které dokáží zøetelnì vidìt jsou jen ty mé vlastní�. Všechny ostatní pokryl sníh, navždy zùstanou pod vrstvou zmrzlé vody... a až i ta roztaje a snih zmizí, zmizí i ty stopy. Pokud se objeví nové od starých pøátel a exlásek je otázkou� asi to jak najit k sobe cestu je nejsložitìjší záhada, kterou lze øešit jen obtižnì�� život láska a pøátelství�. Mizí jako stopy ve snìhu..

MILUJU TÃ?....25. 1. 2009  Ach, ta lska nebesk

O vánocích jsem dostal od svého 5tého exkluka smsku, která konèila..miluju tì....... Jsme od sebe 500 km a možná by jsme spolu mohli žít, máem se moc rádi a mìli jsme se vidìt na jednom neuskuteènìném výletì pøed vánoci. Výlet nevyšel, ale díky tomu jsme si napsali a zavolali a zjistili, že po sobì stále oba toužíme. Napsal jsem mu vzkaz - takové vyznání lásky. Tøeba jednou spolu budume tøeba ne.. Zde je mùj vzkaz pro tebe èumáèku: Na té fotce jak jsi s tou kytkou ti to sluší nejvic, tam máš moc nadherne vlasy a ta èerna ti moc sekne..... ja vim že se mi moc nelibila, ale bylo to spiš tim, že ted jsi o moc krasnejši kluk a proste tehda jsem èekal blondaèka..... tobe by slušela každa barva, jen velké zmìny jsou vždy velké.. ale na te fotce s ružièkou vypadaš jako princ z bajne Zemì, princ srdce každeho kluka ...... kluk co by možná chtel byt vic štastny ve svem životì, mnn pøijde, že nejsi štastny a ted už nejsi na škole a vše je jine. Dovedl by jsi si pøedstavit život u nas doma se mnou? Blblout s našim pejskem, trochu zahradnièit na zahradce a mit milujiciho obyèejneho kluka? Možná to dlouhe období bylo pro nas oba dva aby jsme si ješte užili života,ale taky aby jsme zjistili, jaky je gay svet divny.... a co když teb by jsme byli spolu štastny, èumáèku. Jsem moc rad, že jsme si napsali a zavolali. Jen pøemyšlim nad tim, co jsi mi psan na štedrý veèer,,tu hezkou sms...miluju tì. Víš, je zvlaštní že se oba dva milujeme a pøitom jsme od sebe stovky kilometrù. �ikal jsem si jaky by to bylo, kdyby jsi bydlel u nas doma, našel si praci tady na zlínsku... žit jeden pro druheho... vzpominam na to, jak jsem pøijel jednou domu a ty jsi s mamkou pekl pro mne buchty a vaøili jste spolu, to bylo jako v pohadce a vzpominam na to moc rad..... posilam ti sladky èumaèek lásko... miluju tì

Mazlík.......1. 2. 2009  Dnes je cel svt naruby

�eho si cením u lidí nejvíc? asi upøímnosti. Prostì se ted asi nedokážu nijak zamilovat a myslim asi na své ex vztahy ikdyž už jim nepøikládám takovou váhu. Ale je to prostì jako zahltit operaèní pamìt velkým kvantem dat, v mém pøípadì asi více lásek a pak zpracování každého nového potenciálního vztahu je složité. Mám mazlíka, se který se obèas vídám. Není jen jeden, ale jsou dva. Jsme pøátelé, kamarádi a vztah mezi námi zatím nìjak tak nenastal, a tak když se potkáme, tak spolu zažijeme bájeèné dobrodružství v pelíšku. Být sám je sice né moc ideální, ale být bez sexíku by bylo asi dost na hlavu. Nìkteøí lidi nemají moc rádi otevøenost, ale tu já si cením u druhých nejvíc. Jsem jen obyè kluk, co chce najit svého pronce. Jen nevím, kam jsi se mi brouèku zatoulal. Myslím na tebe, na to jak budeme spolu štastní a budeme se mit rádi...budeme si rozumìt a to ve všem.... pøestan se mi toulat a koneènì pøijd ke mnì. Víš, že na tebe èekám....

Planeta plná klukù1. 3. 2009  Dnes nic moc, prost norml

Teï vyšla zajimává kniha Planeta plná klukù a dost vystihuje to, co prožívá asi drtivá vìtšina gay lidièek. Kluci myslí asi tím, co mají v kalhotách a najít opravdového pøítele je dost složité. Ale z té veselejší stránky jsem si byl zpravit náladu na volbu MR GAY CR - SR Díky této soutìži jsme poznal nové pøátele. Dìkuju moc kamošovi Doopimu, který se o mnì o víkendu skvìle staral a ješte mi pomohl s nafocením akce.

IKEA5. 3. 2009  Dnes slavm!

Když nìkdy jedeme do Brna a je chvilka, tak se vždy zastavíme v Ikei. Procházím se arozhlížím se po kuchyních a jiném nábytku. Po každé se musím zastavit v sekci ložnice. Koukam se na hezky vybavený pokoj, ideální místeèko pro dva zamilované lidièky. Postýlka - skvìlý pelíšek na kterém jsou dvì sady peøin a polštáøù pro dva lidi, tøeba dva zamilované kluky. �íkám si jaké to bude,až i v mém pelíšku nebude jen jedna peøina :)

Jak to je:?2. 4. 2009  Ach, ta lska nebesk

Jak to je? Zaèíná jaro a ještì døív, než zaèalo, seznámil jsem se zajímavým klukem od Olmíka. Je mu 20 let, hezký kluèina. Odepsal mi na mùj inzerát nìkde na seznamce. Prvních pár zpráv bylo jen takových všeobecných. Ty další už byly daleko hlubší a úplnì jiné. Kde se stala zmìna a vìci zaèali být jiné a snad lepší? Pøesvìdèil mne, že to mysli skuteènì vážnì, že mne chce poznat a ještì daleko víc. Zaèínáme si psát èím dál tím víc hezèí vìci. Domlouváme první schùzku v Olomouci a také se potkáváme. �ekal jsem, že to mùže dopadnout všelijak a výsledek byl, že jsem se líbíl. Taky prý má povaha je moc fajn a prý jsem bezva kluk. Od našeho prvního setkání už trochu oba víme, že se máme rádi. Nìco mezi námi zajiskøilo a od té doby je mezi náme nìco moc hezkého. Jen se zatím vídáme velmi málo. Dostal ode men plyšového myšáèka, který spí s ním v pelíšku. Nìkdy bych si to s tím plyšákem vymìnil, protože jsem mazlík�.. Jaké bylo naše druhé setkání? No nepøedvídatelné. Mluvili jsme spolu i o sexiku a mazlení a chtìli jsme se spolu mazlit a milovat. Jenomže se zatím jen poznáváme a když pøijedu, tak se jen procházíme a tam toho moc nejde vymyslet. Mùj myšáèek dostal nápad, že by jsme mohli jít nìkam do pøírody. Po pravdì trochu foukal vítr a nebylo nadvakrát hezky. Zajeli jsme za mìsto do pøírody a najednou zaèalo vycházet sluníèko. Když jsme byli uprostøed lesíka, tak poèasí bylo nádherné. Sluníèko nás høálo a my jsme si koneène mohli dát pár hezkých polibkù. Zjistili jsme, že se rádi líbáme a tak jsme se líbali dál a dál. Nezùstalo samozøejmì jen u polibkù, ale to si necháme pro sebe. Vzniká mezi náme nìco moc hezkého a už se tìším na první spoleèný víkend u nás doma. Mìlo to být už teï, ale myšáèek musí jet nìkam s rodinou, tak se to odkládá na co nejbližší termín. Je hezké mít nìkoho rád a vìdìt, že nìkdo má rád vás hlavnì kvuli tomu, jaký jste. Nejvíc, co pøitahuje tak mladého kluka na mnì je prý má povaha a to jaký jsem��.

První máj, nelásky èas?2. 5. 2009  Mm naladu pod psa

Jaro, jako každy rok by mìlo pøinest ješte víc lásky, ale pøipadá mi, že každý rok ji bere a bere. Když vam kluk napíše, že na vás myslí a má hroznì rád, ale zuùstaneme jen kamaradi, je to asi už nìco, co patøí ke každodennímu gay životu.

Být zamilovaný?3. 5. 2009  Dnes je cel svt naruby

Kolikrát v životì se dokáže èlovìk zamilovat? To netuším a asi u kažého z nás je to jiné. Ušáèek se napøíklad dokáže zamilovat i do jednoho kluka a to na celý život. Má smùlu ovšem v tom, že jej kluk opustí....a pak další a další... Mùžete milovat kluka jako pøítele, ale taky mùžete poznat kluka nìkde z dálky, psát si a zjistit, že jste si moc blízcí. Nakonec zjistíte, že se máte moc rádi a že by mohl vzniknout hezký vztah...a pak pøíjde to známé, budeme jen kamarádi. Kolikrát jsem už tuhle zprávu dostal, nespoèetnì krát. Láska je úžasná vìc, ale taky ta nezrádnìjší. Ted byl hezký film, kdy se matka vymìnil s dcerou - jejich duše byly v jiném tìle. Pøítel od dcery poznal zmìnu a jeho sympatie ziskávala matka, která mìla vlastnosti své dcery.... ten kluk se zamiloval do toho, co sám miluje a to je ta pravá osoba,,,,,byl tak sladký a zamilovaný.... v tom jsem si uvìdomil, co to je být zamilovaný? Kdo miluje nás a proè ubývá té pravé lasky......

Vèera jsem se zatoulal4. 6. 2009  Ctm se jak krl

Ani nevím jak se to sebìhlo, ale bylo to nìjak rychlé. Jeden kluèina od Brna se chtìl tak nìjak se mnou poznat a najednou jsem bez váhání byl na cestì. Za tøemi zatáèkami, rybníkem byla malá vesnièka. Na smluveném místì jsme se potkali a šli se projit nìkam, kde bylo nìco jako hospodáøské stavení s pùdou, na které bylo seno. Chvíli jsme si jen tak povidali o životì a pak jsme se zaèali hezky líbat. Jeho sladké polibky byly úžasné a co všechno se dìlo dál si nechám pro sebe. Všechno to skonèilo v momentì kdy musel jít domù. Pak jsem jen dostal smsku, at se nezlobím, že z jeho strany nepøeskoèila jiskøièka. Chvíli jsme se ještì procházel mezi polem mladého obílí a sluníèko zaèalo pomalu zapadat a v jeho rudé záøi, která konèila urèitì za Brnem jsme se vydal právì tam. Zabloudil jsem do RedCatu a tam potkal pár pøátel� o nás blížencích se øíká, že prý se obèas rádi zatouláme a vèerejší toulka byla moc nádherná a jsem moc rád, že jsem blíženec.

BOY WHO I LOWED ? 13. 7. 2009  Dnes nic moc, prost norml

Kluk kterého miluju nebo jsem miloval? Je velmi obtižné, pokud hledáte lasku tu pravou, kdy vám kluk pøi probuzení øekne èumáèku, jsem tak štastný že jsme spolu.. hezky se usmeje a polibí... a pak se otoèí na druhý bok a jen øekne na snidani s dám vajíèka hihi ...najit protejšek, aby si dva rozumeli ej velmi obtižné a nesnadné....

Snídanì na Plutu13. 7. 2009  Dnes slavm!

Breakfast on Pluto Tento film mi dost zmìnil pohled nejen na mé kamarády, co se cítí být holkou. Pro nas kluky na kluky je dost složité chápat svìt, ve kterém se ocitnou kluci uvìznìní v tìle kluka, ale s duší ženy. Díky tomuto filmu se dokáži jinak dívat na ženy a holky, co jsou ted moji kluèièí kamarádi.

IB párty zlín12. 9. 2009  Dnes slavm!

Tak jsme zase mìli v naÅ¡em gay klubu EGOMUSICBAR skvìlou párty, kterou zaÅ¡titovala gayseznamka iboys.cz Jak taková párty v gay klubu probíhá? Mám vyprávìt? Fakt? Tak jo. Je to asi diskotéka jako každé jinší. Jen velký rozdíl je v tom, že si s klukem mùžete zatancovat a nikdo se na vás nebude koukat Å¡patnì. Tákže jsem si dal své plyÅ¡ové ouÅ¡ka a Å¡el jsem se bavit. Když jsem pøiÅ¡el, tak už to v baru trochu vøelo. Pøivítám se s kamarády a pøáteli, dám si nealko pivko, bo su autem, protože od nás z vesnice to asik jinak nejde a øidièe nemám  Na akci, kterou spolupoøádá iBoys je možné si nechat autorizova svùj profil na jejich seznamce. A co že to je? To znamená, že když si necháte potvrdit svùj profil, tak u nìj máte zelenou fajku, které øíká: Ano tento èlovìk skuteènì existuje a je mu tolik a vypadá takjako na fotce. Dobrý nápad a certifikovanými profili se nemusíte tolik bát, že narazíte na podvodníkaâ?¦ Takže kluk§ v podniku zaèíná pøibývat a kromì autorizace profilu tu jeÅ¡tì seznamka nabízí dvd z øady pro gay kluky. Celý veèer zùstávám u nealko, ale to vùbec neva abych se poøádnì bavil. Poøádnì si zatanèíme a zábava je v plném proudu. Je fajn obèas zajít ven a zablbnout si, poznávat nové pøátele. Takže pøíštì snad se uvidíme za a jste zvaní.

Narozky v redcatu5. 10. 2009  Dnes slavm!

Je sobota veèer a odjíždím do Brna do klubu Redcat, kde dnes bude velká narozeninová párty. Tahle gay diskotéka slaví už své tøetí narozky. Napøe se jdu kouknout do Áèka, kde potkávám pár pøátel. Trošku se zapovídáme o životì a pak se jde už pøímí do koèky. Tady je už zábáva v plném proudu a tak se pozdravím s pøáteli. Bìhem veèera byla tøeba pøehlídka spodního prádla, tombola, ve které jsem vyhrál na los è.69 flašku becherovky. Kolem jedné hodiny jsme se na chvilku ztratili do Mc. Donaldu. Asi by to nebylo nic svìtoborného, kdybych nemìl na tváøi nakreslený koèièí ksicht. V redku probíhalo mimo jíné i líèení na oblièej ve stylu Moulin rouge a ja chtìl namalovat koèièí oblièej, protože zajdu my prý opravdu nenakreslí. Ještì s balonkem v ruce vyrážím ven. Reakce kolemjdoucích byli dost zajimavé. Nìkdo na mnì mnoukal, jiný se pousmál. V mekáèi to bylo taky zábavné. Napøed úsmìvy a pak nìco malého dobrého pod zub. U protìjšího stolu sedìla holka s klukem. Chudák holka se tak zaèala smát, že se skoro nenajedla. Tak jsem jim popøál dobré chuti a vracím se zpìt do víru zábavy. Pøišli jsme vèas, akorát se krájel velký narozeninový dort a byl mooooc dobrej.

Láska5. 10. 2009  Dnes je cel svt naruby

Když jsem se tak koukal na dva kluky v èervené koèce jak se líbají a dívají se na sebe zamilovaným pohledem, trochu jsem si vzpomeò na to, jak jsem se já líbal se svými exkluky, mohli jsme na sobe oèi nechat a mìli jsme se moc rádi. A pak? Pak nic,,, konec a nikdy více� Pøemýšlel jsem nad tím co to láska. Pøipadne mi, že je to jako oceán, po kterém se vydáváme na lodce. Láska je nìco, co je jako voda, bojíme se do ní skoèit, abychom se neutopili, bojíme se rúzných neèekaných vìcí, co mùžeme v té vodì potkat a narazit na nì. Nìkdo se té vody bojí, ale když ochutnáme první doušek lásky a nabereme si vodu do dlaní, tak chutná skvìlì. Láska a její chut je úžasná. Ale co se stane když se láska stane nebezpeènou a když do ní spadnu, mùžu se utopit. Být stržen koncem lásky do vody a topit se ve vlastních slzách je pak boj o holý život. Mùsíme najít cestu a dostat se zpátky na lod. Jistì znáte, když vás opustila láska, že jste málem pøišli o život. Znám pár klukù co odešli ze svìta kvùli neštastné lásce. Oceán a voda jej pohlili navždy. A co se stalo s láskou? Když se vzpamatujeme a vyhrabeme se z první krize tam zjistíme, že ten oceán je zcela zamrzlý. Láska toho druhého zmrzla jako kus ledu. Mùžete jej zkusit rozbít, rozehøát, ale púak zjistíte že máte ruce rozedøené do krve ale s mrtvou láskou toho druhého už nejde nic dìlat, je mrtvá a studená jako kus ledu. Musíme tento oceán opustit, jinak tu mùžeme taky zmrznout��. A pak když se plavíme v jiném oceánu, bojíme se i strèit ruku do vody, pochybujeme o lásce a pøemýšlíme, jestli se nevrátit zpátky na pevninu a zapomenout na ten modrý prùzraèný oceán lásky, který je plný života i ztráty. Kdo má odvahu. Tak se vydá na další plavbu, je opatrnìjší a bává si pozor na bouøi, žraloky a jiná nebezpeèí. Opatrnost je velká a bojíme se víc a víc živé vody lásky, aby nás nezabila. A jaké jsou druhy oceánù a moøí lásky. No tak tak nejhezèí je oceán lásky. Dále moøe lásky pøátelské je taky nádherný druh vody a lásky. Každá láska nás drží nebo naopak muže stáhnout pod hladinu. Záchranné kolo nám mùžou poskytnout nejbližší pøátele nebo i ten, jehož oceán je kus ledu. Co se stane když mnì láska zradí natolik že ji pøestanu hledat a zaènu se jí vyhýbat? To pak mé kroky jdou dále od moøe vyprahlým pískem. Tak jako by v nás vyschla a zanikla poslední kapka nadìje. A to by bylo moc škoda, rozpálený písek a žízeò po živote a lásce je velké trápení. Existuje vùbec univerzální rada jak to vše zvládnout? Asi ne, ale hledejme oceán lásky pøátelské. Ta partnerská láska je složitá a její vody jsou zrádné. Nedopustme at v našem srdci vyschne i ta poslední kapka nadìje, že láska existuje. Hledejme pøátele a tøeba objevíme lásku tam, kdy by jsme ji vùbec neèekali a pøíjde z úplnì opaèného smìru.

Lásko nebeská19. 10. 2009  Ach, ta lska nebesk

lásko, až ti tak budu øíkat, nebudu asi smutný a zmatený z toho svìta, kdy láska kluky opuští jako vítr daleko v kopcích.....až ti budu øíkat miluju te a ty se jen zaèervenáš a daš mi sladkou pusu, pak budu moc štastný.... laska a její cesty jsou nevyzpytatelné, ale nebojím se najít svou lasku, jen nevim, kde ji hledat...

2. listopadu - svátek ? vÅ¡ech zesnulých? možná2. 11. 2009  Ach, ta lska nebesk

Dnes je skuteènì zvláštní den. Vèera jsem si tak v hlavì porovnal mé bývalé vztahy a lásky, tak jsem pøišel na jednu zajímavou vìc. Tím vším, co mnì potkalo jsem nìjak zapomenul na to, co hledám. Láska, které je jako nejkøehèí pøátelství ve svìtì dvou zamilovaných klukù. Kolik lásek musíme potkat, aby jsme jeden den se probudil sladkym polibkem milovaného kluka. Hledám kluèièí zamilovanou lasku, trochu ztøeštenou, romantickou...Dnes na svátek všech svatých jsem ráno na chvilièku šel na iboys.cz. Byl tam zrovna kluèina ze støedních èech a tak jsem mu dal plusko. Neèekal jsem, že za chvilku se na mém profilu objeví plus i od nìj. Podìkoval jsem mu za plusku a vzheldem k tomu, co mìl v profilu jsme se zaèali bavit o lásce. O tom co pøinesla nebo odnesla mnì i jemu. Psali jsme si zjišovali, že hledáme oba dva kluka, co bude milovat toho druhého, myslet na nìj, bát se o nìj, tìšit se na nej, stýskat se po nìm, mazlit se...... najednou to byl kluèina ktery mi napíše Radimku, myslím na tebe..já odepíšu kocourku, já take na tebe myslím..... mame to k sobì 300km a uvidime jak nám dálka dokáže být velkou pøekážou. Tìším se, jak poznám jeho mamku a jak mojí mamce pøedstavim... tak toje muj kluk, muj pøitel.....zaèíná to jako pohádka o dvou princích z království na konci svìta..... tìším se na tebe èumáèku :)

Vánoce 28. 12. 2009  Ctm se jak krl

vánoce byly moc fajn... s miláèkem jsme je skoro ztrávili celé u nás doma, byl u nas týden... taky se nám nechtìlo z pelíšku, když jsme se navzájem probudili ráno, zaèali jsme se èumáèkovat a mazlit se, hrát si s našimi tìly a prostì se nám obèas podaøilo vstát z pelíšku normálnì...

Narozky29. 12. 2009  Dnes slavm!

Dnes má miláèek narozky, 29.12 a tak chystáme menší oslavièku... pøijedou známí z nedalekého okolí a tak chystáme chlebíèky a dobrùtky....© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |