ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2008››
potsttpasone
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

SILVESTR 20077. 1. 2008  Dnes slavm!

Tak skonèili vánoce, kdy jsem si pod stromeèkem pøál najít nìjakého bezva kluka, ale to se nìjak nepodaøilo. Ale zas na druhou stranu k nám na víkend pøijeli pøátelé a udìlali jsme si super silvestrta. Nový rok v naší vesnièce, která bývá zahalena do snìhové pøikrývky, se letos moc snìhu neurodilo, ale bylo pár centimetrù. Asi trochu zklamání z toho, že kluk, se kterým jsme si po vánocích chtìli zkusit hezkej vztah nakonec na silvestra øekl své NE a nepøijel. Zato pøijeli moji pøátelé, hlavnì mamka a taka neboli Peánek s pøítelem a ještì pár kamarádù. Jak vypadá takový tradièní ušatý silvestr v králíèkovì? Panuje zde pohodová nálada, kterou vytváøejí právì mí pøátele, dobré jídlo a pití. Zdenda, který žije s pøítelem v nedaleké vesnici pøivezl skvìlý oøechovomedový dort, mnam, jen jsme se zalizovali. Bavili jsme se moc a moc super a pøed pùlnocí jsme vzali sekty a sklenièky a šli jsme na náves v té naší malé vesnièce na valašsku. Otevøeli jsme naše zásoby a zaèali si pøipíjet a pøát si do nového roku. Nad hlavami nám zaèali lítát pestrobarevné ohòostroje . Nenahraditelná nálada v silvestrovské noci Ušákovì, na obloze se tøpití nové a nové výbuchy barev a svìtel. Byl jsme štastný, že jsem zde, opìt po roce se svými pøátely a rodinou... Neøešil jsem žádné vztahy, vlastnì jsem si slíbil, že už vztahy øešit nebudu. Dám si pár mìsícù na pøemýšlení o životì. moji náctiletí hetero kámoši z vesnice mnì ještì zatáhli na kus øeèi a nìjaký ten pøípitek. Tak jsme ještì tak chvilku chodil a pøál si s lidma co jsem potkal vše nej do nového roku. Ta chvilka se protáhla na dvì hodiny, ale domù jsem trefil. silvestr se zrodil v nový den a i když je ještì noc, už je nový rok. Usínám s velkým plyšovým medvìdem Bjornym. Ten méïa je ze švédska a váže se k nìmu jedno ne zrvna povedené pøátelství. Jsem rád, že ho mám, protože mi v pelíšku dìlá spoleènost. Nový rok a ospalé ráno provonìné kávou a my se zaèínáme trochu probouzet k životu. Bjorny ne, ted chrápe v pelechu a mùj èerný labradorský retríver tak moc z pelechu nechce. Zaèalo hustì snìžit a tak místo výletu do Trenèína se jdeme podívat do nedalekého mìsteèka, kde máme moc hezký lesopark. Moc snìžilo a tak to nebylo na žádnou velkou tùru. Máme tam velké døevìné sochy, smeèku vlkù v nadživotní velikosti. Petr no vše nafotil a my jsme se samo museli u nìkterých vlkù vyfotit taky. Na fotce dole jsme si osedlal velkou žížalu. Pohodový den zpøíjemníme dobrým obìdem u nás doma a pak se už louèíme. vím že uplynulý rok pøinesl více toho zklamaní než radostných událostí, ale vím, že mám kolem sebe pøátele, se kterými je mi moc dobøe a které vždy rád vidím.

Je na èase nauèit se být opìt konìm26. 1. 2008  Ctm se jak krl

Je na èase nauèit se být opìt konìm Ted byl hezký film o koni, který byl menšího vzrùstu a bel strašne vzteklej. Nikdo s ním nemohl jeszdit a všichni toho kone odepsali. Stal se z nìj pro okolí jen pøítìží. Na farmì byl ještì jeden vzteklý, byl to mladý kluk, který byl hodnì prudký a vznìtlivý. Majitele farmy napadlo dát tyhle dva dohromady. Konì a èlovìka, které všichni už odepsali. Stalo se nìco co nikdo ani v njhorších snech neèekal. Ten kluk nauèil toho konì být koòem. Tak si øíkám, že i já jako gay si nìkdy trochu pøipadám jako ten kùò. Pøipadá mi, že opravdová láska a užasny vztah plyn lásky je odepsanou záležitostí??? Ne už ne. Rozhodl jsme se nauèit být opìt koòem tedy gay klukum samozøejmnì. Každý tak jako ten kùò obèas nìco prohrajeme, ale není øešení se hned vzdát osudu. Štestí záleží na tom, jak moc sami si jej budeme pøát. Neøíkam, že teï budu prolizat všechny seznamky a psát všem lidem na zemi. Ne, udìlám pravý opak. Napøed budu myslet na to že ten èlovìk, se kterým budu štastný a on se mnou existuje. Nìjak zkusíim o nìj poprosit, požádat tam nìkoho tam nahoøe, tøeba se mùj dobrý andìl strážný za mne pøimluví a ja svýho kluka dostanu. Je opravdu na èase nauèit se být opìt koòìm a ne se jen utápìt v tom, že jsem sám Nezáleží na tom kolikrát v životì spadnu, kolikrát v životì mnì kluk pošle k šípku�..zaleží na tom zase vstát, rvát se s osudem a žádat život o toho praveho prince. Když mnì kluk, nechá, opustí, dá kopaèky nebo si to jen proste rozmyslí, tak to není už má vìc. On se rozhodl a já musím být opìt konìm�.. a taky jím budu..tím usmìvavým veselým ušáèkem, co všem dokázal rozdávat úsmìv, radost a porozumìmní. Trápit se tím, že spadnu na samé dno, na které mn eshodí nenaplnìná lásla je proste blbost. Dokážu vstát, dokažu si z rozchodu vzit ponauèení, že je dobrý myslet na to stát se vždy a vždy o nìco lepším èlovìkem,,,cihlu k cihle..malé krùèky jen nezùstávat v tech sra�(výkalech)

iBoys párty ve Zlínì29. 1. 2008  Dnes je cel svt naruby

Tak jsme se doèkali a ve Zlínì jsme mìli párty skvìlé gay seznamky iBoys.cz Pùvodní obavy z velké návštevnosti se naštìstí rozplynuly a pøijelo hodnì místních klukù. Tak ze zaèátku se každý jen tak rozkoukaval ale pak pøišel kouzelník a celkovì se zábava rozjela. Ale než jsme vyrazil, tak jsme se zastavil u jednoho páru klukù. Mazec, mají domu pár výstavních koèek a tak jsme si dali kafièku u krbu a pak vyrazlili cestou necestou ))) Po pravdì párty byla moc skvìlá a pùvodnì jsem na ni ani nechtìl jet, ale povinnosti mediálního tatínka mi jasnì velí jet. Nelitoval jsem to, protože jsme potkal hodnì pøátel a hodnì nových pøátel. Jako popravdì bylo mi smutno, že jsem tam sám bez pøítele o kterého vždy tak nìjak pøíjdu ani nevím jak. Ale pak jsem se bavil moc super, jen škoda, že tam nebyl se mnou nìjaký mùj manžílek...

Pokec s adminem aliaz dlouho jsme se nevidìli1. 2. 2008  Dnes je cel svt naruby

Ušáèkovi stránky žijí díky Honzovi, skvìlému klukovi, se kterým jsme pøed lety byli nìco více než jen pøátelé jako nyní. chodili jsme spolu a mìli se šílenì rádi. Ale to asi všichni vìdí. Vèera pøijel z Brna a tak jsm esi tady u nás ve Zlínì zašli do Ego baru na nìjaký ten drink. Jsem moc a moc rád, že i po letech se k sobì chováme hezky. Trochu jsme debatovali nad stránkami a o všem možném o životì. Bylo to hezký pøpìní toho, že jsme spolu kdysi trávili víc èasu. S hezky vzpomínkou které se vzdaluje v trolejbuse jdu dál, dál životem, dál vším....

FaÅ¡anky, masopust nebo vodìní medvìda6. 2. 2008  Dnes slavm!

Tak se zase rok sešel s rokem a u nás na valašsku je opìt ten èas, kdy se konají obchùzky vesnicemi. Nìkde menší, nìkde vìtší prùvod masek a kapely, který chodí dùm od domu. Tady si èlovìk uvìdomí to, že život na venkovì je dost rozdílný od mìsta. Skvìlá atmosféra prùvodu, velká veselost, domácí slivovice a koblihy� tak t oje náš masopust. Jen mi v tom vše veslí pøíjde tak nìjak divný, že pøemýšlím nad úpnì jinšími vìcmi, že se tolik neraduju z toho, protože bych tohle vše chtìl prožívat se svým klukem. Místo toho jen o nìm sním a ve skuteènosti žádný není�. tak jako jsem ho nenašel pod stromeèkem ani nikde jinde tak je jasný, že na valentýna budu sám. Ale o to vìtší dùvod oslavit tenhle svátek všech zamilovanych (ja slavím mou ex lásky, ex lasky) s pøáteli a nebýt alespon sám doma. Takže se potkáme u nás ve Zlínì v sobotu v Music baru EGO :)

Láska mezi kluky?10. 3. 2008  Ach, ta lska nebesk

Tak jak to už bývá, tak si kolikrát øeknete, co je víc na svìtì? Je to láska? Ta zamilovanost, která hranièí až s pobláznìníním, které za pár mìsícù pomine...nebo mít nìkoho skuteènì rád a poznat jej a až èasem se do nej zamilovávat? Nevím, ale jedno vím jistì, mùj manžílek, mùj myšáèek mnì miluje, a nemìl to se mnou vždy lehký. Já jej mám moc rád a snažím se jej poznávat a chtel bych aby poznal i on mnì. Tím se mùžeem do sebe pomalu zamilovávat bez tech rùžových brýlí a vidìt sami sebe skuteènì takové, jací jsme. Nevidet jen nìjakou naši pøedstavu o tom druhém, ale znát jeden druhého a vìøit mu. Muj milouèkej myšáèku, mám te moc a moc rád a doufám, že se poznáme natolik, aby jsme spolu byli moc štastní a zamilovaní. �umášek, tvùj Ušáèek.

Važme si co máme, dokud to máme30. 3. 2008  Ach, ta lska nebesk

V sobotu byl na jednièce zajimavý film s Nicolsnem. V duchodu mu umøela manželka a on si najednou uvìdomil, jak moc mu chybý. Jak se vše zmìnilo a vše je úplnì jiné. Nutí mnì to pøeyšlet nad tím, jestli si dokažeme vážit toho co máme... lásky, vztahu, kamaradství a vztahy mezi rodièi. Urèitì ne každý ma tu výhodu, kdy jeho comingout probehl v pohodì. Ti co radí všem mladým klukùm, aby doam oznamili svou orientaci bych uvedl pøíbìh mého 17 letého kamoše, který zaèátkem roku musel opustit rodinu kterou mìl moc rád. Kde je hranice toho všeho? Existuje špatne nebo dobré rozhodnutí? V tom filmu to bylo zvláštní a èlovìk si uvìdomil odlišnost toho okamžiku, kdy je vše jinak. Kdy to co bylo normální je jen bolestná vzpomínka..... Mùj kluk to se mnou nemìl asi lehké. Všechny ty rozchody a takzvané lásky na celý život mi dost znesnadnili cestu v tom, abych dokázal uvìøit klukovi, že mnì opravdu má rád, že mnì dokáže milovat dyl než na pár týdnù. Ten mùj myšáèek mi to ted dokázal, že mnì miluje. Urèitì si se mnou nevybral život v pohodlí, ale možná zvolil štestí a lásku. Nebude se nudit a bude se mnou poøádat výlety,,tak jako kdysi s mým klukem. Asi bych ted chtel øíct, že když vás nìkdo opravdu miluje, nezahazujte jeho lásku..... možná to mùže být právì ten onen pravý èlovìk pro život a žádný druhý takový se již nemusí objevit. Lásku nezabiješ jak se zpívá v jedenáctém pøikázání.... láska je láska a ta zamilovanost je nìco jinýho... miluju svýho kluka? Mám jej moc rád a vím, že až mi dokáže, že mu mùžu vìøit a on mnì tak to bude opravdu láska. Je správné jít na lásku od zadu? Napøed poznat toho druhého a on mnì a pak jej zaèít opravdu milovat? Vím, že mnì miluje a že nám to spolu klape. Jsem rád, že jsme se nedávno znova potkali, protože se znáem již rok a i díky tomu mùžeme budovat základy nìèemu pevnìjšímu než vztahu na pár dní....

VENKOVSKÝ UÃ?ITEL! EMOCE?3. 4. 2008  Ctm se jak krl

Vèera jsem byl vzhlédnout film, který zøejmnì dokáže zapùsobit na každého èlovìka. �støedním tématem, které jsem vypozoroval je strach tìch, co jsou na kluky z reakce okolí. Strach, že když øeknou pravdu o sobì, že ztratí svou rodinu, pøátele, práci. Na promitání pøišli i dva mladí kluci zøejmnì s rodièem jedním z nich. Po skonèení pøedstavení si nešlo nevšimnout, že ta starší žena pláèe a ti dva kluci taky. Starší muž se tváøil spíše nechápavì a nezùèastnìnì. Ti kluci tím, že vzali rodièe na ten film jim sdìlili, co prožívají. To jestli se v jejich pøípadì opravdu podaøí, aby to pøijali je jen v hádánkách. Mnì osobnì dost vadí snahy nìkterých projektù vyvolat mylnou pøedstavu v nedospìlých klucích, že vyjít s pravdou ven je normální. V mnoha pøípadech opak je pravdou a dostanou nevyzrálé a nepøipravené náctileté kluky do velmi nebezpeèných situací. Mùj 17 letý kamarád z Hradce musel odejít teï na zaèátku roku od své rodiny. Z rodiny, kterou on mìl rád a oni jeho. Muselo se to øešit pøes sociálku a dnes žije bez své rodiny. Opravdu je tohle zámìr dávát klukùm rùžové brýle a vystavit je velkému nebezpeèí? Naše spoleènost je sice o kus dál v porozumnìní, ale ještì v mnoha pøípadech se nedokáže vyrovnat s orientací èlena své vlastní rodiny. Film VENKOVSKÝ U�ITEL! vøele doporuèuji.

ušáèek a jeho pøítel3. 5. 2008  Ach, ta lska nebesk

vypadá to, že jsme opìt našel bezva kluka a máme se moc rádi....

rozchod...3. 6. 2008  Je mi smutno, potebuji rozveselit

tak po hezkým období opìt rozchod....

Bez pøítele?3. 7. 2008  Dnes nic moc, prost norml

no taks e to semlelo všechno, že kluk, o kterem jsme si myslel, že by mohl být koneènì ten pravý, tak vznikla dost velká nedùvìra apokud ve vztahu není dùvìra, konèí vztah, pøátelství... cokoliv

Jak na vìc?27. 7. 2008  Dnes je cel svt naruby

Když nad tím tak pøemýšlím, tak tím, jak mnì kluci nechali a tím, co všechno jsem zažil tím, že došlo k rozchodu, takjsm ejako by chtìl na to vše zapomenout. Zapomenout na to co bylo, abych se tím netrápil. Jenomže pøi tom zapomíní jsme zaèal zapomínat i kdo jsem a co hledám. Jsem kluk co hledá kluka, kluka co mi bude pøítelem, bude bydlet se mnou, kluka co mi bude vìøit a ja jemu, kluka co se budeme milovat a mít radi jeden druheho vic než svùj vlastní život, tak takovyho kluka chci a vím, že takovy kluk se brzo objeví v mém životì.

Mùj kamarád mì má rád?5. 8. 2008  Ctm se jak krl

Když vás upøimnì má rád nìkdo, kdo se vám líbí a vy jemu a možná i miluje a vy jeho, ale on se stále z tisice dùvodù brání být jen nìco vic než kamarád, je to takový smutný. Ale jsme rad, že jej mùžu mít rád aspon jako kamarada. Šli jsme na zmrzlinu a nedokazal jsem se mu divát do oèí. On nechce, abych jej nutil k nìèemu víc a já se snažím... on se tak na mnì hezky usmívá tema jeho sutnyma oèima a já se koukam rùznì možne do stran, abych se nezadival do jeho oèí. Jeho pøání jej "nemilovat" je pro mne i jeho asi dost oøíšek, ale snažím se....

Kluk a skvìlá komedi SEX UP10. 9. 2008  Ach, ta lska nebesk

Poznal jsem nedávno fajn kluèinu. Byl z èech a celkem fajn kluk. Zaèali jsme se seznamovat a ještì døív, než jsme se poznali osobnì, jsme si už zaèali øíkat, že se máme rádi apodobnì. Možná jsme mìli uzdu naší fantazie nechat hodnì pøitáhlou, kdo ví. Možná se to stát mìlo, možná se to mohlo stát jinak. Pøijel k nám domù a bylo to moc fajn, trávit víkendík s fajn klukem. Ale došlo k tomu, že nìjak nepøeskoèila ta jiskra lásky a tak nìjak jsme zùstali kamarádi. Ještì nž pøijel, tak dávali na stv hezký film. Nikdy jsem jej nevidìla vøele ho doporuèuji. Je nìmecký a musí se uznat, že nìmci umí toèit filmy s g/l tématikou v moc hezké komedii o mladých klucích. Film Sex Up vøele doporuèuji vzhlédnout.

Pomalu se to rozjíždí3. 12. 2008  Dnes slavm!

No tak asi by se už sešlo sem napsat pár øádek....... naše stránky napadli hakøi a tak to trochu v poslední dobì vázlo. Potkal jsem zajimavého kluèinu, se kterým jsme zažili jedno moc hezké odpoledne v zámeckých zahradách buchlovského zámeèku a pak velmi zajimavé procházky na Barbrorku u hradu Buchlov. Známe se delší dobu ale až ted jsme se nejak potkali. Dali sjem si i pár sldkých èumáèkù, které si ovšem ušáèek sám tak nejak vyškemral. Bylo to moc hezký... no je fajn mít dalšího super kamarada ikdyž bych asi chtìl, aby jen nebyl jen kamarád :)© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |