ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2007››
potsttpasone
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

SILVESTR4. 1. 2007  Ctm se jak krl

A máme tu nový rok. Ten starý byl jaký byl a vypadá to, že je už nenávratnì pryè. Vkroèení do toho nového roku jsem naštestí nemusel sám... Mùj myšáèek byl na školním táboøe na horách a moc se mu tam líbilo. Byl moc štastný a takový veselý. Na pøelomu roku jsme si psali až moc hezké vìci, a rozhodli jsme se vkroèit do nìj spoleènì. Bylo to úžasné vkroèení do nového roku s miláèkem. Miláèek byl sice stovky kilometrù daleko, ale silvestr u nás doma se skuteènì vyvedl. Pøijeli k nám dva páry klukù a jeden nezadaný. Celý den jsme hráli i s naší mamkou rùzné hry, šachù a domino. Náš úžasný èerný labradorek byl celou tu dobu s námi a slavil také. Veèer jsme rozdìlali oheò v krbu a vynesli ven køesla, zapálily svíèky, lampiony a louèe. Bylo super poèasí a tak jsme sedìli venku až témìø do pùlnoci. Pak jsme bouchli šampanské a slavili až do rána..... mùj miláèek a já...dva kluci co jsou sice daleko od sebe ,ale naše srdíèka se sbližují èím dál tím víc

víkend s ním nebo bez nìj ?22. 1. 2007  Dnes slavm!

když víte, že jedete nìkam za nìkým a pøesto ten nìkdo na poslední chvíli zmìní názor a chce aby jste pøijel jen jako kamarád, jeli by jste za takovým klukem nìkolik stovek kilometrù? Asi ne, ale já jsem myšáèkovi slíbil, že pøijedu a pøijel jsem. V Hradci jsem kolem pul deváté ráno v sobotu (ano musel jsem vyjet kolem 4 hodiny ráno od nás z valašska) a mìli jsme se potkat v místì, kdy jsem se mìl ubytovat. Jelikož jsem trochu zabloudil, musel si pro mnì pøijít. Pak jsme spoleènì na pokoji si pouštìli z noasu romantické komedie a drželi se za tlapky a obèas si dali nìžnou pusu. Cítil jsem, že nìco není v poøádku, ale nechal jsem to tak. Veèer jsme si zašli na výbornou pizzu ze 4 druhù sýra a pak musel jít domù a na rozlouèenou jsem dostal pusu na celkem rušném místì ...... nedìlní ráno....jaké bylo? Asi jiné, než ostatní rána. Probudil jsem sám a tušil víc než kdy jindy, že to tak bude na dost dlouho. Dnešní ráno v Hradci bylo úžasné, jasnì modrá obloha a tak jsem se motal historickým jádrem mìsta. Samo mìsto mnì pøekvapovalo svou historickou jedineèností a nesèetností malebných ulièek s nádhernými historickými budovami. A opìt jsem se ztratil, ale naštìstí jsem našel cestu a dorazil k muzeu, kde jsme chtìli jít na výstavu Chladná ocel neboli výstava historických brnìní pro rytíøe. Dorazil jsem zde o nìco døíve, sluníèko mne høálo svými paprsky, ale uvnitø mne nehøálo nic. Sebìhl jsem ještì dolù pod most pøímo k øece. V dálce kotví bílá výletní loï, která je jako restaurace a zábavní podnik, lidi chodí kolem bøehù øeky...na hladinì se pohybují labutì a kaèeny, které teï pøiplouvají kousíèek ode mnì ke bøehu, kde je zaèali krmit kluk s holkou...to sluníèko kouzli na obloze nádhernou modrou barvu a tak hezky høeje...koukám na to vodní ptactvo a rozdìlím se svým zbytkem snídanì. Kousek já, kousek labu, kousek kaèena a dva kousky já a nìco jim )))) Pak pøišel myšáèek a jdeme do muzea. Moc krásná výstava, hodnì zbroje a celých brnìní vystavených, dokonce dva soupeøící rytíøe na koních a vše v životní velikosti. Ještì se koukneme o patro víš na stálou výstavu o mìstì, kam jsem jel za svým kamarádem? Hradec má velkou historii a netušil jsem, že se zde vyrobilo 90 kusù osobních automobilù znaèky STAR na zaèátku 19.stol. Pak se jdeme projít a zapadneme do jedné italské restaurace na latté a medovník. Myšáèek mi psal, že mi dnes vysvìtlí, proè v pátek najednou napsal, že pøijedu jako kamarád.... no moc se k tomu nemìl, ale stejnì jsem vìdìl, že se nìco stalo. Odprovází mnì na nádraží, kde od nìj dostanu poslední sladkou pusu a odjíždím domù. Ve vlaku mu píši sms, že jsem moc rad, že jsme spolu strávili tento víkend a že bych za nim pøijel znova, i když jsem se musel chovat jen jako kamarád. Odepsal mi, proè po mnì chtìl, abych se tak choval, je v tom jeden kluk, se kterým to chce dát dohromady a prý nemìl sílu mi to øíct do oèí....odepsal jsem mu, že jsme to vìdìl už od pátky, od té doby co mi poslal sms, že jsme jen kamarádi a budu rád když bude šastný beze mne nebo se mnou, budu jeho ušáèek kamarád navždy....odepsal mi: jsi zlatíèko...... cesta ve vlaku ubíhá tempem, které se nesnažím zachytit, do uší mi hrají skvìlé plouživé filmy a píšu tenhle záznam do deníèku....mùj milý deníèku, mám dalšího skvìlého kamaráda na této planetì i když jsem si pøál, aby to byl mùj manžílek, ale lepšího kamaráda jsem si nemohl pøát.....

nedìle 4. 2. 2007  Ctm se jak krl

je opravdu nedìle a pøemýšlím nad tou debatou o svátku zamilovaných a upøímnì je mi jedno kdy to je a kolikrat za rok tenhle svátek si dovedeme vùbec uvìdomit, že existuje láska dvou lidí a dokážeme si ji vážit? To že je nìjaký svátek je úplnì druhoøadé, a urèitì bych svému klukovi dával najevo každý den, jak moc jej miluju. To že je tu pøíležitost to udìlat tak, že si oba dáme dáreèky a mùžeme jeden druhému vyznat lásku jinak a pøed pøátely a s pøátely je úžasné. Tenhle svátek asi nejvíc znázornuje svatý valentýn a asi by jsme nemìli zapomínat i na ten naš pùvodní 1. kvìtna a budu na nìj myslet...ale o tom nechci psát..položil jsem telefon a popøál jsem mu krásné sny...komu? no pøeci myšáèkovi, který se pøed nedávnem stal skoro manžílkem. Naše pøátelství je daleko silnìjší než pøedtím a on sám je úžasný. Jsem rád že má kluka se kterým se mùže vídat èastìji a taky mnì o nìm vypravuje a ptá se mnì jestli já už nìkoho mám a tak se vždy jen odmlèím a odvedu téma jiným smìrem�. Tøeba ted mne úplnì vytrhl ze situace všední každodennosti skvìlý film, co byl teï na primì a to : Vysloužilí lvi.. úžasný film, kdy se ke dvou dost svérázným strýèkùm dostane jejich vnuk, kterého oni odmítají, ale po nìjaké dobì vzniká mezi nimi pouto až rodièovské a ten kluk, byl skvìlý. Byl vnímavý, pozorný a zajímal se o to co prožili, byl odvážný a byl jako nìkdo koho jsem znal, koho jsme obdivoval nìkdo na koho si nemùžu vzpomenout ale vím že byl�možná pøedstava, že bych to mohl být já ? najít v sobì všechny ty vlastnosti, které nám ukradla civilizace, dokážeme být ještì upøimní, vìøit v dobro a nebát se vkroèit do života� možná to ještì dokážeme�.

Dneska napíšu jaký byl víkend4. 3. 2007  Jsem vysmtej/t

Až se probudim tak napíšu jak bylo v Brne akoho všeho jsem tam potkal. Poznal jsem i nové pøátele a partu veselých klukù ze Slovenska. Zdravím kluci

Láska6. 4. 2007  Ctm se jak krl

Kdy pøichází a kdy odchází? Na tuhle otázku lze jen odpovìdìt velmi složitì. Když lásku najdeme. pøíjdeme o ni. Když hledám lásku, svého pøítele a manžílka, uvìdomil jsem si jednu vìc. Každá hluboká a upøímná láska, která je opìtovaná je urèitì silný cit, který si navzájem dokáží vìnovat dva zamilovaní kluci. Do každé lásky, do každého vztahu èlovìk vìnuje kus svého srdce, kus sebe. Když pak nìco nevýjde nebo skonèí, je to velmi takové ne moc veselé. Nìkde jsme vidìl napsanou pravdivou vìc: "Milujeme ty co nas odmitají a odmítame ty, co nás milují. Popravdì bych si pøál opìt po letech potkat toho koho miluju, i když nevím ajk vypadá, jak se má a co prožívá. Myslel jsme si že se na lásku dá zapomenout, ale myslím na nìj každý den. Dokonce i když jsme mìl super kluka a svou lásku tak jsem na nìj nikdy nepøestal myslet. První láska je první láska a oba jsme si mysleli, že bude navìky. Pøál bych si aby byla, ale prý psí hlas do nebe nejde,,,,,,

dnes je týden pøátelství20. 5. 2007  Ctm se jak krl

Stalo co se stalo a svým prvnim klukem jsme si vymìlili par hezkych majliku, ve kterych jsme si vyjasnili to vse co nas po cele 4 roky rozdelovalo. Snad jsma oba nasli k sobe cestu v podobì èistého a upøímného pøátelství ... a 22.èervna o víkendu se v Ušákovì slaví narozky a ti co mne osobne zanjí at se ozvou, jestli chtìjí pøijet

Narozky12. 6. 2007  Dnes slavm!

Ju už je to tu zase a v Ušáèkovì se opìt slavili narozeniny. Ráïulka je dnes opìt o rok mladší a tak sezval pøátele, aby na zahradní párty pøi grilování poøádnì oslavili další nový rok v ušáèekovì životì.

Víkendový festiválek a pohoda2. 7. 2007  Ctm se jak krl

Koukám jak v dálce mizí èervené svìtýlka motoráku v zaèínajícím šeru, pohled z tohoto konce vesnice neznám a tak se nechávám unášet atmosférou letního veèera. Ale hezky od zaèátku. Víkend tak jako vždy zaèíná pátkem. To každý z nás spìchá domù. Já taky, ale ještì jsem dostal jednu mimoøádnou jízdu do Brna. Bylo moc hezky a tak i cesta utíkala celkem rychle, ale doma jsem byl až pøed 20 hod. Dal jsem si výbornou veèeøi a vyrazil jsem v naší vesnièce na super festiválek, který poøádali kamarádi z vesnice. Poslal jsem svému miláèkovi sms na dobrou noc. Už za pár dnù pøijede a budeme spolu.

Mùj víkend v Hradci Králové27. 8. 2007  Ctm se jak krl

Byl jsem na navštìvì u kluka, se kterým jsme se tak nìjak zamilovali kolem vánoc 2006. Venda je moc skvelý a užásny kluèina a protože se máme vic než rádi, no byli jsme do sebe zamilovaní a zustalo nam to. Te´d je mu 17 let a chová se ke mne až moc vzorne. Bydlel jsem u jeho pøítele a jeho mamky. Oba dva se ke mne chovali moc fajn až jsme to nekdy trochu nemohl ani unest. Hezky bylo, že si vzpomeli, že jsem mel v sobotu svatek a dali mi moc hezkyho plyšaka. Pry jej vybirali cely den tak aby se mi libil. Je to od nich moc milý. Je super, že i když jsem s Vendou nakonec nezaèal chodit a i když jsme se zamilovali tak se ke mne chová ješte daleko lip než muj exHonza. Vaškovi mužu dat kdykoliv pusu a on mne,, a on mi je chce davat až moc rad ))) a jeho klukovi to neva, protože od nej jich taky par ostanu. Jen mne štve jedna vec, že jeho kluk na mne (tak jak pøítel od Honzi) nežárlí. Pøitom oba kluky moc miluju a je to na nas i videt že je to vzajmeny že se k sobe chovame tak nejak hezky. Ve ètrvek si pro mì pøijeli oba dva pøímo do Zlína. Byl jsem tak moc rád, že mùùžu po mìsících vidìt dvého skvìlého kamaráda. Šli jsme na mrakorap a pak jsme jeli poøádným americkým autíèkem do Hradce. Venda celou cestu zlobil a stále musel nìco maèkat, jako malej kluk, ale když on se tak pak vždy podiva tak provinile tak se nešlo na nej zlobit. Pøijeli jsme k jeho pøíteli domù, kde jsme si zahráli velmi skvìlou spoleèenskou hru èlovìèe Patek byl skvelej, vzal jsem je oba na muže roku a moc se jim to libilo, a ani jsem neèekal že jim udelam takovou radost i když asi nejvetší radost jsme mel, že tammužu byt s Vaškem a držet jej za ruku.. oni si pro mne dokonce ve ètvrtek pøijeli do zlina a ja se s nim celou cestu držel za ruku,, jeho kluk mi øikal že od ty doby co chodi s Vaškem jej nikdy nevidel tak štastneho když jsem pøijel.. rikal, že to, že s nim mužu par dnu byt mu udelalo moc radost.Byli jsme jen my dva se podivat na hradec z vìže a bylo to užasny, divali jsme se na cele mesto a pøitom jsem od nej dostal par sladkých polibkù a øikali jsme si že se mame moc radi. Je to skvelej kluk a oba mame jasno v tom, že až do konce našich dnu budeme ti nej kamoši, že si vždy vše øekneme, nebudeme se bat svìøit jeden druhému a i na dalku si pomahat aspon psychicky. Sice to pro mne bylo misty dost drsny, když kluk ktereho miluju je v naruèi jineho kluka. �ikal mi že pro nej to bylo taky tìžký, že vi jak mi bylo a že se vždy ke mne bude chovat jako ke svemu Ušáèkovi, ktereho nikdy neopustí (jako kamarada) jednou jsme si øekli, když jsme zjistili že i pøes naši silnou lasku nedokažeme mit na dalku vztah, že budeme kamaradi do konce života a že se nikdy neopustime, že tøeba vztah muže skonèit ale naše pøátelství nikdy. Zatim svuj slib dodržel a vìøím mu že v jeho povaze je neco užasnyho..... V sobotu jsme byli v Chrudimi v parku na te vystave pøedmetù co poøádá muj budoucí webmáster, moc hezkej 19 letej kluèina s užasnyma moddrýma oèima V sobotu veèer jsme byli v ptaèí kleci a bylo to super, potkal jsme tam myho 19 leteho kamoše z pardubek, ktery je sam.. zname se dlouho a tak si obèas hrajem na to že spolu chodime a tak to i vypadalo.. nezavislý pozorovatel by si myslel že spolu chodime už roky jak jsme se k sobe chovali hezky, drželi jsme se za tlapky a èumáèkovali jsme se.... a pak pøišel ješte jeden kamoš z Trutnova, ja sem ho nepoznal ale on mne jo moc hezkej vysokej blondaèek a moc mu to slušelo.. on byl v takovem podniku poprvé a ze zaèatku nechtel tancovat a pak ke konci sem ho nemohl dostat z parketu. Ani mi ze zaèatku nechtel dat pusu ale když jsme mu vysvetlil, že dva kluci co se maji upøimne radi i jako kamaradi si par polibkù mužou dat..... na tu diskoteku jsme vytahli i mamku od Jirky (Vendùv pøítel) a ona vzala chlapa, se kterym se seznamuje a zaèinají vztah, prvni o tom nechtela slyšet a tak jirka to domluvil pøimo s nim a pak se jeho mmaka moc bavila a i ten jeji nový pøítel, nakonec byla moc rad že jsme ji dnes vytahli jak do chrudimi na tu vystavku do parku tak do klece, .... No jo asi jsem jim od ètvrtka do nedele trochu zmenil život ale když jsem tam byl tak asi jsme tam nechal i kus sebe )))

Den zaèal deÅ¡tìm a zimou a skonèil hezky12. 9. 2007  Jsem vysmtej/t

Jaký byl víkendík v Opavì? Byl skvìlej. ráno v sobotu se vydávám celkem složitì vlakem s nìkolika pøestupy. Jedním z nich je i Pøerov. Asi jsme tak nìjak usnul, když v tom jsem si všiml že vlak zastavil ve stanici. Vystoupil jsme ven a nìjak mi to nádraží nepøišlo moc povìdomé. Když vlak udìlal místo tím že odjel, mohl jsem se pøesvìdèit že jsem v Pøerovì. Další vlak jel sice brzy ale další pøípoje z Pøerova již nebyli. Dorazil jsem tedy až do pøerova, kde mám další hodinu èas. Venku prší ale nìjak mi to nepøíjde. Nevím jestli jsme naštvanej nebo co to je se mnou. prší a vùbec mi to nevadí, už ted vím že pøijedu pozdì, kam ani nevím kde jedu a jak se tam dostanu, protože mnì na nádraží mìli èekat pøátelé. Pršelo a tak jsem šel se trochu projít až k hezké lokomotivì se zeleným služebním vagónem. Najednou se všechny kapky deštì nìkam rozutekli a zaèalo svítit sluníèko. Vìdìl jsem, že akce na kterou chi jet zaèíná za hodinu a pùl a já jsme tady a nejdøív tam dojedu za tøi hodiny. Chtìl jsem se vratit domù a radši už nikam nejet. Sednul jsme si naproti te lokomotivy a z batohu vytahnul buchty od mamky a zaèal jsem je jíst. Koukal jsme na tu hezkou mašinku a sluníèko mnì šimralo svými høejivými paprsky, jako by mi chtìlo øíct at nejsem smutný, že mi ujel vlak. Když pršelo bylo zima ale ted mne hezky høeje sluníèko a tak mnì pøemluvilo at jedu do Opavy. Tak jsme šel na vlakáè, dal jsme si mokaèíno s èokoládaou a jel jsem dál a dál. Teï vím, že sluníèko chtìlo at jedu kam jedu. Do Opavy pøíždím kolem 13 hodiny a hledám místo odkud jede autobus na milstovice. Ten jede za 20 minut a tak tam budu o pul druhé, no snad ještì uvidím nìco.. a kam že to vùbec, ju ja na to uplnì zapomìl. se super kamarádem Petánkem dne spoøádáme super výlet na vojenské ukázky v Milostovicích. Pøijely dva tanky, obrnìné transportéry a rùzná tìžká vojenská technika. Stihnul jsem i velkou bitvu a tak je to moc fajn. Veèer jedeme k Petøíkovi domù, udìlá moc mnamnky veèeøi a jde se na piveèko. A tim skonèil dnešní den, který zaèal deštìm��

láska9. 11. 2007  Ach, ta lska nebesk

Je láska cit jen dvou lidí, jednoho, nebo druhého. Ted jsem tak prohlidl pár profilù na iboys a vidím, že téma lasky je hodne obsáhlé. Škoda že jsem si ty myšlenky nezkopiroval, ted by se mi hodily. Laska je užasna vìc ale i pøátele se mohou mít rádi. Vèera jsem se potkal se svým nej kmaaradem. máme se moc rádi a možná jeden druhého i milujeme, ale nemužeme spolu chodit ale máme se moc rádi a to je moc super, že mùžu mít rád svého super kamarad.

NávÅ¡tìva po pìti letech 17. 12. 2007  Dnes je cel svt naruby

Pøichází období, kdy každý z nás vnímá vše kolem sebe úplnì jinak. Taky se staly urèité vìci a potkal jsem fajn kluka se severní Moravy a vypadalo že se máme moc rádi. Rádi se máme ale dálka mezi náma a to že jsme se videli jen jednou a na chvilku a pak dlouho nic zpùsobili, že mezi námi nevzniklo nic víc hlubšího. Jsem rád, že jsem ho poznala to že bude muj skvìlý kamarád. Taky jsem po pìti letech vidìl mého prvního kluka. dost se zmìnil jak vzhledovì tak názorovì. Je už dospìlej a možná proto si už nerozumíme. Když pøijel na místo, kde obèas trávím èas s vojenskou technikou, tak jsem jej nepoznal. Pak se zastavil ješte i u nás doma a moje mamka ho taky nepoznala. Ráda jej vidìla a uvaøila mu kafe a povídali si o všem možném. Ja jsem byl v tom mrazivém poèasí venku a uklízel jsem vojenský obrnìný transporter, který máme v našem obèanském sdružení pøíznivcù vojenské techniky. Došla mi pak smska, že když vidìl v mém pokoji medvidka, ktereho jsem mu dal tak pry byla slza na krajíèku. S rukama špinavými od nafty jsme si pøeèetl tyhle øádky a bylo mi všelijak. Toho kluka mam strašnì moc rád a miluju jej ale on se tak zmìnil... zmìnil se natolik že by jsme si už nedokázali rozumìt jako døív. Jsem rád že pøijel.
otéèko© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |