ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2006››
potsttpasone
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Vánoce - nový rok....3. 1. 2006  Ctm se jak krl

Tak a zase jeden rok utekl, pøinesl hodnì událostí a myslím, že to byl dost podnìtný rok a stalo se mooc vìcí. Nìkteré nebyly úplnì dobré a nìkteré zase naopak byly skvìlé. Pøipravuju vánoèní fotoreportáž z ušákových vánoc...

Supr filmeèek se supr klukem22. 1. 2006  Dnes je cel svt naruby

Vèera veèer, tedy v sobotu mi napsal mùj králièek (17), jestli nìkam nezajdeme na kus øeèi. Je to sice 3 roku co jsme se rozešli a obèas se sejdeme a popovídáme si. Já jsem sice ten rozchod nechtìl a vždy tak nìjak doufal, že se k sobì vrátíme... pøijel jsem pro nìj ve smluvenou dobu k nìmu domù a jeli jsme pryè. Bylo hodnì snìhu a silnice byly pokryty bílou vrstvou snížku. Pùvodnì jsme chtìli jít nìkam do hospùdky èi kavárny, ale nakonec jsme jeli k nám domù. Pustili jsme si filmeèek Polární Expres...a sledovali jej z pelíšku.... Já mám ve své ložnici tv s dividièkem naproti postýlky a tak se mùžu koukat na cokoliv pìknì v pohodlí...Ještì se k nám pøidal náš èerný labrador, který ležel mezi námi...koukali jsme na supr filmeèek a oba jsme hladinkovali pejska..pak naše ruce se dotkly a držely jsme se...obèas naše koneèky prstù hladili dlaò tomu druhému... když film skonèil tak jsme zjistili, že naše ruce se pevnì drží a dali jsme si pár polibkù...zaèali jsme se úžasnì líbat a hladit...pak jsme poslali pejska na chodbu a netrvalo dlouho a naše obleèení bylo rozházeno všude možnì po pokoji....co bylo dal lze už jen nazvat úžasným nìžným mazlením..nìžné polibky, a nádherné mazlení a milování.....nad ránem jsme leželi jeden druhému v náruèí a koukali na sebe a usmívali se...koneènì jsme mìli chvilku, aby mi vše vysvìtlil...to že teï s ním mlátí puberta a nechce vztah spíš si jen užívat...pøed tím mi to asi po sms špatnì vyložil a já to chápal trochu jinak...vím nyní, že manžílci z nás nebudou ale jsme super kamarádi a máme se rádi. Králièek nechce vztah a já se nemùžu za to za nìj zlobit, jsem rád, že mnì má rád a že jsme se kdysi spolu našli na internetu.... Sice od rozchodu s ním jsem se dost trápil a stále doufal, že budeme žít spolu.... Ted vím, že mnì má rád, ale nechce se vázat........zasnìženou krajinou uháníme zpìt k nìmu domù, celou cestu se držíme za ruce a já jemu zase vysvìtluji, proè z jeho krátkých sms jsem poøádnì nepochopil, co se v nìm dìje, bral jsem to ze svého pohledu zamilovaného kluka...teï, opravdu teï vím, že se máme rádi...možná ještì víc než pøedtím, možná si více vìøíme....jeho poslední pohled, zamávání a zapadl ve svém domku...otáèím se k domovu a mám o èem pøemýšlet....mám jej rád? Víc než to, ale ustáli jsme kamarádství a vím, že kdybych jakkoliv trval na vztahu a dožadoval jsem se vztahu tak jej ztratím i jako kamaráda...život je složitý, ale když se z našich exlásek stanou úžasná kamarádství, každé jiné a ojedinìlé..... Zavrtal jsem se do pelíšku a bylo mi moc hezky..ještì jsem cítil jeho dotyky, jeho pohlazení a chvilky v jeho náruèí...krásnì se mi usínalo nádhernì unavený...v noci se mi zdálo nìco moc zvláštního...stále jsem se vracel najedno místo, kde byla bujná vegetace, bezstarostní lidé a všude vody kolem, nádherné a èistì modré...po èase se opìt ocitnu na tomto místì a zelenì výraznì ubylo, voda nebyla všude ale jen na jednom místì a musela se již èásteènì získávát..lidé se zdály být o dost smutnìjší....a má poslední návštìva tohoto místa byla ne moc štastná, všude kolem pusto, lidé se vytratili a jen nìkdo místní, kdo zrovna stál u zaøízení, které vypadalo jako vysovýkonné èerpadlo a bylo vidìt, že èerpá vodu do prosklené nádrže...ten èlovíèek se dal se mnou do øeèi a vysvìtloval mi, že voda se ztratila, že je jí èím dál tím míò, okolí se zmìnilo, protože ta voda se zaèala ztrácet...dozvìdìl jsem se od nìj, že tímto èerpadlem èerpají vodu pøes kilometr hluboký vrt...... když jsem se probudil, tak jsem v tom snu nehledal žádný význam....ale v prùbìhu dne, jak jsem pøemýšlel o mnì a mém králièkovi, který byl po urèitý èas mùj manžílek a pak se to zmìnilo, že naše láska ze zaèala ztrácet tak jako ta voda ve studni.....zaèala být jiná a nás taky zmìnila....ale pramen naší lásky i když nyní jen kamarádské nevyschnul. Naše láska tak jako ta ztrácející se voda z mého snu je nìco, co ještì trvá...i když je potøeba výkonné èerpadlo k jejímu získání tak její pramen tam hluboko ještì je..až se ztratí i tento, láska zanikle a tak i ta krajina bez vody se stane jen pustinou a pouští.... Jsem rád, že naše láska je jiná a stále pramení, jinak než pøedtím, ale pramen lásky stále nevyschl....

Dopis klukovi a žádná odpovìï, zatím30. 1. 2006  Mm naladu pod psa

... když jsi psal že po dvou letech se nìco stalo a ty proste nemáš toho koho jsi chtìl nebo tak nìjak tak jsme zaèal pøemýšlet, že asi patøíš k tem klukum, co opravdu hledají vztah.... Dálkový vztah ti nevadí a myslim že OV není tak daleko.. víš, s mým prvním klukem jsme se vídali jednou za mìsíc,,zamilovali jsme se snad jako nikdo druhý na svìtì...celý víkend byl náš, jezdil k nám domù, kde mám velký dùm na vesnici na valaÅ¡sku a je tu nádhernì, celý mìsíc jsme se tìšili jeden na druhého, psali jsme si smsky, psali jsme si dopisy na papíøe a volali si, jako by to vèera když mi øíkal, miláèku, jeÅ¡tì máme pøed sebou dva týdny, ale já se tak moc tìším na tebe , až budu s tebou a v tvém objetí, miluju tì nadevÅ¡e a to co zažívám s tebou jsem jeÅ¡tì s nikym nezažil....ale skoro 400km nám pøekazilo naÅ¡i nádhernou a nìžnou lásku a už jsem jej tøi roky nevidìl....blíží se svátek sv. Valentýna a tak bych jej rád prožil se svým klukem, s klukem, který když pøijede se na mne usmìje a budem jeden druhému patøit navždy, líbat se pohledem a tìšit se až budeme sami a mužem se pohladit ve vláskách, vidìt ty plamínky v jeho oèièkách a ztratit se v jeho pohledu a dostat od nìj nìžný polibek,,,jen tak se zastaví èas a my dva se koukáme jeden druhému do oèí a usmíváme se )).....chytneme se za tlapky a držíme se abychom po celou dobu co jsme sami (samo bez lidi) proste byli spolu,, vyprávìli jsme si navzájem co jsme zažili a snažili se povzbudit jeden druhého ..když bude mít radost ze života tak se s ni dìlit a když potíže tak mu s nima pomoci... ach jo,,blíží se Valentýn a tak rad bych nìkomu rád Å¡eptal do ouÅ¡ka sladké slovíèka lásky... Chtìl bych se s klukem zas dívat na nìjaký zamilovaný film, romantickou komedii tøeba jako je Shrak, držet se s nim za ruce nebo mu ležet v klínì a koukat se na film,,,hladit se navzájem jen tak po vláskách a držet se tlapky))) mám rad bláznivé komedie a proste pohodové filmy a taky pohádky))) asi bych chtìl jednu zažít, pohádku o dvou klucích, co žijí jeden pro sebe...dát pusu když usíná a øíct mu do ouÅ¡ka brouèku miluju tì, nevím co bych bez tebe dìlal..on se a mne tak nádhernì usmìje, zavrtáme se jeden do druhého a usneme jako jedna bytost))) ráno se tøeba jeden vzbudí døív a udìlá tøeba èerstvou kávu, kterou probouzí svého kluka jako v té písnièce od holek,,, chtìl bych kluka a nìkdy si s nim zatancovat ploužáèek v nìjakém klubu pro kluky,, a nìkdy s nim zajit do kina a nìkdy do divadla (ale to divadlo jen vyjímeènì)...byt se mnou v mé rodinì a být tøeba èasem i v jeho ale to není podmínkou.... Ach jo,, mám v hlavì tak zmatené pocity když se dívám na tvé oèi na tvém profilu...jako by mne øíkaly Rádulaèku,,,nevim èim to ale nìco mi øíká, že by jsme se mohli poznat, tøeba spolu dokážeme žit , tøeba si navzájem splníme sen o naší pohádce...o lásce... brouèku.. tak najednou jsi vstoupil do mého života a prohodili jsme spolu jen par øádek, což neznamená že oba víme jaký ten druhý je...ale tøeba ,,,kdo ví..tøeba jsem oba dva museli poznat vÅ¡echny ty trápeni a celý náš život nás dovedl na køižovatku kde jsme se potkali, záleží na nás jestli se dokážeme vzít za ruce a jít dal spoleènou cestou...bude i složitá a bude i bolet odlouèeni od dálky ale v budoucnu tøeba budeme bydlet spolu žit spolu ... Brouèku asi ti život pøinesl nìco dost zlého, když hledáš kluka..je mi to lito a doufám, že jednou najdeÅ¡ sílu si o tom vÅ¡em popovídat, jednou... NapiÅ¡ mi prosím co si o tom vÅ¡em myslíš,, a když bys chtìl zkusit najít ten pohádkový kraj, lásku a mnì,,dej vìdet,,nenech mne dlouho èekatâ??- Krásný sny pokud to budeÅ¡ èíst v noci,,,krásny ráno pokud to budeÅ¡ èíst ráno. Posílám ti nìžné polibky a jsi veselý klouèek. JeÅ¡tì jsem zapomnìl napsat, že jsem hravý kluk, chci dìlat modelovou železnici, a prostì si hrát,,, jsem asi až moc hodný a chci najít kluka, kterého budu moci uèinit Šastným jak jen to pùjde )))) Doufám že najdu, možná že tebe, možná ty a já budeme dva zamilovaní kluci, manžílci.....

Láska ?1. 2. 2006  Ach, ta lska nebesk

Na internetu si celkem èasto povídám s kluky odevšad.... z velké èásti jsou to kluci, co nìkoho hledají, co nìkoho ztratili anebo naopak nìkoho ještì nehledali.....pak je malá hrstka tìch, co už nìkoho mají a je radost vìdìt, že se dá najít vztah a láska. Vèera, když jsem projíždìl na netu inzeráty a na chatu komunikoval s vícero klukama, kteøí ve mnì vidí kluka, který by se jim líbil a se kterým by si dovedli pøedstavit prožívat vztah....tak to vždy to narazí jen na jednu malièkost,,, dá se vyjádøit v kilometrech, metrech prostì èím chcete...je to dálka...ono tajemné slovo, které ve své podstatì je pro nìkoho dobrodružství, když se vydá do dálek a pro nìkoho dìsivá pøedstava mít kluka z daleka. Dìkuju všem, kteøí mnì kdy odpovìdìli na inzerát, ale tím, že jsme se nikdy nepotkali svìdèí právì o této zákeøné pøekážce, která dokáže rozdìlit i ty dva nejzamilovanìjší kluky na svìtì...asi bych to už nikdy nechtìl zažít, ale na druhou stranu právì v té dálce mùže být kluk, který mne bude milovat celým svým srdíèkem a já jeho a èasem dokážeme najít spoleènou cestu životem. Blíží se Valentýn a mnì už ted je jasné, že pro mì to nebude ten nejštastnìjší den...mám své pøátele, kamarády na netu, které jsem nikdy nevidìl a jsem moc rád, že je mám.....vážím si svého života a života všech lidí, kteøí jsou štastní i neštastní. Být sám a bez lásky je velmi smutné, ale vždy je tam nepatrná jiskøièka nadìje, která se snad rozhoøí v plamen lásky, který snad už neudusí ani ta dálka...prstýnek, který jsme si s jedním mým manžílkem slibovali, že si poøídíme a až druhý manžílek mi jej navlékl na prst a symbolizoval naši úžasnou lásku teï nìkde neží na dnì šuplíku a èeká asi tak jako já.....až pøíjde kluk a nasadím mi jej na prst a øekne Ráduláèku miluju tì..

Vèerejší veèer...22. 2. 2006  Dnes je cel svt naruby

vèerejší veèer nebyl by nièím zvláštním až na to, kdyby nepøišla smska od králièka, Ušáèku nechceš pøijet?? Jelikož to k sobì máme 17 km tak jsem sednul do auta a za chvilku byl u nìj. Bylo už pozdì veèer a opìt mi uvaøil ten jeho moc dobrý èaj. Sedìli jsme hodinku a jen si povídali o všem možném. Když jsem už musel pomalu jít, tak projevil zájem, že mi chce dát pusu. Škádlili jsme se jako koata, protože já pusu od nìj chtìl moc dostat, ale nìjak jsem nevìdìl jestli on také. První pusa byla kouzelná a ty další ještì víc. Jeho nìžné a sladké polibky byli tak užasné jako je on sám....kdyby nemìla pøijít jeho mamka z práce, tak by jsme urèitì se líbali až do rána....škoda jen, že zatím se mnou nechce chodit a i když je to už skoro rok, co jsme se rozešli, tak mezi námi stále je láska, která jednou možná opìt vzplane možná ne...

...zima...1. 3. 2006  Dnes je cel svt naruby

Venku nám hezky pøituhuje a možná bych vzpomìl jednu sobotní akci s mými kamarády z naší vesnice. Vypravili jsme se nìkam ke Zlínu na domluvenou grilovaèku prasátka, sledoval se u toho hokej na velké obrazovce...popíjelo se pivko a øešeli všecky možné i nemožné vìci a byla prostì legrace. Když se narazilo tak nìjak na hovor o gayích, tak to bylo docela dost super, protože se vždycky zarazili, a øíkali, jako nic proti tobe ))) ty jsi úplnì v pohodì....jsem rád, že u nás na vesnici mladí kamarádi berou to, že jsem na kluky dost dobøe a mám jejich podporu... a až se objeví ten správný manžílek, tak to nebude mít chybu už vùbec..

Vèera snìžilo a snìžilo?10. 3. 2006  Dnes slavm!

Bylo opravdu hnusnì a i když ten krásný snížek, co se tam lehce snášel z oblohy tak intenzivnì a bez pøestání, tak ztrácí své kouzlo a je spíše na zlost. Kdo by se v tomhle poèasí, kdy se tvoøí zácpy a silnice jsou místy velmi obtížnì sjízdné vydal pryè? No èást naší party z vesnice. Mùj kámoš co je na holky šel do divadla se školou a tak navrhl, jestli se k nìmu nechceme pøipojit. Dohodli jsme se, že vyrazíme. Koupili jsme lístky a v poètu celkem 6 (kámoška + její kámoš, kolegynka z práce a ti 2 kluci z naší vesnice). V 17 hodin jsme vyjeli z naší vesnièky. Vydatnì snìžilo a hned první kopec dal znát, že to bude dlouhá cesta. První kopec se táhneme za dodávkou a vypadá to, že to bude v pohodì. Naše dobrá nálada nám došla, když právì z kopce je zablokovaná cesta a my vystoupíme ven a jdeme omrknout situaci. Auta marnì se snažící dostat do kopce pomùžeme alespoò vytlaèit do jednoho pruhu, abychom mohli projet. Tak jsme to nìjak projeli a hurá na Zlín. Už bylo jasné, že vše stihneme tak 1 km pøed Zlínem se úplnì zastavil provoz a dlouhé kolony a rychlost skoro krokem nám dali najevo, že to stihneme tak tak. Do divadla jsme pøišli samozøejmì pozdì. Našli jsme svá místa a sledovali hru. Byla opravdu skvìlá hra a sám jsem byl pøekvapen, jak se to líbilo ostatním a urèitì nìkdy pùjdeme zas. Po divadle jsme šli pokecat na devítku a pak jsme ještì skonèili v Otrokovicích na Mašince a pak jsme to zapichli v Luhaèovicích na Americe. �ešili jsme tam všecko možné i nemožné a proste najednou byli 3 hodiny ráno a jeli jsme už radši domù......skvìlý veèer se skvìlými lidmi.

Víkendík vždy tak ub?hne...22. 3. 2006  Je mi smutno, potebuji rozveselit

je to n?kdy až k vzteku, jak rychle ten ?as plyne. Ale záleží jak plyne..a tento víkend tak jako minulý jsme poslouchal skv?lé rádio, které vysílá on line, zatím jen o sobotách a ned?lích RADIO ROGY. P?iznám se, že poslouchat se svým manžílkem by bylo o mnoho hez?í, ale ur?it? se jednou do?kám a kone?n? najdu snad toho pravého, který se nezalekne toho, že bydlím na vesnici a jezdil by za mnou k nám dom?...

DNES1. 4. 2006  Ach, ta lska nebesk

zamiloval jsem se a potkal jsem úžasného modrookeho blondáèka a už navždy budeme spolu a nikdy se neopustíme... :-P APRÍL

Støípky pøátelství a lásky v každém z nás...9. 4. 2006  Dnes je cel svt naruby

Zavírám okno v pokoji, ve kterém mám své vzpomínky, své vláèky a blbosti. Noèní krajinou projel motoráèek a jeho èervené svìtýlka zmizela v dálce.Venku je nádherný vzduch prosycený jarem. Je život krásný...?? Nedávno byl film Krása divokých koní....na americkém západì tak pøed 30 lety ))) krása tìch koní má nìco, co nás táhne, jsou to zvíøata , která mají hluboké oèi...ten film byl také o pøátelství.....a což teprve Zkrocená hora...èlovìk se najednou ocitne pøímo v krajinì snù, kraji, kde jsou jiná pravidla, pøíroda a konì....opouštím tohle snìní, abych napsal majlík jednomu hezkému klukovi z Prahy. Vidìli jsme se nedávno a i když se známe roky, vidìli jsme se poprvé nedávno...že prý se mu líbím a on mnì také, ale zase je to tady, dálka a nemožnost se vídat...co z toho jen mùže být? Ted to opravdu netuším a možná ani nechci øešit...dost mnì pøekvapila reportáž z té divoké Akce v jednom pražském klubu, kdy si tam zaèali užívat kluci na vzájem veøejnì a pak fotku spermatu na sedaèce a zdi..bylo mi z toho divnì a ted už vím zcela jistì, proè pro nìkoho jsme buzny, nebo lidi co nemají zábrany a jejich životem je jen samotný sex. Dost mnì to zarazilo, ale asi to je proè se rozpadá drtivá vìtšina vztahù..je to o sexu a o tom, že dost klukù prostì si chce užívat, dokud to jde..to že nìkomu popletou hlavu a pak za sebou nechají spouš už není tak dùležité....nechápu dnešní moderní dobu, ve které kluci na kluky dostávají vìtší šanci k porozumìní a sami si ji nièíme...ještì že existuje láska, které snad jednou najde místo u tìch, kteøí ji opravdu hledají a že je neopustí tak lehce, že bude mít svùj smysl a hloubku. Už se moc tìším na Zkrocenou Horu...na serveru 004.cz ze které je patrno, že ten film má hloubku a že dokáže oslovit skuteènì všechny i ty co nejsou na kluky. To, že má svou sílu je zøejmé i z toho, že získal tøi oskary a mnoho homofonním lidem leží v žaludku. Pùjdu hajat.....sice nìkdy život nepøináší vše tak jak si pøejeme ale nìkdy si mùžeme pøát jen malièko, lásku nìho....a ne jen lásku partnerskou a i láská pøátelská a kamarádská je dost dùležitá...pohladit kamaráda z druhého konce republiky, poslat mu pøátelský èumáèek až na slovensko tøeba....mám vás mocinko rád kluci a už si nedovedu život bez vás pøedstavit (mluvím o klucích, co si píšeme krásné smsky, majlíky) a jsme pøekvapen, samo že mile, kolika mladým kluèinùm dokáže mùj život, mé myšlenky a dokonce i já pøipadat natolik zajímavý, že by neváhali se mnou chodit...ale není to možné z tisíce rozlièných dùvodù...ale jedno už nás spojilo navìky, pøátelství a kamarádství....a to si doufám dokážeme uchránit.....náš hafáèek ( nádherný labradorek èerný s úžasnýma hnìdýma oèima) už spinká...je úžasný asi tak jako život sám, jen poznat co z nás dìlá úžasné a komu úžasní mùžeme pøipadat...

Králíèek.....14. 4. 2006  Dnes nic moc, prost norml

Tak teï jsem si dal doma palaèinky, které udìlala mamka, hezky se šlehaèkou a taky pejsek dostal svùj díl. Dnešní záznam do deníèku je dost zvláštní a i když pro mnohé trochu nepochopitelnì veselý. Napsal mi mùj exkrálièek, že ví jaké to bylo, když jsem jej miloval a on mi psal vìci typu, že by chtìl nìjakého boreèka, užívat si a tak. Dostal se do situace, kdy se zakoukal do kluka, který pøekvapivì hledal jen sex. Mùj králièek mi napsal, že až ted si uvìdomil, jak moc jsem se trápil, když jsem jej stále miloval a on mnì psal všechny ty rùzné vìci. Napsal mi, že jsem jeho nej nej kamoš, protože i když mne nechal, nikdy jsem mu neodmítl pomoct, jako tøeba jsem mu hledal kluka apod. Nìkdy jsme se i sešli a nìkdy v prùbìhu toho roku mi dal i jasnì najevo, že se mnou chce chodit a pak se mìsíce neozval. A teï mne potìšilo, že mi to napsal, že mi napsal, že až ted si uvìdomil, jak sem byl kvùli nìmu neštastný a trápil jsem se. On je opravdu hodný kluk a prostì pubertáèek, ale dokázali jsme vždy naše pøátelství udržet. Sice bych si pøál, abychom byli zase zamilovaní jeden do druhého,ale to asi z jeho strany nevím, ale doufám..

VELIKONOCE21. 4. 2006  Mm naladu pod psa

VELIKONOCE...pøed rokem jsem se seznámil s králièkem a dnes jsme se opìt vidìli...popovidali jsme si asi dvì hodiny, ani jsme se jeden druhého nedotkli a proste si nesmírnì vážím to, že nabyl novou životní zkušenost, kdy on sám je do jisté míry od kluka odtahován a zùstává v nejistotì. Jeho nová informace vychází i z jeho vlastní zkušenosti, kdy mìl období, kdy si chtìl on sám užívat a ví, že od toho nemùže moc oèekávat, byt by si to pøál sebevíc....a v sobotu to bylo taky skvìlé, byl jsem u honzika u nìj doma a øešili jsme záležitosti kolem stránek. Lepšího admina a kamarada si ani nedovedu pøedstavit i když si navzájem v osobních problémech neumíme poradit...dnes se mi bude usínat jinak, s pocitem, že láska neumøela, že se alespon u tìchto dvou klukù zmìnila v pøátelství a že se snad jen u jednoho zmìní v lásku životní...a i když se tak nestane, tak dnes mi králièek vìnoval úžasný dárek upøímnosti a uznání, že mnì šílenì trápil, ale nebyl si toho vìdom.....králièku, miluju tì, ale už pøes rok se snažim tu lásku k tobì nìjak zneviditelnit..ale nejde to a pøeji si aby jsi byl štastný a našel jsi super kluka a nejradši bych jím byl já, ušatá ušáèek..

Brokeback Mountain27. 5. 2006  Ctm se jak krl

zkrocená hora â?? JeÅ¡tì jsem poøádnì nedokázal tu atmosféru filmu pojmout a je to hodnì silný film.....brzo napíšu více o tom, jak pøi sobotním promítání na mnì zapùsobil a jak to mìlo být zaroveò rande se svým budoucím klukem, které se za záhadných okolností odložilo na pøíštì...

Snad láska ?2. 6. 2006  Ach, ta lska nebesk

Zkrocená hora je fakt super filmeèek....kamarádství, pøátelství a láska mezi dvìma chlapci, která dokázala vydržet desetiletí až do smrti jednoho z nich (a tam urèitì nekonèí) mne vede k zapøemýšlení, jak moc se kluci dovedou mít rádi a jak moc chtìjí trvalejší vztah.... Tak rande dopadlo nedopadlo nijak, prý se mu líbím, ale radši budeme kamaradi...dá se pochopit, že si každý pøeje mít kluka ze stejného mìsta a ne nìkde odnìkud.....další rande ? no už bylo na spadnutí s jedním moc hezkým klukem z Dìèína...známe se už moc dlouho a nìkdy jsme pokecali na chatu a obèas o sobì dali vìdìt...psali jsme si už jako zamilovaní a i s tím, že by se naše láska a spojení vzájemných životù dali uskuteènit, až dodìlá školu a bydlel by u nás)) jenomže pondìlí rozmluva pøes net do toho vnesla trochu jasno...jako dalo se to èekat, že láska na 450 kilometru musí rozhodne zahynout..napsal mi že jej to velice mrzí, ale radši bude s nìkým kdo je blíž a s kým se mùže ídat èastìji... to je ta volba a èas ukáže, jak takové rozhodnutí jsou èi nejsou zdravá. No a já se zase mùžu vrhnout do hledání supr kluka a urèitì jej už brzy najdu. Blíží se prázdniny a urèitì se najde nìjaký ušáèek, se kterým si budu rozumnìt a zamilujeme se úžasnou a nekoneènou láskou....

UÅ¡até Brno3. 6. 2006  Dnes je cel svt naruby

Koneènì...v práci to balím a jdu na autobus, který mne odveze do Brna. S honzíkem se potkáme na Vaòkovce. Probrali jsme plán na veèer a ubytoval mne u nìj na podnájmu. Veèer jedeme na místo srázku s webíkem kluci.info. Prší a je celkem takové né úplnì pøíznivé poèasí. NaÅ¡tìstí místní kluci naÅ¡li místo pod støechou a krásným výhledem na ohòostroje. Jsou opravdu super, i když prý ty soutìžní byly jeÅ¡tì lepší. Mìli jsme to i s hudbou takže to nemìlo chybu. Pak jsme zaÅ¡li do Scandal cafe a pak jsme Å¡li hajat.... Ráno mi uvaøil èaj, nakrájel chleba, já jsem si namazal s máslem a dostal jsem od nìj salám...posnídal jsem a dostal na cestu jablíèko...zní to jako ráno s manžílkem, ale nebyl to mùj manžílek, ale mùj nej nej kamarád. Ale to ale není ani ale..je to prostì úžasné, když se vztah, láska zmìní v kamarádství. Odjíždím na první sraz, Honzík mi jeÅ¡tì dává instrukce, kterým autobusem a kam mám jet. Poèasí jeÅ¡tì ráno není úplnì tak pøíznivé. SeÅ¡la se nás skupinka klukù a jako první jel konvoj, který vedla parní maÅ¡inka â??Karolinka", dále historické tramvaje a autobusy. Pak jsme Å¡li do depa, kde jsme si zkusili i øídit tramvaj a mìli jsme možnost poznat zákulisí tramvajové dopravy. Pøesuneme se na vlakáè, kde odjíždí parní maÅ¡inka....poté obìd a zkouÅ¡ka nahrávky pro rádio rogy...a veèer už naÅ¡e uÅ¡i párty. No mne osobne zaujal první kluk, kterého jsem tam potkal....bral vìci do Å¡atny a staral se o vchodové dveøe. Hezký, mily, proste takový kluèina, co by jste si jej pøáli mít za manžílka...chtìli s ním usínat a být probuzeni sladkým polibkem, prostì žít jeden pro druhého, milovat se a nikdy se neopustit)))) Å¡koda, že takových klukù není víc...musím se pøiznat, že se mi moc líbil....párty pomalu opouÅ¡tíme a potkal jsem zde hodnì nových pøátel, se kterými si jen píšu. Jsem rád, že pøiÅ¡li, jsem rád že se stali souèástí uÅ¡atého svìta...už ležím v pelíšku, usínám a myslím na toho kluèíka v èerveném trièku...moc mu to sluÅ¡elo....ráno opìt Honzik uvaøí èaj, snídame spolu a øíkam si, proè nejde zaøídit, aby nìjaký kluk snídal se mnou jako mùj kluèina, láska, pøítel manžílek....Odjíždím z Brna a za sebou nechávám vzpomínku na uplynulé dny v Brnì...

Jak moc to máme v sobì ?23. 7. 2006  Dnes slavm!

Teï byl skvìlý film,,,jmenoval se Noc tornád....v americkém mìsteèku se pøehnala menší tornáda, která nadìlala velkou škodu a pak se ještì znovu neèekanì vrátila...a co mnì na tom zaujalo...kluk...obyèejný (ale asi až moc hezký teenager), ale žil v obalsti, kde obèas udeøila tornáda apod....ale ten kluk byl prostì...v jeho oèích byla odvaha a rozhodnost, když zachránil èleny rodiny...byl prostì nad tím nepømýšlel, jednal a zvládl nìco, co by jiní nedokázali ani z desetiny. Nebyl hrdina a ani se za nìj nepovažoval ani v nejmenším. Prostì on byl asi to co hledáme v druhých nebo sami v sobì? Rozhodnost, nezjištné chování a upøímnost? Myslim si že ten kluk dokázal zmìnit osud nejen jeho rodiny ve filmu, ale dokáže i zamyslet se jaký je smysl života. Kamarádství v našich srdcích by mìlo mít své místo......

Prázdniny30. 8. 2006  Ach, ta lska nebesk

Prázdniny pomalu konèily a pøed posledním týdnem mi napsal jeden kluèina, se kterým se znám delší dobu, že by chtìl za mnou pøijet. Je z velké dálky a proto jsme se ještì nevidìli. Všechno se tak nìjak zkoulele, že jsme spolu kdysy už málem zaèali chodit... Vyšlo to tak, že pøijel zrovna na náš ušatý tábor VALAŠSKO. Setkali jsme se až na nádraží tady u nás a spolu jsmee jeli na tábor autobusem, protože jsem mìl auto v opravì. Po cestì jsme se drželi za tlapky a hladili jen tak trochu ....naštestí jsme sedìli úplnì vzadu, takže jsme nikoho nerušili. Po pøíjezdu na tábor se vybalíme a trochu si musíme odpoèinout. Oba jsme jeli z velké dálky. Já jsem cestoval z Náchoda (ze soutìže volby muže roku) a on z Dìèína. Veèer jsme udìlali táborák a bylo to moc fajn, tak jako celý ušatý tábor. V nedìli se nikomu moc nechtìlo vstávat, ale pak se nám to povedlo, uklidili jsme chatu a jeli ještì k nám domù na kafíèko. Tak tak jsme se všichni co zbyly z tábora vlezli do našeho altánku. Vypadá to jako prázdninová láska, která snad vydrží..... teï je myšáèek zpátky ve škole a snad se brzo uvidíme.

Deníèek27. 9. 2006  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Tak teï musím deníèek znova pøekopírovat, protože se nám rozhodilo kódování èeštiny, ale brzy to bude v pohodì.

PODZIM19. 10. 2006  Ach, ta lska nebesk

Je veèer a venku se podzimní poèasí pomalouèku hlasí svými studenìjšími dny o slovo. Je hezky a sluníèko ještì svými paprsky høeje. U nas na venkovì ted vrcholí pøípravy zahrádky na zimu. Není to jen tak mít velkou okrasnou zahradu. Nìkteré kytièky se muusí na zimu schovat, aby jim nebyla taková zima. Máme už obrané jablíèka a pár beèek s trnkama. Modré zlato už zraje a bude to pravá "valašská slivovica" ještì si chystám vìci do školy, protože jsme zaèal studovat výšku hihi to dopadne - snad dobøe. Dlouho jsme tu nic nepsal protože se semlelo pár událostí a nedorozumnìní byla celá øada. Ale teï je asi nejhlavnìjší, že se zaèínají opìt sbližovat naše cesty, mé a jednoho kluèíka z èech....ke konci prázdni to vypadalo jako velká láska a teï to zaèíná vypadat, že se brzo uvidime.....a jak to tak vypadá oba se tìšíme jeden na druhého..

ValaÅ¡ský køišál z modrého zlata8. 11. 2006  Ctm se jak krl

Je podzim a poslední krásný den se s námi rozlouèil.... Modré zlato, které nám roste na stromkách v zahradì jsem peèlivì posbírali do beèky a nechali zkvasit. Pak jen staèilo odvést do pálenice a vypálit ten valašský køišálovì èirý mok - slivovici....a co vztahy ? co kluci? No asi jako obvykle, dálkový vztah pøemohlo nìco, èemu se dá asi øíkat dálka pøes 500km.....no ale s tim kluèíkem jsme až dennì v kontaktu a myslim si, že se máme rádi......a vybrat si toho správného kluka na život ? na vztah ? lásku ? to se hledá obtížnì...jen málo klukù by chtìlo bydlet se mnou na valašsku v našem velkém domì, kde pobíhá ten náš úžasný èerný labrador s hnìdýma oèièkama.....kluka na vesnici je problém dostat..každý hledá cestu do mìsta, ale na venkov už jen málo kdo... a proto je tak obtížné hledat lásku, která dokáže pøekonat všechno....èas, dálku, problémy

Já vím..............................19. 11. 2006  Jsem v pohod

Vztah, co se rozpadá je asi jako kvìtina bez vody, co už nedokáže žít jen ze vzduchuâ?¦.dálka je asi v tomhle pøípadì pro naÅ¡i kvìtinu vztah ta voda a prostì voda chybý..tak jako miláèek nìkde v dálce a prostì se to pokazilo, proè nebo jak nevímâ?¦.vím, že jsem tady dlouho nenapsal nic tak zajímavého...stalo se hodnì vìcí a zaroveò se nìkteré nestaly...s mým klukem uÅ¡atým jsme se nakonec tak nìjak rozeÅ¡li a èí je to chyba je zbyteèné øeÅ¡it, pokazili jsme to oba, možná já víc..jak jsem již psal ve vzkazech, tìším se na vánoce..je to nadìje, nový život a èas zázrakù, které se jako by nìjak nestávaly....ale pøiÅ¡el tábor na vysoèinì..super akcièka, kde se setkáváme již snad tradiènì pøátelé a kamarádi. Jako by to už byla souèást naÅ¡eho života potkat se a udìlat nìjaký ten výlet..v sobotu byla párty v Pardubicích a bylo to tak skvìlé, že to musím milý deníèku ti napsat....koho jsem tam potkal??? no pøijel jsem na nádraží do pardubek a napsal jemu nebo jim...dvìma kamarádùm...jednoho znám pøes dva roky a toho druhého taky dlouho..píšeem si pøes icq a víme o sobì, že existujeme...máme si rádi, ale nikdy jsme se nevidìli...až v sobotu,,jsem tu na nádraží a až teï si uvìdomuju, že vùbec netuším, kde je Ptaèí klecâ?¦a tak napíšu jednomu z tech dvou a ouha, on nemùže až veèer a ten druhý je na cestì z Prahy, ale naÅ¡tìstí za pùl hodky byl tu..bylo to shledání jako z nìjakého filmu, hned jsme se poznali a usmali se na sebeâ?¦jemu to tak moc sluÅ¡olo jako nikdy (i když jsem jej vlastnì nikdy pøedtím nevidìl)..nesl si vìci na kolej a tak jsme jeÅ¡tì zaÅ¡li do blízkého hypermarketu, aby si koupil nìjaké jídloâ?¦a pak Å¡el na koleje..a ja èekal v Pardubicích na nádraží jestli se nìkdo pèipojí na naÅ¡i veèerní párty))marnìâ?¦tohle nádraží, pùsobí na mnì jinak, tak jako bych v nìm nechal svou duÅ¡iâ?¦pøed nìkolika lety jsem si tu vyøizoval kartu Z, když jsem jel od své první lásky a jel jsem i pøes Pardubiceâ?¦byl jsem tak Å¡tastný, život dával smysl a bylo to, to, no zamilované období..a teï se tu procházím a pøemýšlím o životì..a ted mi to doÅ¡lo, že pro nìj nemám plyšáèkaâ?¦skoro tøi roky se tìšíme že se potkáme a já pro nìj nemám plyšáèka, co by mu pøipomínal tenhle den, naÅ¡e pøátelství..Å¡upky dupky a sem opìt v hypermarketu a vybírám medvídka, no øeknu vám, jít se mnou kupovat plyšáka to radÅ¡i ani neâ?¦obejdu regál snad stokrát, zkouším jestli je suprovì plyÅ¡ový a roztomilý..hurá mám plyšáèka, co je pøesnì ten pravý a teï jeÅ¡tì pøáníèkoâ?¦no naÅ¡tìstí je tu Albi pøáníèka a ty s tìmi krelenými medvídky jsou nepøekonatelné))) jeÅ¡te vezmu i takoveho plyšáèka, pro mého druhého kamarádaâ?¦a už ubìhlo tolik èasu a tak hned zpátky na nádraží to ono nádraží, které ve mnì vyvolá ten pocit lásky a beznadìje zároveòâ?¦a už je tu, usmívá se a ty jeho modre oèka jsou tak roztomilé..po cestì si povídáme o naÅ¡ich životech a o tom, že jsme si psávaly dopisy poÅ¡tou a že jsme toho nechaliâ?¦možná proto, že naÅ¡e pøátelství zaèínalo být nìèím vic a ta dálka by to zabila spolehlivìâ?¦.tak jdeme jeÅ¡tì na pivkoâ?¦a tam mu dám plyšáèka..má velkou radost a pak už pøichází i múj druhý kamarád, pøítel pokud tak nazveme kamaráda, kterého máte rádi a on vásâ?¦a už je 20 hodin a cupitáme do ptaèí kleceâ?¦.veèer je to bezvadný a je to až nadmíru super být tu se dvìma skuteènými pøíteli â?? pøáteli. Veèer to byl super a myslim si, že jsme si i zatancovali a i nìjaký ten ploužáèek bylâ?¦pak jsem zase zpùsobil, že se â??myšáèekâ?? zaèervenalâ?¦chodila tam paní s kytkami a mnì nnapadlo nic lepšího, než mu koupit rùžièku a udìlala velkou radostâ?¦vÅ¡e jednou zkonèí..oni odeÅ¡li domù a já sem jel zpátky â?¦ jsem rád že vás mám kluci moji za kamarády, kteøí jsou jako pøítel (ne partner) a mám vás oba moc rádâ?¦.mocinko a dìkuji vám obìma za vaÅ¡e pøátelství.

Vánoèní èas pøináší zázraky ????16. 12. 2006  Ctm se jak krl

No tak dneska je teda úžasný den, tìším se až vstanu a zaspím�.no na tom by nebylo nic divného, ale že bych se tìšil do práce�no asi moc ne. Dnes jedu do Prahy na párty webu pindici.cz Ale nejedu pøímo do Prahy, ale do Hradce Králové�. Aha já to asi zapomnìl napsat o nìm. O kom ? No o klukovi z plakátu..hihi ne o klukovi od Hradce. Poslal jsem mu vzkaz a vùbec neèekal, že se ozve. Nejen že se ozval, ale zaèali jsme si psát. Druhý den jsem si i volali a on byl tak smutnej z toho, jak se k nìmu exkluci chovali (kdo by to neznal). Nevìdìl jsem co s ním a tak jsem mu zaèal èíst pohádku, veèer co veèer. A za tech pár dnù jsme se zkamarádili asi víc než je obvyklé. A dnes jedu za ním. Za hezkým kluèinou, a nejedu sám. Chtìli by jste vìdìt kdo mi v autobuse dìlal spoleènost? Plyšový medvídek, kterého jsem obèas mìl v náruèí a pak sedìl vedle mì na sedadle. Nevím, kdo z nás dvou se tìšil víc�Pøijel jsem a asi za pùl hodinky jsem se potkali. No pøišel usmìvavý andílek, který se mnì hned ujal. Šli jsme mìstem až jsme zapadli do nádherné pizzerie. Povídali jsme si, koukali se jeden na druhého a byli jsme rádi, že dnešní den je tím naším dnem. Pak jsem vytáhl medvídka a dal mu jej. Méïa sklidil úspìch, dali jsme si pizzu a pak se šli projít veèerním mìstem. Krásné poèasí na to že je prosinec a všude svìtýlka a vánoèní výzdoba. Šli jsme i parkem, kde jsme se trochu dotkli tlapkama a zastavili jsme se. Dostal jsem par sladkých polibkù�.a pak jsme se celou cestu parkem drželi za ruce. Pøišli jsme na nádraží a ještì si povídali, on svíral medvídka v náruèí a já bych si to s tím plyšákem hned vymìnil. Pak se stalo nìco, co jsem vùbec neèekal. Když jsem chtìl nastoupit do vlaku, tak mnì chytl za tlapku a dal polibek. Bylo to až tak moc jako pøirozené a na druhou zase odvážné. Dal mi dáreèek, který si rozbalím až pod stromeèkem. Nastoupil jsem, otevøel jsem okno a ještì si chvilku povídali. Vlak se pomalu dává do pohybu a opouštím dva kluky plyšové�ale ne na dlouho a doufám, že se brzyèko uvidím s tím andílkem.© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |