ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2005››
potsttpasone
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Vánoce 20043. 1. 2005  Dnes slavm!

Jaké jsou je asi zbyteèné se ptát,,,,,, tìšil jsem se na nì ? ano ale jak se zaèali pøibližovat tak jsem si víc uvìdomoval, že jsem stále sám a pøedstava nemít manžílka, kluka co mnì miluje a já jej, na mne zaèla trochu víc doléhat. Zaèal jsem se tím i trochu trápit a aè vánoce miluju, zaèal jsem se na nì netìšit. Doufal jsem, že naleznu milujícího kluka, ale nestalo se tak�..rovnìž den pøed vánocemi jsme mìli doma zajímavou rozmluvu, no ohlednì mých lásek, nebylo to nic pøíjemného a vyvolalo to dost smutnou situaci doma�.. rozhodl jsem se jet do Zlína na film, který jsem si pøál vidìt hodnì dlouho, tìšil jsem se že se na nìj budu koukat se svým manžílkem Honzuláèkem,,,,,,, no ale manžílka již nemám, ale mám nejlepšího pøítele a zželelo se mu ubohého ušáèka�vìdìl, jak moc toužím ten film vidìt�. Jel jsem tedy èerstvì napadaným snìhem,,,cesta byla ošklivá a trvala dvakrát déle než obvykle. Pøijel jsme o nìco døív a ještì šli na výborné kafíèko..podávalo se v tom nejlepším podniku, jaký si vùbec dovedu pøedstavit�.. a na který mám vzpomínky, které mne nikdy neopustí�� Barman byl skvìlý a úžasný,,,slušelo mu to�.. krásnì se na mne usmál ��.spoleènost mi dìlal náš plyšový synáèek Radulaèek�..tak se ke mne tisknul a objímal mne..oba jsme se rádi vidìli��. Ten barman byl jeho tatínek Honzik a ten podnik byl jeho domov��a ten nejsenzaènìjší pøítel byl taky Honzik�.. Popøál jsem u nich doma štastné a veselé svátky�.a vyrazili jsme do kina�. Polární expres�.k tomu není co dodávat a kdo mne trošku zná, tak ví, že film, kde se 80 % odehrává ve vlaku je pro mne jako dìlaný,,,,, byl úžasný�..pak jsme zašli do klubu na kafe..já se rozlouèil a odejel zapadanou silnici èerstvým snížkem do Králièkova��.dnes jsou vánoce a opravdu jsem sám�.. mùj známý, u kterých jsme byli na návštìvì, mi vyložil karty, a že se v tom vyzná není pochyb�.. vyšlo mi nìco co jsem nechtìl, ale potøeboval slyšet� prázdná karta uprostøed znamená,,,no proste nic, nikoho�.. mé nároky jsou jiné a dost obtížnì chápající�hledám nìkoho koho bych èásteènì vlastnil, ale ne jako majetek, jen pocit vìdomí, že ten kluk je mùj,,mùj kluk, mùj manžílek..nechci jej nikomu brát nebo mu upírat cokoliv �.a na druhou stranu po nìm chci, aby byl mou oporou, pomáhal mnì a já jemu,,navzájem se dokázali podržet�..takže prý tom, co hledám je až nereálné..nevím ale uklidnilo mne to natolik, že mi bylo tak nìjak jedno že jsem sám,,, jsem sice smutný,ale neprožívám nic, co by se dalo pøirovnat k horlivému hledáni kluka� Teï byl skvìlý film,,,,, ve snu si urèitý èlovìk uvìdomoval, co ztratil, když se neoženil s hezkou sleènou,,mohl mít dìti,,rodinu a domov,,takhle mel jen hromadu penìz a jinak vùbec nic, byl sám�. Krásné na tom pøíbìhu byl ten jejich vztah..byli spolu 13let a stále se milovali, byli k sobì pozorní a mìli se dìsnì rádi�.zaèal jsem si uvìdomovat, že toužím po vztahu který bude trvat až do konce našich dnù, sice jsem po takovém vždy toužil, ale až na tìchto dvou lidech jsem konkrétnì vidìl, jak moc si jej pøeju..co na tom že se dva lide, v mém pøípadì kluci poznávají, a trvá jim to tøeba i dýl ,,,tøeba jsou oba odjinud, dìlí je dálka,,copak to období poznávání jeden druhého a už jakkoliv dlouhé a i bolestivì vzhledem na dálku mùže vest k tomu, že se ti dva poznávají a rozhodnou se žít spoleènì,,,,a pak to zmìní,, pøestìhují se najdou nìjaké øešení,,ale to není možné po nìkolika mìsících� jednu stranu to pak omrzí a hledá jinde,,ale mùže najit pak nìkoho kdo je tak miloval ?? krátkodobì tøeba ano ale co z hlediska vztahu na cely život ?? nevím mnì mrzí jen jedna vìc, že kluk nechá kluka a neozývá se�. Je to dost bolestivé a jen jedna smska by rozhodnì nikoho nedostala do nepøíjemné situace. Rovnìž je dost tìžké nedozvìdìt se, co pro toho druhého znamenal vztah,,,co jsem pro nìj znamenal já,,,, co pro nìj znamenaly spoleèné chvíle, jestli si nìkdy vzpomene že byl štastný?? Je to fakt tìžké nedozvìdìt se, co s vámi ten druhý prožíval� Vèera byl mùj oblíbený filmeèek s Bredem Pitem�.kde hrál smrt..byl tam tak roztomilý celou dobu�. Nikdy jsem si neuvìdomil hlubší smysl toho skvìlého filmeèku�. O lásce�.ano té oné krásné, romantické a dotýkající se hvìzd�co je špatného na tom starat se o svou lásku, o toho druhého a on se stará o nás�..vìdìt o sobì úplnì všechno i ty nejtemnìjší stránky našeho života a brát toho druhého se vším, co k nìmu patøí�.vím, taková láska asi neexistuje a prosto se snažim hledat nìco co není,,vím jak dopadnu ale je mi to jedno�.hledám krásný a ušlechtilý cit ale nevím kde pøesnì hledat� Je pondìlí 27. prosince a kupodivu mi pøišla od mého prvního manžílka smska..po více jak roce�udìlalo mi to trochu radost, že si na mne vzpomnìl�kdoví jak se má ? Jestli má kluka nebo ne ? to se asi nedozvím, ale jsem rád, že mi alespoò popøál� Nový rok��pøinesl mi nìco jako ukonèení veškerého trápení� Abych to vysvìtlil, celý rok jsem se tìšil na vánoce, žil jsem jen pro tu chvíli..hodnì volna a hlavnì je budu z èásti trápit s tim, koho nadevše miluju� jenomže se tak nestalo a mé pøedstavy se rozešly se skuteèností�byl jsem sám a proto jsem tesknil�. Vysnil jsem si vánoce s úžasným klukem, tìšil jsem se na každý vánoèní den co strávíme spolu..ale nestalo se tak�. Oficiálnì vánoce skonèili 31.12.2004 proto jsem se tìšil na konec roku více než kdy jindy,,skonèilo období na které jsem se tìšil a které se pak odehrávalo úplnì jinak,,, od nového roku ze mne spadla veškerá trápení� Nový rok co pøinesl co vzal� je tìd docela úplnì jedno, dùležité je jaký bude a co mi pøinese�

Zatim nic9. 1. 2005  Dnes nic moc, prost norml

V králièkovì zaèíná snìžinkovatâ?¦pøemýšlím, co napsat do deníèku. Mnoho událostí se v životì Ušáèka nepøihodilo. Musím pøiznat, že jsem na jednu stranu manžílka hledal a na tu druhou jsem tak moc nechtìl se s nikým tak nìjak zblížit více, zamilovat se by mìlo být na dýl, poznávat vlastnosti toho druhéhoâ?¦moc nìvìøím, že bych naÅ¡el nìkoho, s kým bych byl Å¡tastný. NaÅ¡el jsem v poslední dobì i pár supr pøátel. DoÅ¡lo i k nedorozumnìní mezi mnou a Honzou..ale asi to bylo spíš vzájemné nepochopení nás samotných. Mìl jsem dojem, že se mi vyhýbá,což bylo asi 10 dnù, kdy nepøiÅ¡el a ani moc nepsal smsky. Musel jsem si samo postìžovat jeho mamce, taky to s ním nemá jednoduchéâ?¦a pak pøiÅ¡el a Å¡li jsme na kafièko a dostalo se mi vysvìtlení, že nemìl èas a že není normální, aby se tak èasto vídal se svým exklukem ))) Když ovÅ¡em chtìjí pøespat u me v podnájmu tak to normální je ? ))) Ani jedno ani druhéâ?¦a komu to vadí ?? Mnì ne a snažím se mu pomáhat, protože jsem to slíbil Froáèkovi â?? plyÅ¡ovému méïovi, kterého dostal ode mne, když jsme se kdysi nepohodli. Ã?ekal jsem více podpory a porozumnìní, ale prý se z toho mám vyhrabat sám. Zkusím to. Teï mne èeká jarní tábor a doufám, že už tam budu se svým manžílkem, kterého snad již brzo naleznu. Uvidíme a tìším se na vÅ¡e, co mnì, uÅ¡atému klukovi život pøinese, a již dobré èi zléâ?¦

Bájeèný víkend s mým kamarádem17. 1. 2005  Jsem vysmtej/t

Píše se pùlka ledna a v praci je blázinecâ?¦ odeÅ¡el mi kolega a vÅ¡echno se na mne valí. Blíží se pátek a ja se zaèínám tìšitâ?¦na pátek ? spíše na to, že za mnou pøijede hezký 19 letý kluèina od Hradce. Pøijel vláèkem a já si trochu popletl pøíjezd vlaku a Å¡el jsme pomalouèku na nádraží..když jsem vidìl, jak vlak pøijel, tak jsem výraznì zrychlil..Stihl jsem to a ten mùj bezva kamarád opravdu dorazilâ?¦.ProÅ¡li jsme se veèerním Zlínem a jelikož byla zima, odjeli jsme k nám domù, do Králièkova. Tady jsme si s naší normální rodinkou zahráli karty â?? kanastu â?? dlouho do noci, Å¡li spinkat a usnuli vzájemnì v náruèí. Na druhý den jsme se chystali do zlínskeho klubu pro kluky - Gammy. Byla zde nádražácká párty èili diskotéka. Já jsem si dal železnièáøskou uniformu a veèer jsme vyrazili do Zlína. Zábava byla skvìlá, byli tam s námi nìkteøí naÅ¡i pøátelé a pøijelo i pár klukù z Pøerova a byli nadÅ¡eni, co vÅ¡echno tam ten Ušák provádìl. Vyblbli jsme se a muj super kamoÅ¡, který tvrdil, že netancuje, tak se mi jej podaølo trochu roztancovat. Mùj kamarád z HK a já jsme zapomnìli na vÅ¡e, co nás tíží a chovali jsme se k sobì jako zamilovaní kluci, za což mu moc dìkuju. Drželi jsme se za tlapky, hladili se jen tak a koukali na sebe zamilovanì, pøi ploužácích jsme se líbaliâ?¦ každý se nás ptal, jak dlouho spolu chodíme hihi, ale my jen kamarádíme a dlouho jsme si slibovali, že si udìlame super víkend a vyÅ¡lo to. Návrat v ranních hodinách naznaèoval, že se v nedìli nebude vstávat tak brzy. Nespìchali jsme z pelíšku, kdo by taky opouÅ¡tìl tak hezkého kluka. Ale museli jsme jednou vstát. Koukali jsme se spoleènì na film Agent v sukni, což je jedineèná komedie. Potom ovÅ¡em nastává ta chvíle louèení a krásný víkend se rozplývá v èasu, který ubìhl tak nepozorovanì. Odjíždíme do Luhaèovic a stejným autobusem, jako jezdíval mùj první kluk mi ujíždìl nìkam do dálky â?¦To byl pøekrásný víkend s kamaradem, který mi vìnoval tyto dny a pøivedl mne na jinší myÅ¡lenky. Dìkuju moc Ušáèku.

Karty24. 1. 2005  Dnes slavm!

Leden se chýlí pomalouèku ke svému konci. Žádný manžílek se zatím nikde nezjevil, ale neva. O sobotním veèeru jsem si zašel do naší hospùdky v naší malé vesnièce. Byl jsem domluvený, že si zahrajeme karty, konkrétnì sedmu. Spoleènost mi dìlali dva 17 letí kluci a jeden o nìco starší, ale všichni jsou na holky )) Byla legrace pøi hraní, znáte to, jednou to zahrajete dobøe a chlubíte se jak šla karta dobøe a podruhé co všechno jste zpackali. Mùj spoluhráè byl senzaèní�.krásný usmìvavý kluk. Všechno jsme øešili s úsmìvem a to bud prohry nebo výhry. Tak nìjak bych si pøedstavoval svého manžílka a vzájemné chování. Chovali jsme se k sobì s tak velkym pochopením a nedìlal jsme ze sebe frajery nebo tak.. když si s nìkym takhle rozumíte, je to dìsnì pøíjemné. O pùlnoci nám hospùdku zavøeli a my šli dohrát karty k nám domù. Nespím opomenout, že jsem mìl domù pøinést 5 lahváèu, ale v zápalu hry jsme je 4 vypily. Kopec srandy nenechal na sebe dlouho èekat. Komentovali jsme u karet všechno možné, ale nejvíc asi samotnou hru. O pùl tøetí jsme karty dohráli a všichni se rozprchli domù. Byl jsem rád, že jsem mohl být usmìvavý a veselý kluk, protože jsme v pátek vyvolal mezi mnou a mym exHonzikem nedorozumnìní �.Byl jsem v smsce požádán, zda by jeho kluk mohl pøespat u mne na podnájmu, když já budu doma a on ve Zlínì. Trochu mne to naštvalo�teda víc než trochu a to z toho dùvodu, že mne o to nepožádal osobnì. Pøedtím jsme si byli popovídat si o životì nad šálkem výborné èokolády v potrefené huse. Honza si objednal èoko s mandlemi a já z 8 druhù kakaa. Když ji pak ochutnal, tak mu moc nechutnala a tak jsme si je vymìnili. Mrzelo mne, že mi to neøekl, nepožádal mne hned. Když jsem napsal takový trošièku nazlobený majlík, tak jsem se dozvìdìl, že já jsem si mìl všimnout, že Honzulka stále sleduje mobil, kdy mu ten jeho napíše jestli jo nebo ne.. tohle jsem skuteènì nemohl tušit, že èeká právì tuhle smsku, protože mi ani neøekl na jak dlouho ten jeho kluk pøijede. Jen se zmínil, že asi v sobotu pøijede. Prostì jsem to mìl vytušit, vypozorovat nebo já nevim�Mohl mi øíct Ráïulko, ten mùj asi pøijede na dýl, ale nevím to urèitì. Kdyby se zdržel, mohl by u tebe pøespat ?��Pak by mi to jen bud potvrdil nebo ne�.. no pøíšte asi musim sledovat víc Honzu, jeho mobil a ptat se jej pøípadnì, proè sleduje mobil, aby mi nìco neuteklo )) Tedy ještì k tomu majlu, co jsme napsal poté, co jsem byl požádán tou sms�.pøiznávám, že jsem se v nìm dožadoval a i vyžadoval jejich, tedy Honzulky a jeho kluka, pozornost, jejich pomoc a podporu než si nìkoho najdu. Uvìdomuji si, že jsem v nìm žádal, aby se mi oba víc vìnovali..kdo mne zná, tak prostì ví, že Ušáèek nìkteré vìci potøebuje slyšet, tøeba že jej má nìkdo rád, i vícekrát. Myslím, že vztah dvou lidí je svým zpùsobem i odpovìdnost za toho druhého. Pokud nìkoho milujeme a pak najednou ne, to necháme toho druhého at se trápí a ta druhá strana je štastná..?? Bavili jsme se kdysi s Honzuláèkem o vztazích. Tøeba pro nìkoho první vztah a první rozchod mùžou znamenat i vážné poškození duševního zdraví, v extremních pøípadech i sebevraždì, pokud narazili na nìkoho, kdo jej nechal ze dne na den a vykašle se na nìj úplnì. To se mi naštìstí nepøihodilo u Honzuláèka a jsem mu za to vdìèný. Odpovìdnost ve vztahu ji i postarat se o toho druhého, když je neštastný a tak. To ono miluju tì po urèité dobì nemá žádnou váhu ? Znamenalo by to, že to co ted øíká se svým novým klukem nemá žádnou trvalejší hodnotu ? Tím konèím úvahy vedoucí zase ke mnì samotnému a pøiznávám na ušáckou tlapku, že mám Honzu mocilinko rád, všichni to vìdí. Jsem rád, že zùstal alespoò mým kamarádem a já mùžu být alespoò jeho Ušáèek a pomáhat mu s jeho kluèièí láskou.
PS: docela mne udivuje, že Honzuláèkova máti mne zaèíná brát tak trošku normálnì�.ona se trápí tím, jak se Honza chová doma a tak celkovì. Že vznikají u nich doma rùzné hluèné nedorozumnìní a hádky��. Možná jsem pro ni jediný èlovìk, kterému mùže øíct, co se dìje�.tak nìjak si øíkáme všechno a snažím se Honzièkovi pøiblížit, co ji trápí a zase naopak.. moc se mi to nedaøí, ale je to teprve èerstvá cesta a snad povede k jejich lepšímu vzájemnému porozumnìní jejich životních postoju a toho co prožívají. Asi si už na mne u nich doma zvykli a musím pøiznat, že i já na jejich rodinu.

O životì7. 2. 2005  Dnes je cel svt naruby

Dnes zaènu zamyÅ¡lením. Právì skonèil film, který se odehrával v dìtském domovì nìkde v Americe zaèátkem 20. stol. Vede mne to k zamyÅ¡lení nejen nad vztahy, nechtìnými dìtmi a tìmi, které se ocitly bez rodièù né vlastní vinou. Bylo to skuteènì pøátelské prostøedí, které vedl jak se øíká èlovìk na svém místì. Napadá mne jestli vùbec existuje urèitá studie, která by shrnula kolik dìtí vyrùstá bez rodièù, kolik tìch manželství se rozejde a kolik zùstane takových dìtí a tím i lidských osudù. Proè vládá nezaujme jasné stanovisko k soužití dvou klukù. Byli jsme v sobotu s Honzuláèkem ( pro ty, které to unavuje že stále o nìm píšu â?? je souèástí mého a já jeho života snad už navždy, ale trochu jinak ) v zámeckém sklípku, kouknout se jaké je to tu. Povídali jsme si tak o vÅ¡em možném. Narazili jsme i na to, že jemu vadí, že nikdo jednoznaènì neøekne svùj postoj. Buïto mi to vadí nebo ne. Vláda by mìla zaujmout zcela jasné stanovisko. Pomohlo by to urèitì v lepším chápaní vztahù. Nemusely by být tolik anonymní. Urèitì by váha veøejného mínìní nevedla k tomu, že se jednoduÅ¡e rozejdou dva kluci z hodiny na hodinu. Veøejnì prožívaný vztah by mohl vést k adopci dìtí. Samozøejmì že tøeba po urèitém èase stráveném spoleènì a pod urèitou kontrolou úøadù. Stát se ohrazuje tím, že klesá porodnost a pøitom v domovech je moc dìtí, které by mohli vyrùstat i v hetero. vztahu, ale cesta k adopci i pro tyto páry je složitá a obtížná. Pokud chce stát Å¡etøit a nemít odpovìdnost za tyto dìti, ze kterých v mnoha pøípadech vyrostou lidé ovlivnìní prostøedímâ?¦â?¦vládaâ?¦.no jedna velká diskuse vedoucí nikamâ?¦. Ted budu troÅ¡ku hrubší ve smyslu pøedstav a snù nás, co jsme na klukyâ?¦ co je první po pár dnech té údajné zamilovanosti ?? Plánování spoleèného života, svatby a tech úžasných vìcíâ?¦dokonce i to ono â?? miláèku až budeme spolu dýl, bylo by fajn adoptovat si nìjaké dìti a žít jako rodinaâ?? jenom to slovíèko až budeme spolù dýl u klukù moc neznamená. Ten druhý mi nevyhovuje a proto se radìji rozejdeme, sice jsme se milovali ale najdu si nìkoho jinšíhoâ?¦. Pøipadne vám to povìdomé..mnì taky.. a jestli v tom postrádáte urèitou hloubku vztahu tak jste opravdu bystøí ušáèci. V životì každého èlovíèka asi záleží na tom koho potká a jak to ovlivní jeho život. Jak bude žít a jak se k nìmu chová okolí. Je tu jeÅ¡tì jeden háèek. Ne každý dokáže opìtovat okolí to co mu dáváâ?¦.. Sedli jste si nìkdy a zapøemýšleli jste nad tím, kam vede vztah dvou klukùâ?¦.. Máte nìkoho a bojíte se že Vás opustíâ?¦.. jste sami a víte, že i když si nìkoho najdete tak vás bud opustí, nebo se stanou rùzné události vedoucí k rozchodu.. pøistihnete se nad myÅ¡lenkou že jste sice na kluky,ale nenávidíte se za to ? Ne tím že v pelíšku ležíte s klukem, ale nad tím, že lásku kterou prožíváte, již nemusíte potkatâ?¦ Nemít se rád jen za to, že nìkteøí lidé tvrdí že je to proti pøírodì ? To ne, to nikdy. Naopak pøíroda sama nabídla lidstvu za jeho neskuteènì nehorázné nièení planety schùdnìjší cestu k omezení populace než jakou jsou nemoci, rùzné zákeøné viry. Sama pøíroda nabídla èlovìku podmínky k normálnímu životu. A jak se zachoval èlovìkâ?¦znièil pøírodu anebo se o to usilovnì snaží dalším rozÅ¡iøováním staveb a své èinnosti. Pøíroda, Bùhâ?¦Å¾e by ten si nepøál život s klukem ? To asi ne. Ten si pøeje aby se lidi mìli rádi, skuteènì a od srdce. Mnoho tech, co jsou údajnì vychýlením od skuteèných hodnot dokážou prožít nesobeckou a plnohodnotnou lásku, kterou nedovede ten údajnì normální èlovìk ani pøedstírat. Jak tedy pak budeme u toho soudu souzeni údajnì za vÅ¡echny naÅ¡e skutky, ale i myÅ¡lenky ? Myslím, že gay dokáže nìkdy líp obstát než ten údajný køestánek. Já tvrdím, že láska prožívaná ke komukoliv je tím o co jde. Vím, že kdybych dnes umøel, tak jsem prožil lásku a to ne jednu a skvìlý život, který nikdy nebyl veselý, ale nauèil mne být veselým, abych dal trochu své radosti jiným. Už bych se nikdy nedokázal cítit Å¡patnì za to, že jsem na kluky. Vždy je to dar. Dar, který s sebou nese prokletí daleko obtížnìjšího života. Vybral jsem si tuhle cestu a to co k tomu vede kluka nebýt na holky, ale na kluky vám nedovedu vysvìtlit a ani po tom nehodlám pátrat. Prostì se to stalo, vyskytlo se to v mém životì, tak jako náš méïa, Ušáèek Raduláèek. Zrodil se z kluèièí lásky a je to naÅ¡e dítì, sice plyÅ¡ové. Je to pro mne a mnoho lidí symbol ušáèkova svìta, svìta zamilovaných klukùâ?¦..ale ne teï v tuto chvíli, ale v minulosti, pøítomnosti a vÅ¡ech tìch, na které jeÅ¡tì ty zamilovaná oèièka kluka jeÅ¡tì èekají. Byli èasy, kdy jsem se na sebe ani nemohl podívat do zrcadla. Vìdìl jsme, že chci být s klukem, ale neumìl jsem to vysvìtlit. Ted vím, že to vysvìtlit nejde a do zrcadla se kouknu rádâ?¦né že by tam byla nìjaká pøíšerka, zlobøík..to ne ale v mých oèích je láska, kterou jsem prožíval. Láska ke klukovi a s klukem. Dívají se a usmìjí se pøi vzpomínce na krásnì prožitý èas, troÅ¡ku zesmutní pøi vzpomínce na rozchody a jsou rozpaèitá oèièka ušákova, když zapøemýšlí nad tím, jestli a kde potká další lásku, kluka se kterým dokáže být déle, déle až nejdéleâ?¦

Valentýn25. 2. 2005  Mm sv dny

Asi každý kdo je, byl nebo bude zamilovaný tak zapøemýšlí, co dá své milované osobì za dáreèek, èím ji pøekvapí a èím sám bude pøekvapen��Jelikož jsem sám tak jsme se netìšil. Je hrozné být sám na valentýna a vidìt, jak lidi kolem Vás kupují kvìtiny, pøáníèka a dáreèky� shodou okolností jsem byl v Brnì na služebce na veletrhu KABO. Mìli jsme pauzu na obìd tak jsme zajeli do IKEI se najíst. Asi jsem tam nemel chodit. Jsme trochu nemocný, nachlazení doprovázené silnou rýmou a úplnì celkovou slabosti organismu, ne jen tìlesnì ale i duševnì. V IKEI jsou hezké vìci pro bydlení ale zarazil jsme se a úplnì mi vyrazila dech zaøízená ložnice s hezkou postýlkou a pøikrývkou velkou pro oba. Koukal jsem na ten pelíšek a pøedstavoval jsem si jak spoleènì pod tou jednou peøinou usínám se svým klukem. Jak na sebe pøed spaním se zamilovanì podíváme, políbíme a zavrtáme se jeden do druhého a usneme. �plnì mne ta pøedstava vzala dech�uvìdomil jsem si že jsem zoufale sám a hned tak se mi mùj sen nesplní��.pak jsme se ještì jeli podívat do Olympie. Tam jsme už nevydržel a musel utéct pøed všemi tìmi valentýnskými lákadly do auta a poèkat na zbytek. Valentýna o samotì bych nikomu nepøál, zvláštì když jste ještì navíc nemocní a nikdo na Vás nemyslí�.už jsem nemocný dost dlouho a celkem nemoc zaèíná ustupovat .. Dostal jsem od Honzuláèka vitamíny a napsal mi dopis na papíøe po dlouhé dobì. Udìlal mi radost v poslední dobì se moc nevídáme, teda skoro vùbec. Má moc školy a �..jiných vìcí a lidí, na které myslí. Uvidíme, jestli se najde nìkdo, s kým si budu rozumìt a mít se dìsnì rádi. Všichni mí pøátelé øíkají, že urèitì budu mít bezva manžílka, ale já sám tomu pøestávám vìøit ))

Pro koho žít????7. 3. 2005  Jsem v pohod

U nás na valašsku nasnìžilo kupy snìhu, máme metrové závìje a vloèky se snášejí stále pomalouèku z nebe. Proè to dìlají není zcela jasné. Tøeba nám chtìjí udìlat radost. Ubìhl týden, ve kterém se mi vrací zpìt chu do života. Ty pøedešlé dva týdny poznamenané silným nachlazením byly pro mne skuteèným utrpením. Ztratil jsem veškerý zájem o život, žít� nemìl jsem pro koho. To sice nemám i teï�ale koukali jsme na komedii, ve které starší manželé zažijí nìco jako krizi. Dìti odrostou a oni se ocitnou najednou sami ve velkém domì. Jen jeden tìžký den, kdy byli okradeni, potkala je øada nesnází vedlo k tomu, že si uvìdomili, jak moc se milují. Znova se do sebe zamilovali. Nìkdy si øíkám, že kdyby takhle dokázaly všechny krize ve vztahu obstát, život by byl zcela jiný a úžasnìjší. Uvìdomil jsem si, že život je i o tom pro nìkoho žít�.. a i když jsem sám a to již delší dobu, vìøím, že potkám bezva èlobrdu�� moji pøátelé a známí mne stále uklidòují, že zcela jistì najdu bezva kluka. Vìøím tomu, vìøím, že se budu probouzet a myslet ve dne v noci na milovanou osùbku. Není úžasnìjšího pocitu, než se zadívat klukovi do rozzáøených oèièek a aniž cokoliv øíct, nìžnì jej políbit, být obejmout a objímat�.. vím, že na tohle si Ušáèek ještì nìjakou chvilku poèká, ale urèitì se doèká. Jsem rád za všechny pøátele, které jsme potkal, za všechny lásky, které jsem prožil�.a vìci, které jsem asi hodnì pokazil a pøíštì bych je nemìl kazit�. Pøestávám tak nìjak aktivnì hledat, ale napomáhat seznámení rùznými inzeráty všude možnì neuškodí. Poznal jsem øadu zajímavých klukù, ale bud dálka anebo cokoliv jinšího prostì nevedlo k pøeskoèení zamilované jiskøièky Asi hledám supr manžílka, ale chci pøeci supr vztah. A jestli tyto øádky ète nìkdo, kdo se chce jen tak seznámit, jen jako kámoš budu dìsnì rád, když napíše�napíšeš� nejde najít hned vztah ale jde najít pár supr lidièek, kteøí budou vždy souèástí ušáèkova svìta, protože ten je pro všechny kluky, co dokažou milovat, mít rádi a být skvìlými a úžasnými pøáteli. Pokud si myslíš, že hledáš pøátelství, bud souèástí ušatého svìta. Je jedno odkud jsi. Staèí jen otevøít stránky a plyšový ušáèek z titulní strany je s tebou. Zrodil se z kluèièí lásky a jeho plyšové srdíèko je plné lásky.

Jak dál... ?15. 3. 2005  Ach, ta lska nebesk

Láska je úžasná vìc, ale má mnoho podob a rùzných klièek. Když se do nìkoho zamilujete, tak na nìj nemùžete hned zapomenout. Poslední zážitky a vše co sleduju ve svém okolí mne vedlo k zamyšlení teda co dál. Dost závažná otázka a rozhodnout se není jednoduché�.. Hledat nìkoho na vztah je stejnì složité a mít za sebou tøi hlubší lásky tak už se do další nechcete jen tak pustit. Honzulka mi øíkal, at nehledám nikoho hned. Má pravdu, stejnì jej mám dìsnì rád. Nejde zapomenout na všechny ty krásné zážitky. Nejde zapomenout za pár mìsícù na nìkoho, koho nosíte ve svém srdíèku. Ted jsme nejlepší kamarádi. Vèera mi psal, že je trošku nachlazený�.a že má spousty starostí se školou a doma a celkovì. Zastavil jsem se veèer za ním a pøinesl mu nìjaký citrón, banány a velkou studentskou peèe. Samo, že hoøkou, tu má Honzulka rád. Popovídali jsme si o všem možném. Uvìdomil jsem si zcela jasnì, že nemá cenu hledat další vztah. Nejde to znova se zamilovávat, když nìkoho milujete, a to i svého prvního kluka, který je stovky kilometrù kdoví kde. Uvìdomil jsme si, že když vše dopadlo jak dopadlo, tak je Honzulka pro mne úžasným pøítelem. Nikoliv partnerem. Toho má a je to skvìlý kluk. Moc jim to spolu sluší. Ne, prý to vše vypadá jako že nikdy s nikym nechci chodit )) to ne. Jen ne v tuto chvíli. Rád poznávám nové pøátele a možná z nich se tøeba vyklube mùj manžílek.

Velikonoce30. 3. 2005  Jsem vysmtej/t

Pár klukù, co mne znají a sledují ušatý svìt se rozhodlo strávit pøíjemný víkendík s bezva lidièkama na již druhém ušákovském táboøe. Pùvodnì jsem tam mìl být se svým novým manžílkem. Nestalo se tak z mnoha dùvodù. Pøiznávám se že k Honzíkovi cítím ještì úžasného co láska bezesporu je a každý kdo mne zná vám to jen potvrdí vèetnì jeho mamky. Bylo pro mne dost obtížné pøemìnit tuto mou zamilovanost do úžasného kamarádského vztahu. Myslím, že i pro nìj byla moje situace dost složitá a zachoval se ke mnì fantasticky. Zùstal mým kamarádem i když mùj pohled do jeho kozooèièek je zvláštní, krásný a plný lásky. Skonèil tábor a sluníèko svými paprsky lechtalo nejen naše tváøe ale i naše myšlenky. Mocinko jsme v tu chvíli zatoužil být s ním a povídat si u nich doma s celou rodinkou. Po pøíjezdu do Zlína jsem mìl jasno, dám se trochu do poøádku po táboøe, vezmu víno a zajdu k nim na návštìvu U zvonku mám trošilinku trému skoro dost, co tomu asi øeknou, že se u nich objevím na velikonoce. Neøekli nic, vùbec nic, nebyli totiž doma. Pokraèoval jsme ke kolegyni z práce, kde jsme dostal vajíèko a moc dobrý obìd. Napsal jsem Honzuláèkovi, jestli má chvilku zajit nìkam si popovídat. Odepsal ano. Sešli jsme se u kašny na námìstí a už tam trošilinku nervóznì pokukoval po okolí. Sedli jsme si v èajovnì proti sobì a koukali si pøímo do oèièek. Zvykám si na to být jeho kamarád, jeho nejlepší kamarád. Nìkolikrát jsme narazili na to, že jsme si jasnì øekli, že jsme a budeme kamarádi. Pøiznávám, že donedávna jsme tuto myšlenku nebyl schopný úplnì realizovat tak, jak bych si pøál. Ale tábor a velikonoce mi pøinesly mnohem víc, než jsem èekal. Obdarovali mne úžasným dárkem. Krásným pøátelstvím. Mrzí mne, že jsem k tomu potøeboval tolik èasu, více jak pùl roku.

Veselost støídá smutek4. 4. 2005  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Dnes se ješte stalo neco èemu nerozumim, doteï ješte dost dobøe nechápu. Nìkdo nám otrávil našeho pejsáèka - zlatého boxera, který byl 5 let v naší rodinnì považován za èlena naší rodiny. Je mi dìsne smutno. Ještì ráno se mnou ležel v pelíšku. Bylo na nem vidìt, že je desnì smutný. On to vìdìl, že umírá. Po obìdì mi pøišla z domova zpráva, že umøel. Rozbreèel jsem se a musel na chvíli utéct z práce. Bude mi dost chybìt.....a všem kdo jej mìli rádi.

Ušák poznal zajímavého kluka - že by nový manžílek ???4. 4. 2005  Ach, ta lska nebesk

Tábor skonèil krásným poèasíèek se sluníèkem, které tak nádhernì posílalo své paprsky na nás. Tak nìjak jsem dospìl k tomu, že asi fakt nemá cenu nìkoho tak nìjak násilnì hledat nebo tak nìjak. Ve støedu ráno jsem se chystal odstranit z úvodní stránky aktualitu, která tam byla nìkolik mìsícù. Ta znìla v tom smyslu, že Ušáèek hledá hodného manžílka�.. takže jsem dal pryè tu vìtièku. Odpoledne jsme si zašel pokecat na xchat.cz jen tak bez nìjakého zájmu. Po nìjaké delší dobì se tam objevil jeden kluk ze zlínska. Dal jsem se s ním do øeèi. Vyšlo z nìj, že ještì poøádnì s nikým nechodil. Je mu 18 let, vysoký blonïáèek s modrýma oèima od Valašských Klobouk, což je 16 km od nás. To už jsem trochu víc zbystøil, ale stejnì jsem si øíkal, že z toho nemùže nic být. Ale ten kluk mne chtìl poznat. Bylo to zvláštní, ale že za mnou pøijede. Tak tedy jsme se domluvili na urèitou hodinu. Chudaèek musel být se mnou v práci, kde pøišlo ještì shodou náhod mých pár dobrých kamarádù. Koukali jsme se po sobì tak nìjak víc než hezky. Musel odjet zpátky a tak jsme si dali par polibkù�. V pátek jsme se vidìli opìt a tak jsme se na sebe stále jen koukali jako dva zamilovaní. V sobotu pøijel k nám domù na venkov. Moc se mu u nás líbilo. Veèer jsme trochu strávili prozkoumáváním našich tìlíèek a nebyli shledány žádné závady. Pusinkovali jsme se a pøitom jen koukali navzájem do našich oèièek. Pak musel opìt objet. Stará se o koníky a vùbec má rád zvíøátka a možná teï i mne. Myslíme na sebe, píšeme si.

Zajímavý den7. 4. 2005  Ach, ta lska nebesk

V úterý hezky svítilo sluníèko. Ještì jsem netušil, že se z toho vyklube hezký den plný zážitkù. Dopoledne mi muj exkluk Honzulka psal, že pøijede Michal a jestli s nima nechci jit na kus øeci. Tak jsme šli na obìd. Trochu jsme si popovidali o všem možnem, i když nìkterým èástem jejich odborného hovoru o bakteriich a jiných potvùrkách jsem moc dobøe nerozumìl. Odpoledne pøijel Alešáèek a dostal ode mne plyšového soba, který urèitì udìlal radost a ted s ním spinká v pelíšku.Pak pøišli za mnou do práce opìt Honzik a jeho kluk - spoleèné rande. Pøišel ještì Martásek z valašského webíku a celkem jsme si fajn pokecali. Kolem 18 hodiny se na mne upøely modré oèièka mého miláèka s velkou prosbou být chvíli o samotì. Rozlouèili jsme se s tìmito skvìlými pøáteli a odjeli na chvilku do byteèku neco vyøídit. Bylo to opravdu pøíjemná záležitost. Pak mi odjel zpátky na intr. Pøi cestì zpìt mne jeden 19 lety hezký kamarád vytáhl na veèeøi a vínko. Pøemlouval mne at spoleènì trávíme noc. Omluvil jsem se, že již svého miláèka mám. Spinkal jsem v pelišku sám, ale myslel na své milované høíbátko.

Lidská bestie7. 4. 2005  Mm sv dny

Je zvláštní, ale už se trochu za?ínají vyjas?ovat okolnosti, pro? náš pejsek zem?el, nebo spíše musel být otráven? Tento hanebny ?in má na sv?domý bývalý p?ítel od mého bráchy D.H. z Malenovic ( brácha je taky na kluky ) Ten n?jak nemohl p?enest, že se s ním brácha rozešel a i když mohl p?ijet na víkend a být s naší rodinou jako jeho kamarád, tak jediné co dokázal bylo otrávit - zabít pejska, zdemolovat ur?ité v?ci a n?kterych rozbitých vecí jsme si všimli pozd?ji. Nicmén? se ke všemu p?iznal v dost opilé nálad? a dokonce projevoval radost, že mu vyšlo usmrtit toho našeho psího ?lena rodiny. Nicmén? ve své otup?lé mysli m?l tento ?in za následek, že nový kluk, se kterým ted brácha chodí má ted v naší rodin? absolutní d?v?ru a to i p?es po?áte?ní dost velkou ned?v?ru. Takže nevím co tím ta lidská bestie dokázala, jen to že alkoholikovi se nedá v??it a už nikdy v život? tohoto vrahau nás doma nechceme vid?t. Nicmén? se v?era u nás objevil nádhern? roztomilý vl?á?ek zlaté barvy, který vypadá jako plyšový medvídek. Je úžasný a má jméno Ben. Byl to dárek pro naši maminku k jejímu svátku.

Miláèek14. 4. 2005  Ach, ta lska nebesk

Nevím kde zaèít. Zøejmnì u toho kluka, co jsme se tak nìjak zvláštnì našli. Ted z nìj vypadlo, že je mu èerstvì 17 let a prý jestli mi to vadit nebude.... zakoukal jsme se do nìj a on do mne..takže tyto otázky jsou zbyteèné. Byl jsme i u nich doma mu s nìèím pomoct. Dali jsme si jen velice málo polibkù..pak mi udìlal hranolky v troubì a byli skvìlé. Je fakt úžasný a máme se rádi èím dál tím víc... zitra pøijede a budeme ve Zlínì spolu. možná ješte udìláme spoleèné rande na kafe s exHonzikem a jeho klukem. Je to už 14 dní od doby co jsme se poznali. Nikdy nelituju toho okamžiku, kdy jsme se vidìli. Medvidku, jsi úžásný kluk a já tvùj ušáèek )) Ve støedu jsemnavštívil vernisáž našeho kresleného kamaráda Stana v Praze. Malá kavárnièka pøipravila hezkou atmosféru. Reportáž se pøipravuje.

Co napsat3. 5. 2005  Dnes je cel svt naruby

Život pøipravuje všem urèitá nepøíjemná pøekvapení. V poslední dobì jsem hodnì zapøemýšlel o virtuálních pøátelích, se kterými si èlovìk obèas píše a podobnì. Musel jsem a to dost nechtìnì pøehodnotit pár takových pøátelství s výsledkem, že pokud se neznáme osobnì tak to mùže daleko více ublížit mnoha lidem. Stala se dost nepøíjemné situace, která mìla za následek ukonèení pár pøátelství. Taky bych všem doporuèil, pokud si s nìkým neznáte osobnì, nepøikládejte takovým lidem velkou váhu. Dneska pøijede mùj králièek roztomilouèkej. Vídáme se zatím jen málo, ale rozhodnì mezi námi zaèíná úžasný vztah. Problém je, že je z malé vesnice a musí se vìnovat pracím doma a taktéž to o nìm není známo. To znamená, že omezím taktéž ušákovské výlety. U nás doma se o nìco zhoršila situace, kdy mùj brácha zaèíná vyvádìt divné vìci a chce se osamostatnit. To znamená, že musím být èastìji doma a více pomáhat s chodem celého našeho domu a zahrady. Taktéž se nám dost zvýšilo finanèní zatížení, takže na to ani teï poøádnì nemám. Jinými slovy nás potkali doma dost velké trable a trápení. Ještì, že mi život dal možnost se seznámit s mým klukem. Moc za nìj dìkuji a doufám, že mezi námi vznikne úžasná láska, vztah plný lásky�

Mùj králíèek17. 5. 2005  Dnes je cel svt naruby

Je kvìten a tak nìjak si musím utøídit myšlenky�hotovo�nemám co tøídit..svého kluka, mého králièka miluju,to vím jistì. Bránil jsem se tomu, abych se zamiloval. Jenomže ten mùj ušáèek mi to nedovolil, ca což Ti dekuju mùj miláèku. Vím, že je o mnoho let mladší a že právì vìk a jeho postavení kluka z malé vesnice, o kterém nikdo neví, jak je to s ním, nám pøinášejí øadu pøekážek. Vídáme se zatím málo, v minulý pátek se tu stavil na pùlhodinku, dal mi pusu a odjel. Bylo to úžasné. Ten polibek byl za stovky jinších, nìžný, plná lásky, bolesti a strachu, kdy se zas uvidíme. Život je složitý a složité vztahy asi patøí ke mnì.

Jedna tlapka netleská17. 5. 2005  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Tak nìjak jsem pøemýšlel, jací lidé ètou tyto øádky. Došlo mi, že vìtšinou jsou to kluci z mìsta nebo z rodin, kde se po nich moc nevyžaduje, aby se starali o domov, dùm èi zahradu. Proto, když jeli Valaši na výlet a pøišla mi od nich sms, že jsou na cestì a já nepøistupuju� V té chvíli mnì došlo, že žiju v úplnì jiném svìtì. Život na vesnici je docela rozdílný a pojem volný èas je jako nìco v dáli, co se možná dostaví, ale neradno s tím poèítat. Navíc mùj králièek o víkendu øešil divné vìci. Vùbec jsme se nevidìli a psal, že je dìsný, že je na kluky a proè to tak musí být� Mìl jsem pocit, že se chce rozejít� Ale v noci mi napsal jako moc mne miluje� Tak nevím co bude dál, jedno vím, že z bráchy se teï stává alkoholik na slovo poslouchající nìkoho, kdo si za lásku nechá platit jídlem a chlastem. Mrzí mne, že tomu nedovedeme zabránit.

O jednoho kamaráda navíc19. 5. 2005  Dnes nic moc, prost norml

Svoboda...když tohle prohlásí otrok svázaný øetìzy, jistì je to nìco, za co celý život bojoval....Když to prohlásí uvìznìný tesnì po propuštìní, je to odmìna za trest....ale když to øekne Ušáèek.... je to spíše trest za odmìnu...?? Vèera mi ten muj králíèek napsal, že je mu to dìsnì líto, ale prostì si bude muset najít holku a zapomenout na kluky. Prostì jeho strach z možných následkù a to, že nemùže ukazat toho koho miluje....prostì zùstaneme kamaradi..je mi to moc líto, ale plnì jej chápu a spíše mu vyjdu vstøíct, abych mu to ulehèil...svoboda, ale k èemu mi je .

Až pšíliÅ¡ mnoho svobody20. 5. 2005  Mm sv dny

�..jsem celkem veselý i když nemám žádneho dùvodu k radsti. Mùj králièek bude jen mým kamaradem,,,,pøestávám vìøit na lásku a už nechi poznávat nekoho jinšiho...

Snad to bude dobrý26. 5. 2005  Jsem v pohod

Nevím ale zaèíná to vypadat že by se vše mohlo vrátit tam kde to bylo pøedtim. Doufam že se s kralièkem co nejdøiv uvidím a popovídáme si a doufám že zas budeme manžílci.

Vèera svítilo sluníèko31. 5. 2005  Jsem vysmtej/t

moc jsem se tìšil na pondìlní ohòostroje, ale byl jsem odvolán kvùli jedné drobné záležitosti, která se ovšem musela dotáhnout do úplného konce. Naštìstí se tak stalo a život je ted o mnoho veselejší. Nìkteré naše èásti domu se teï koneènì doèkají úplnì nového kabátu. Prostì když se daøí tak se daøí. Tlapišku Ušáèek

Králíèek2. 6. 2005  Ach, ta lska nebesk

At je to jak chce tak jsem do nìj bezhlavì zamilovaný. Vím, že až pøekoná momentální tmavé období, které mu pøinesl život, tak dokáže vnímat život jako pøedtím. Já si na tu chvíli poèkám...vím že budu èekat asi dlouho ale nic mi v tom nebrání na nìj èekat, protože láska je na dýl než na pár týdnù.

Tak pøeci jen konec9. 6. 2005  Dnes nic moc, prost norml

Dlouho jsme se bránil myšlence, že mnì králièek pøeci jen opustí. Zøejmì se tak již stalo pøed týdnem èi dvìma týdny netuším. Dùvodù z jeho strany je asi více, ale pochopitelný ani jeden. Poprosil mne at mu najdu nìjakého mladého kluka.... ale já mu slibil kamaradství a udìlám to pro nìj.....chtel jsem tento záznam napsat už døív ale stále jsem doufal.. dnes za mnou pøijede kluk z èech, vìkovì jako já.. hodny vypadajicí k svìtu tak uvidíme jak to dopadne....

Narozky15. 6. 2005  Dnes je cel svt naruby

Tento víkend se v ušáèkovì slavili narozky ušatého kluka. sjelo se pár významných pøátel, kamarádù a nechybìl ani mùj ex Honzik se svým klukem (jsme rád že pøijeli spolu, moc jim to sluší) Oslavy to byly velkolepé, plno rùzných dobrùtek, sladkostí, velký dort s oøechy, dost dobrého pití. Dostal jsem se do dost nezávidìhodné situace. Mùj rozchod s králíèkem hodnì lidí potvrdilo, ale já ve své hlavì nikoliv. To že jsme se mìsíc nevidìli neznamená, že jsme se definitivnì rozešli. došlo k situaci, že jsme podlehl tomu, že bych si mìl najít kluka, ale dopadlo to z mé strany zcela katastrofálnì. Myslel jsme si, že když si nìkoho zaènu hledat tak se tím vše vyøeší, ale bylo to ještì daleko horší. Ta druhá strana byla srouzumìna s tím, že na nìkoho neustále myslím, ale asi to bylo pochopeno, že prostì to nebude takový zásadní problém. Jenomže nìkeøí kluci se do mì zakoukali do Ušáèka, ale ten stále myslel na nìkoho jinšího. Nemìlo se to stát takhle a ta druhá strana mìla plnì respektovat, že nìkoho miluju a myslím na nìj. Nevím pøesnì jak to se mnou a skrálièkem dopadne, ale teï na nìj myslím a vùbec byl dost špatný nápad hledat nìkoho jinšího.Oslavy probíhali nadto zdaøile abych pøešel k trošièku veselejšímu tématu. Slavilo se nìkolik dnù a nocí. Zvlášte pøíjemné bylo grilování, kdy jsme si dali kolem krbu køesla a povídali si za záøi uhlíkù a vùnì opékajícího se masíèka. Lapmióny pøíjemnì dokreslili atmosféru zahradní párty. Bylo to supr pár dní� Králièek se tu dnes zastavil pøi cestì ze školy a popovídali jsme si jako supr kamarádi. Nevím jak to mezi náma dopadne, ale mám v tom jasno a miluju jej�..tøeba se už naše láska nikdy nenaplní a budeme opravdu kamarádi jako s Honzíkem� to teï nedovedu posoudit�

UÅ¡isko za uÅ¡iska16. 6. 2005  Dnes nic moc, prost norml

Ja vím že by Ušák zasloužil poøádnì na holou )) ale proste vše se sebìhlo tak nìjak v rozmezí, kdy máme s králièkem dost hluboukou krizi,která jasnì smìøuje ke konci nìèeho krásného ale zároven zaèátkem nìèeho jiného. Vèera tu byl na chvilku a posedìli jsme u coly a povidali si. Stale se usmíval tim svým neodolatelným a roztomilým úsmìvem. Odjel domù a vìdìl jsem že budeme jen kamarádi...zøejmì budu èekat až bude chtít se mnou nìco více))) veèer mne vytáhnul jeden fajn 16 lety kluèík do kina...zakoukal se do mnì a musel jsme mu definitivnì vysvìtlit, že to tak dal nejde. Akceptoval tuhle skuteènost po svém. Možná maji všichni pravdu, že èekat na nìkoho je blbost a to by pak znamenalo, že když jsme se do nìj zamiloval a on do mne zøejmnì taky ano a potkalo jej pár životních krizí jej mám odkopnout ? Budu èekat jak to dopadne..dnes se možná na chilièku zastaví a uvidím jej....jo moc mi chybi a mám jej dìsnì rád. Je mi líto, že jsme se nechal pøesvìdèit, že moje láska k nìmu skonèila...proste neskonèila a to zjištování bylo dost nepøíjemné i pro víc lidí...tìším se na tebe králíèku..tvùj ušáèek

Králíèek a já???20. 6. 2005  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Nevím kde zaèít, ale v pátek tu na chilku opìt byl králíèek. Chovali jsme se jako kamarádi, ale mnì to moc nešlo. Jsem do nìj stále hluboce zamilovaný. V nedìli mi od nìj pøišly dost zmatené smmsky ve stylu, že neví co chce, že kdesy cosi, proste dost vážný comingout, ale moc tìžký. Nevím jestli budu mít nervy to s ním vše snášet, protože on za to nemùže, ale svým zpùsobem mnì nevìdomky dost trápí. Miluju jej a budu se snažit mu být na blízku. Mùže to trvat dlouho a netuším kolik sil budu mít, abych to dokázal zvládnout.

Srdce to vidí jinak11. 7. 2005  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Nevím kde zaèít...snad že jsem stále zamilovaný do teï už mého kamaráda králièka...nevím rozhodnì když jsme doma provádìli rozsáhlou rekonstrunci a pøenašeli a odváželi a pøiváželi nové vìci, tak jsem tak nìjak nemìl èas vìnovat všechny mé myšlenky mé lásce. Vždy naveèer, když jsem si tak nìjak uvìdomoval, že nemám pro koho žít a že každá myšlenka je vìnována jemu, tak nebe nakreslilo na oblohu nádherné obláèky rozmanitých barev a tvarù. Sedìl jsem v køesle venku a na oblohu zaèala pomalouèku padat noèní obloha. Pøíroda mi jasnì dávala najevo, jakoby tu všechnu krásu vytvoøila jen pro mne. Jako bych dál mìl vìøit na lásku. Neztrácet sílu žít. Cítil jsme tu krásu neznámé lásky a zárovìò vzpomínek na králíèka, které se pøelévaly v úžasný pocit. Nevím jak z toho ven, ale bylo mi fantasticky. Vìdìl jsem že tam v dáli možná na mne nekdo myslí možná ne...má láska je taková zvláštní a plyšová a nejde jen tak vyblednout...ješte stále doufám v nìco co se zøejmnì nestane,,ale je to krásné a úžásné doufání.

Esemeska11. 7. 2005  Dnes nic moc, prost norml

Mùj kamarád mne požádal, zda jej nìkam neodvezu, zaplatil si benzín�..jeli jsme kousíèek ke Hradci Králové�.napadlo, že bych mohl napsat smsku svému prvnímu klukovi�mé první lásce, zda by nešel pokecat, protože jsem byl nedaleko. Odpovìdìl mi hned, což mi udìlalo radost. Sice psal, že je v Klatovech a letí v pùlce èervence na dovèu do Egypta�.tak nìjak sem si zase uvìdomil, že prostì ten kluk ma už svùj a jiný život a já v tom životì už moc místa nemám�trochu jsem si uvìdomil tu nestálost a né moc velkou výdrž lásky mezi kluky a radši jsem jel domù. Veèer jsme napsal králièkovi na dobrou noc a šel jsem hajat. V sobotu jsme s kralièkem psali dost vzrušo smsky, ale stejne nemohl nebo nechtìl pøijet. Ale i tak jsem rad, že jsem zažil jaho lásku a že jsme mu dal a snad ještì dám kousek svého plyšového srdíèka...

VÝLET26. 7. 2005  Dnes slavm!

Za tu dobu co mne mùj králièek tak nìjak nechal a celou tou neštastným obdobím, které bylo nìkdy dost zmatené a dost divné, smutné jsem už tak nìjak pøestal hledat nìkoho. V pátek 15. 7. 2005 jsme byli v ZOO, reportáž se pøipravuje. Tak se stalo, že o dva týdny pozdìji pøijelo mé nevlastní dítì na prázdniny Petøík alias tygøík. Pøijel už ve ètvrtek. Šli jsme se ještì s Honzikem na kus øeèi, ve mìstì jsme potkali mé spolubydlící a zašli na kafíèko. Veèer jsme se neèekanì rozhodli zajít do kina na Batman zaèíná. Bylo to supr a ja netušil jakou radost udìlám svému ( adoptovanému jako že mì pøijalo za ušatého tátu ) dítìti a vlastnì sobì taky. Filmeèek se nám moc líbil. Na druhý den byl se mnou v práci a nìco si vyøizoval na netu, zašli jsme na obìd a odpoledne jeli k nám do králièkova, kde se mu náramnì líbilo. Veèer jsme se koukali na film Špatná výchova a šli jsme do pelíšku o pùlnoci. Leželi jsme vedle sebe a kecali snad ještì hodnì dlouho. Ani jsme se nedotkli. Ráno nás probudil budík a jeli jsme na výlet do Jeseníkù. Více o výletì bude v reportu. Je pravda že až se nás sešla skupinka 10 klukù a ve vlaku jsme trošièku víc dìlali legraci to byl suprovní výletík. Pøijel tam i jeden 21 letý kluèík od Rožnova. Tak nìjak jsme se po sobe zaèli koukat a pak jsme obèas prohodili nìjaké to slovíèko. Pak už se nám chtìlo povídat víc a když jsme vystoupili z vlaku tak jsme se v pøírodì drželi za ruce, šli vedle sebe a povídali si. Zaèli jsme se na sebe usmívat tak hezky a až skoro zamilovanì. Stále jsme byli spolu a proste jako bychom už nechteli jeden druhého opustit. Na zpáteèní cestì jsme sedìli naproti sebe a hladili se na naoze a koukali na sebe. Pøemluvil jsem jej a jede k nám domù. Byl tam už Honzik s pøítelem a tìšili se taky že uvidí dítì�.Tak tedy jel a pak jsme si ještì povídali a šli jsme spinkat. Leželi jsme vedle sebe a zaèli se pusinkovat a hladit ))bylo to takové pøíjemné�no možná ušákovi nezbedné tlapky zlobily trochu víc a tak jsme se pak zaèli objímat a pusinkovat))))) a tulit se k sobì ))))) Ráno musel jet do práce a tak jsme si zaèli psát smsky a majlíky Brzy se uvidíme a vypadá to že nás oba nìco táhne k tomu druhému��. Nevím jestli jsem se zamiloval ale rozhodne to nejde jak by se zdálo ale asi postupné poznávání je rozumné���že by to byl mùj mišáèek Michaláèek Celou nedìli jsme pak ztrávili u nás na zahradì, grilovali jsme a pojídali nejrùznìjší dobrùdky�..Byl to nezapomenutelný víkend a pøinesl hodnì krásných zážitkù. Dítì pak ješte zùstalo do pondìlka a tak jsme se pustili do zvelebení garáže, kde jsme peèlivì srovnali naøádí.

vÅ¡e voní tak èerstvì29. 7. 2005  Jsem vysmtej/t

Když jsme už u toho, že probìhla u nás doma kolaudace a bylo u nás už mnoho návštìv a dìlali jsme velká grilování, tak toto vše by nebylo úplné bez uzavøení zbrusu nových smluv o dodávkách veškerých energií. dnes nám pøijedou udìlat tlakovou zkoušku na plyn a v pondelí pøivezou zbrusu nový plynomìr, prý už na nás netrpìlivì èeká ve skladu. Zaèíná léto trošku více pálit, ale od toho je to asi léto... a taky už tam bude obèas se vyskytovat mùj nový manžíleèek....tlapišky všem Ušáèek

Prázdniny8. 8. 2005  Dnes je cel svt naruby

Jsou prázdniny ted v plném proudu a být sám v létì a asi po zbytek roku není pøíliš dobrý nápad. Je sice ještì dost brzy na to se zamilovat, ale ne na sbližování se s nìkým. Tedy tím klukem z toho výletu z Jeseníkù. Byl ted u nás na víkend...bylo sice venku zima, ale nám to moc nevadilo. Ten myšáèek se do mnì už asi zakoukal, ale mnì to nejde tak jako kdysi. Zøejmnì chci aby mnì poznal trochu víc, aby to nedopadlo jako vždy ( u mnì ) jakmile ten druhý trochu více pozná toho druhého, nìjak si uvìdomí, že chce nìkoho víc úžasnìjšího. Ale to necháme èasu jak se to vyvine. V sobotu jsme ješte vyzvedli Honzika, který je kousek od nás u babièky a poøádnì se vyblbli v Akva parku v Uherském Brodì. Byla tam i moje mamka a dìti od bráchy...celkem sranda. Jestli se ptáte teda jestli jsem zamilováný tak sám nevím. Nechci hned a možná "zase" ztratit hlavu a pak až si to ta druhá strana rozmyslí......... jak øíkám, nechávám tomu volný prùbìh.....

A máme po prázdninách5. 9. 2005  Dnes je cel svt naruby

utekly tak rychle a ani si èlovìk neuvìdomí co vše mohlo být lepší èi horší. Je pravdou, že jsem prostì chtìl najít kluka a snažil se o to. Seznámil jsem se nedávno na našem výletì s jedním fajn 21letym kluèinou. Proste jsem se nìjak nezamiloval a stále asi moc èi pøes pøíliš myslím na ty své bývalé kluky a tak nìjak doufám, že se tøeba s mým prvním nebo posledním klukem mužem ještì dát dokupy. Uvìdomil jsme si že hledám absolutní lásku, kdy jeden kluk se kouká na toho svého milovaného, jediného a zbožòovaného. Chce s ním být a obèas má možnost trávit s ním více èasu než jen pár...

nemocnej ušák21. 9. 2005  Jsem vysmtej/t

jinak v poslední dob? jsem byl takový nemocný a moc zápiskù jsem nedal... pišeme si už delší dobu s moc hezkym 17 letym klukem z Pøerova....máme se rádi ale bojíme se zamilovat...uvidíme jak to dopadne

Krásné sluneèné ránko2. 10. 2005  Dnes je cel svt naruby

Dnešní nedìle je opravdu hezká. Sluníèko se hezky smìje a tak si vychutnáme snídali venku v altánku. Vèera jsem posekl travièku a tak to nádhernì voní. Zahrada vypadá opravdu moc fajn. Ještì najít nìjakého fajn kluka, se kterým si budu rozumnìt, budem se mít rádi a bude moci jezdit k nám domù....nebude to mít chybu.....už aby se nìjaký supr manžílek objevil...

Jak to tak bývá7. 10. 2005  Ach, ta lska nebesk

Nevím kde zaèít, ale asi u toho kluka .... je to moc fajn kluk a tak nìjak se stále bojíme jeden do druhého zamilovat..i když se tak již možná stalo dávno a jen to oddalujeme..navzajem se jeden druhému líbíme a minulé pondìlí jsem byl za ním,,prošli jsme se podél øeky, drželi se za tlpaky a pozorovali hvìzdièky... pak jsme si všimli že jsme èím dal tím bllíž a pak jsm ese nadhernì zaèali libat))) krásnì a nìžnì líbá.... škoda že bylo tak chladno a já musel jet domù.....mám jej moc rád a on mne..

Krásný víkend, vùnì jablíèek, podzimu.....10. 10. 2005  Dnes je cel svt naruby

Je to složité, když už najdete nìkoho, s kým bych mohl být èastìji, trávit víc èasu. Je to asi dost záludná podmínka vztahu. Nìkteøí ji uvítají rádí a jiným èiní znaèné potíže. ...... V sobotu bylo úžasné poèasí...svítilo sluníèko a podzim svými barevnými paletami barev nás pøipravuje na konec nìèeho...... obíral jsem jablíèka na zahradì a byl jsem tam sám... trhal jsem plody naší skvìlé zahrádky a vìtvì stromù mnì pøíjemnì hladily, nìkdy ne zas tak pøíjemnì. Vùnì èerstvých jablíèek byla tak úžasná.....k našim sousedùm pøijel moc hezký kluk a tak jsem si u toho trhání zaèal snít.. sluníèko mi posílalo úžasné høejivé paprsky...snil jsem o tom, že prostì mùj manžílek tam bude se mnou, bude mi pomáhat..pøinese košík..usmìjeme se navzájem,,pohladíme se pohledem....bylo to krásné snìní a proto jsem si dost jasnì uvìdomil, že mùj kluk mùže být odkudkoliv a kromì vzájemných sympatií a porozumnìní proste musí mít èas jezdit k nám domù....Je mi jedno odkud bude ale prostì vztahy, které jsou už kvùli nemožnosti se vídat musím dát k ledu,,, stanou se z nich bezva kamarádství se spousty dobrodružství...bude to láska...jiná než jakou bych dal svému klukovi.....Dnes ráno v pondìlí jsem jel do práce mým fordíkem..z rádia mi hrála dost rytmická hudba a pøíroda mnì vítala brzkými paprsky od sluníèka, které jako by chtìlo, a si dùkladnì všimnu promìny podzimní krajiny....moc mnì to potìšilo a vskutku cesta našimi valašskými kopci je na podzim úchvatná...

Další nádherný podzimní den?13. 10. 2005  Ctm se jak krl

Další nádherný den .....To teda byl, støeda byla fajn. Jeli jsme s mamkou do Zlína na vìtší nákupy. Blíží se svátky všech zemøelých a tak jsme nakoupili hafo umìlých kvìtin do vìncù, které doma vyrábíme, je to fakt zábava...jste celý popíchaní od jehlièí, ale výsledek potìší.... Z OBI jsme se pøesunuli do Terna a udìlali vìtší nákup...taky jsme koupili kupu zelí na krouhání...to se bude v zimì dìlat vepøo-knedlo-zelo a hlavnì kyselice...maminka to vaøí znamenitì...samo, že u toho asistuju. Odpoledne pøijel technik a nainstaloval nám satelit. Už delší dobu nás zlobily antény poškozené zøejmì bleskem. Vše se zdaøilo na výbornou a až napadnou tuny snìhy tak se budeme jen koukat. Já si mùžu vytváøet projekty na svém novém poèítaèi a máti sledovat se mnou TV. Mám teï super vyøešenou pracovnu... Až technik odjel, ještì jsme schovali domù trubaèe neboli durmany. Jsou to rostliny krásného vzhledu a neuvìøitelných kvìtù. Bylo potøeba je vyrýt a uložit ve sklepì. Nízké teploty jim škodí a chceme, aby naše úžasná zahrádka byla i v další sezónì tak úžasná, možná ještì víc....Odmìnou veèer bylo koukání na bednu...a jelikož jsme mìli ještì pùjèených pár DVDièek tak to bylo fajn...

Ã?žasné ránko18. 10. 2005  Jsem v pohod

Bylo a hlavnì tím, že jsem vstával moc brzy abych se mohl vidìt se svým králíèkem. Jel do školy a mìl pulhodinku èas na pøestup. Moc mu to slušelo a ty jeho úžasná modrá oèka a roztomilý úsmìv... stále se nemùže rozhodnout, možná by se mnou chodil, možná ne..je to na nìm... sice doufám, že se rozhodne, aby jsme byli manžílci...

Krásný podzim1. 11. 2005  Jsem v pohod

Už nìjak to tak ani moc neøeším, že jsem sám. Najít supr kluka na vztah je opravdu dost složité a pøipadne mi i dost nemožné. Tento víkendík bylo moc krásné poèásí a tak jsme dodìlávali s mamkou vše na zahrádce, rytí, listí a prostì takové ty pøípravné práce na zimu. Jeden èernovlasy kluk mìl to štestí že se stal èlenem naší rodiny, je ještì dost mladý a taky dost divoký, ale má nas mocinko rád. Poøídili jsme si krásného èerného labradorského retrivera a je skuteènì úžasný. Tak aspon nekdo se mnou tráví èas. V naší vesnici co ted jede ten internet a je i vnitøní sí a tak jsme s nejbližšími kamarady rozebírali i to, že jsme na kluky. �ekal jsem rùzné reakce, ale dost mnì pøekvapili a prostì jim to nejenom nevadi, ale berou mnì stále takového jak døív.....opravdu ta naše vesnièka je moc supr...ještì najít supr kluka a nemá to chybu...

Tak tohkle si asi dám na inzerát1. 11. 2005  Jsem vysmtej/t

Hledám supr kamarády, ale pøedevším hledám bezva kluka na úžasný vztah� Není dobré mít v srdíèku prázdné místo a pøitom v nìm mùže být úžasný kluk� co pøestane být opuštìný a mùže žít pro toho druhého, jen pro nìj a být štastný. Nechat se líbat fajn klukem tak jako jej líbat, usínat v jeho náruèí a probouzet se jeho sladkým polibkem..kdy ještì po ránu zpod peøiny koukají ježaté vlasy a zamilovaná oèièka kluka, pøítele, manžílka. Bydlím mezi Luhaèovicemi a Valašskými Klobouky ve zlínském kraji. Na Slovensko to mám taky kousek, necelých 40 km do Trenèína. Hledám kluka, který mùže být odkudkoliv. Mìl by mít èas jezdit k nám domù, kde máme velký dùm a úžasného èerného labradorsského retrívera..mùže to zaèínat jako pohádka..dva kluci co se dìsnì moc milují, hrají si se psem a prožívají spolu všechno dobré i zlé, milují jeden druhého jak jen dokážou, dýchají vzduch, který dýchá ten druhy�už není já nebo ty,,ale jen my�. Krásná pohádka�

Prstýnek z lásky a vloèky zapomnìní ?23. 11. 2005  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Tak jako úžasné snìhové vložky snášející se na zem a zakrývají vše pod bílou peøinu, vše vypadá úplnì jinak a to co bylo vidìt zakryla vrstva nìèeho�..Když jsem chodil se svým tøetím, pøedposledním klukem, tak jsme si spoleènì splnili pøání mít prsten z lásky, aby pøipomínal toho, koho miluji a ve dne v noci si uvìdomoval lásku�..tento prstýnek jsem odložil hluboko do šuplíku na jaøe, kdy mnì nechal mùj poslední kluk��až teï o víkend jsem si jej dal na ruku�bylo to asi zpùsobeno tím, že právì ten mùj poslední kluk (17 let) mnì napsal, že uvažuje o tom, že se k sobì vrátíme. V ten víkend jsem se ještì seznámil na internetu s hezkým 16 letým klukem ze Zlína. Psali jsme si o všem možném a shodli jsme se na tom, že se potkáme. Psal jsem mu i svém klukovi, co nìjak možná uvažuje o návratu. Sešli jsme se v pondìlí a bylo to dost crazy setkání, protože jsme zrovna nemìl èas v práci. Vidìli jsme se na chvilku a pak jsme musel jít. Naštìstí jsme zjistil, že už mùžu, zavolal jsem mu a zašli jsme si popovídat na kafíèko. Moc hezkej a usmìvavej kluk�..V úterý se mi nìjako podaøilo setkat se mým posledním klukem. Po obìde jsme šli na 21tou budovu na terasu na bílou èokoládu, uvìdomoval jsem si, že dnes je poslední den, kdy jej vidim, z toho co povídal z drobných útržkù jeho tak málo nemluvné øeèi, jsem vycítil, že proste je fakt konec� øíkal mi a mu nepíšu že jej miluju�. To znamená že on mne nemiluje,, ale prý jsem byl jeho nejdelší vztah �.celé dva mìsíce)))) Probrali jsme hodnì vìcí a proste jsme spolu strávili 3 hodiny, pak jsme kecali u mì v práci. �as s ním byl úžasný a i na nìm bylo vidìt, že je mu se mnou fajn. Ale nebylo to docela pøíjemné setkání, co se týèe nových informací o jeho životì. Domníval jsem se, že když myslí na nás dva, tak jen na nás dva�..ale dozvìdìl jsem se že jsem jeden z øady možných klukù� tak trochu jsem znejistìl a vážnì zaèal pøemýšlet, jestli jej ještì miluju�.ale mùj problém je, že ano. Zmìnil se a ta jeho zmìna mi nepøišla moc fajn�.prý veèer obdržím sms s výsledky jeho rozhodnutí�..no trochu jsem si pobreèel a myslím, že jsem to mohl i oèekávat. Zítra se mám vidìt s tím klukem ze Zlína a možná budu mít takové smutnìjší oèi než obvykle�

Padá snížek...28. 11. 2005  Dnes je cel svt naruby

Vèera naveèer zaèalo krásnì snìžinkovat a nad naší zapadlou vesnièkou se zaèaly snášet vloèky, které zaèínaly pøikrývat svým bílým pláštìm vše dokola�.byl jsem dost unavený, protože jsme malovali a ještì dlouho do noci stìhovali nábytek�nad krajinou se snášeli vloèky a já se koukal skrz okno, jak se vložky snášejí a pøemýšlel jsem, proè je tak nesnadné najít kluka, lásku a prostì žít jeden pro druhého. V poslední dobì jsem potkal pár skvìlých lidièek, ale jsou to jen kamarádi�pøátelé..pøi pohledu na prázdný pelíšek se mi trošku hrnuly slzièky do oèí. Pøedstavoval jsem si jaké by to bylo, kdyby pøi mém zírání na padající snížek mne obejmul mùj milovaný kluk, pohladil mne po vláskách a než bych cokoliv staèil udìlat, zašeptal mi do ouška�.Ušáèku, jsem tak rád, že mùžu být s tebou a koukat se na zasnìženou krajinu v tvém objetí��� Když ještì více pøivøu oèka, tak si uvìdomím, že se blíží vánoce, a pøedstava být s klukem a mít jej rád..tøeba s ním péci vánoèní cukroví tak, aby se vùnì linula po celém domì, hrát si s ním s vláèky, koukat na nìjakou komedii a pøitom jej držet za tlapku a ležet mu v klínì�.vánoce, ty radostné svátky a zase budou tak smutné�.

Snížek a mráz1. 12. 2005  Jsem v pohod

Dneska ráno bylo takové mrznoucí poèasíèko, trochu toho bílého snížku. Dnes zaèal prosinec a za chvilinku tu budou ty hezké svátky vánoèní. Škoda, že asi jako hodnì klukù budu i já trávit sám ten úžasný èas vánoèní... snad nìjakého bezva kluka najdu pod stromeèkem a budem spolu žít až do konce svìta...

Vèera bylo vèera, ale bylo to úžasné vèera2. 12. 2005  Ach, ta lska nebesk

Vèera jsem èirou náhodou zabruslil na stránky azet.sk a odpovidal na pár inzerátù a taky jsem si inzerát sám vložil. Jak øákm, bylo to vèera a podal jsem inzeráty a dokonce mi pøišly nìjaké odpovìdi, tak jsem poslal odkaz na tyto své stráneèky. Odešel jsme z práce a nic netuše dnes pøed obìdem, jelikož jsme s kolegynìmi dopoledne jezdili po Zlínì a shánìli kde co možného...tak si majliky ètu až nyní, nìkolik minut po 11 hodinì. Kluci, dìkuju vám za všechny odpovìdí a za majlíky. Doufám, že všichni z Vás, co si píšeme se staneme skvìlými pøátely a kamarády. Možná se s nìkým sblížím natolik, že budeme žít jeden pro druhého. To už záleží na naší komunikaci a na tom, kdy se osobnì potkáme, protože osobnímu støetnutí dávám velký dùraz. Tak se nebojte uvažovat o setkání, rád jej uvítám a budu se moc tìšit. Radìji si od toho neslibujte víc, než vám to mùže pøinést, nemùžeme si zaèít ubližovat i nechtìným zpùsobem na zaèátku vzniku supr kamarádství. Co je nejdùležitìjší je pøekonání vzdálenosti a možnosti se vídat. Na to kladu nejvìtší dùraz a to je asi nejsilnìjší podmínka (samo po úžasném zamilování) se vídat. Mám dìsnì moc rád Slovensko a slovenština je úžasný jazyk a možná mi pøinese nìjakého úžasného kluka. Tìším se na Vás Ušáèek Ráïuláèek

Je to dost nesnadné3. 12. 2005  Dnes slavm!

Dostal jsem ted zajimavý dotaz a myslím, že je dost opodstatnìný.... od podání meho inzerátu a par mých odpovìdí na jiné trochu zkøížilo smìr mého myšlení. Neèekal, jsem, že se kluci budou ozývat a tak mi jich pár napsalo. Dostal jsem pøímý dotaz tedy co co s tím..píše mi vic klukù a to všechny budu mit za své....Asi ne a myslim si, že si zatím budeme dopisovat,,,uvìdomil jsem si i vzdalenostní hranici na Slovensko a to vše pøes hranici a to není dobré, myslel jsem si že najdu bezva kluka, co bude mít èas trávit se mnou více èasu u nás doma anebo tak nejak,, objevil jsem jednoho supr èlovíèka, ale toho zase rodièe nepouštìjí nìkam na dýl...nechám tomu volný prùbìh a myslím, že vzdálenost asi opravdu hraje znaènou roli....

Co napsat7. 12. 2005  Ach, ta lska nebesk

Snad jen to ze z rùzných majlíkù a komunikace s kluky zjištuji, že mraky klukù touží najít kluka svých snù�.dokonce jej nìkteøí vidí i ve mnì�což je dost super ale na druhou stranu�V nedìli jsem potkal svého kamaráda, vypadal moc hezky a slušelo mu to a tak celkovì jsme se dali do øeèi a tak nìjak�se jeden druhému líbíli už dost dávno a tak jsme si øekli, že tøeba my dva��no spíše to byla zas moje fantazie a skoèilo to døív než zaèalo)))) mezitím jsem si zaèal dopisovat s jedním moc hezkým 18 letým klukem z Bratislavy. Jeho slova a jeho osobnost mnì natolik vzali dech, že jsem se asi tak nìjak zamiloval. Nevím, co se z toho vyklube, protože jej rodièe nechtìjí pouštìt nikam pøes noc�..když mi napsaljak moc jej dìlá smutným mé myšlenky z toho, že náš vztah nemùže být reálný a jak jej to bolí, tak se ve mnì nìco zlomilo,,,mùže být kluk, který je dost daleko a nemá šanci se moc vídat tím klukem na vztah? Odpovìd zøejmì bude oba dva hledat v sami sobì�uvidíme� jsem rád že mi stále nìkdo píše na inzerát, protože na èeské seznamce taková odezva není. V souèasné dobì mùžu být jen moc supr kamarád, protože nechci a nemùžu ještì víc zklamat toho úžasného kluèinu�

Kde zaèít?10. 12. 2005  Ach, ta lska nebesk

Snad asi tam kde se èlovìk ocitne, když potká nìkoho vyjmeèného a hezkého, zkrátka kluka co je moc fajn. Asi jsem jej potkal a aè jsme se jeÅ¡tì nevidìli, tak se naÅ¡e srdíèka pøibližují stále více k sobì. Zaèínám si víc všímat bìžných vìcí a dìní kolem a pøitom je mi tak absolutnì vzdáleno. Byli jsme s kolegynìmi â?? kamarádkami, které berou to, že jsme na kluky až moc dobøe a spíše se cítí se mnou bezpeènì (nevím proè,hihi)â?¦ zaÅ¡li jsme na film Haryho Pottera a ohnivý pohárâ?¦ další to dílâ?¦ myslel jsem v kinì na toho svého miláèka a moc jsem si pøál, aby jsme v tom kinì byli spolu a drželi se za tlapkyâ?¦ obèas se na sebe pousmáli a prostì..je to úžasný filmeèek o pøátelstvíâ?¦tak nìjak jsem si uvìdomil, že se vytrácí obyèejné pøátelství mezi kluky, pokud v tom není sex tak nemùžete mnoho nabídnout tomu druhémuâ?¦ opravdové kamarádství a pøátelství je dost vzácné. A láska a potkat ji jeÅ¡tì vzácnìjší. Myslím, že jsem ji potkal, vím že je to ponìkolikáté a že každý hned øekne â?? stejnì to nevydržíâ?¦..objevil jsme úžasného kluka, co je možná pro nìkoho obyèejným tuctovým klukem, s názory hranièícími až s naivitouâ?¦(asi jako mé vlastní)â?¦kluka, který má úžasné srdíèko a i když má asi øadu chyb, jak o sobì tvrdí tak si myslím, že právì jeho jsem hledal. Ahaâ?¦tak teï nìkoho napadne a z jakého koutu naší republiky je??? Není od nás ale z krajiny slovenské a to od Bratislavy, je mu 18 a vím, že každý hned namítne, no jo mladí kluci, ti tì hned nechajíâ?¦.mé srdíèko mi øíká, že tak jako já je i ten kluk dost zklamaný láskou a nezaleží na tom kde ji hledat, ale najít jiâ?¦.medvedík mojâ?¦doufám že se brzy uvidíme a opravdu se zakoukáme ..tvuj Ušáèek

Básnièka a jen pro mnì )))11. 12. 2005  Ach, ta lska nebesk

Tak to je moc krásné a sám nevím co k tomu dodat ))) dik medvidatko za tak rásna slova V mojom sne

...když vloèky padají...18. 12. 2005  Dnes je cel svt naruby

Opravdu je tomu tak, ale nìjak pøestávám vše absolutnì stíhat a jako vìtšina èlovíèkù pøed vánocemi nìjak plyne èas daleko rychleji. Nìkteré události na Vás mohou dost zapùsobit. Mùj poslední kluk, se za mnou zastavil v práci a moc jsme si hezky popovídali. Je rád, že jsem se seznámil s Jurajkem a moc nám drží pìsti. Bylo na nìm vidìt, že trochu ocenil to, že se na nìj nekoukám tak zamilovanì jako kdy pøedtím. Byl jsem rád, že jsme se vidìli a mohli si popovídat jako dva super kamarádi. Moc mu to slušelo a jsem rád, že jsme teï opravdový pøátelé, kamarádi, co se mají rádi. Mám jej dìsnì moc rád, ale teï myslím jen na toho kluèíka ze Slovenska. Moc se na sebe tìšíme a opravdu se moc tìšilinkuju až se potkáme. Už jsme si navzájem napsali první dopis na papíøe poslaný poštou. Takový dopis je nìco daleko víc, než majl, sms nebo vzkaz na icq� Mùžu si jej pøed spaním vzít do pelíšku a proèíst a myslet na autora tìch úžasných øádkù��.a aby nebylo jen u pøátelství jednoho hned jsou tu další. Zastavil jsem se u Honzikovi mamky doma vrátit nìjaké vìci. Uvaøila mi fajn kafíèko, dostal jsem houbovou polévku a koukali na seriál a pøitom komentovali všecko možné. Mladší sestra moc nesdílela naši dobrou náladu, protože jsem si z ní taky utahovali. Byl to skvìlý veèer�konec týdne je ve znamení kurzu na tvorbu webu a celkem jsme toho dost probrali ze svìta php a databází mysql�.o víkendu nás doma èeká pøíprava domova k vánocùm. Když se vloèky snášejí k zemi, je dobré mít vše krásnì pøipraveno. Jelikož mám velký dùm, tak jsme dali dokupy pokoje pro hosty..ono to dá zabrat, když mùj dùm má dvì patra a když chcete mít vše jak ze škatulky�..sobota byla super..rozsvìcoval se u nás v naší malé vesnièce vánoèní stromek. Je to už taková tradice, kde dìti mají vystoupení, popíjí se svaøáèek a dostanete moc dobré malé perníèky. Když se na návsi sejde skoro celá vesnice a hrají se koledy, tak se mnì zmocnil ten krásný pocit domova, že zde opravdu patøím. Sem, zde, tady, do tohoto kouta valašska.. je to mùj domov, kde mám své pøátele, svùj barák, auto a vše�� následuje ohòostroj �.za doprovodu hudby Dobití ráje vzlétají k noèní obloze první svìtelné záblesky� úžasné, krásné a výjimeèné chvíle....myslím na svého krásného neznámého a je mi tak nádhernì�chtìl bych tam stát s ním, ale nešlo to�ja byl zde a on tam..myslel jsem na nìj �.karty? zaznìlo za mými zády�a byli tam mí mladí pøátelé od nás. Šli jsme tedy k Nikole, kde jsme zabrali postel jejího bráchy a na ní�.zahráli jsme dvì sady a pak se nìjak rozcházeli domù a pøemlouvali mnì, a jedeme na poøádnou disko.. mnì se moc nechtìlo, ale pak zavolal hezounek a pøemlouval, a jedeme�.užili jsme spoustu legrace a myslím, že už mi dost chybìlo vyrazit na obyèejnou disko�..teï je nedìle veèer a náš èerný retrívr se na mnì kouká z mého pelíšku a je v nìm vyloženì pøíjemnì�.je veèer a ještì jsem od vèerejška nedostal od Jurajka žádnou zprávièku. Snad je v poøádku a jen nemá èas, protože o víkendu ještì pracuje�.tìším se na vánoce, tìším se na tebe brouèku�

Život je nìkdy klikatý20. 12. 2005  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Vèera mi psal mùj exkluk (17), že jeho rodièe zjistili že je na kluky, a že mu øekli, že nebudou živit nìkoho pøitepleného. Je to dost složitá situace a doufám, že si ji podaøí ji nìjak zvládnout. Psal, jsem mu, a neudìlá nìjakou blbost... Ja sice doufam, že se to èasem zmìní, ale je to fakt síla. Moc si pøeju, aby se takovéto comingouty nebo proste to, že se to rodièe dozvìdí dìlo za vìtšího pochopení. Moc si pøeju aby se to nìjak vyøešilo.

Vánoce24. 12. 2005  Dnes nic moc, prost norml

VÁNOCE...Dnes je štìdrý den, ještì je brzy ráno a dnešní záznam bych vìnoval zamyšlení.... mùj poslední exmanžílek, který dnešní den tráví v nemocnici. Má obì nohy zlomené a ruku...prý nehoda na chodníku ale nevim...Život si s ním krutì zahrál a jeho rodièe o nìj zatím vùbec neprojevili zájem. �íkám si v jakého Boha to vùbec vìøí...chodí pravidelnì do kostela a jsou to K�ESANI jak se patøí. Nedokážu pochopit, že jejich Bùh je vede k nenávisti k bližnímu, ke krutosti a nelidskému jednání. Církev nabádá k absolutnì bezvadnému chování a pøitom její dùsledek je krutý a nelidský. Vyhodit 17 leteho kluka, který je hodný, má rád zvíøata a stará se o nì s láskou jemu vlastní... jeden okamžik staèí k tomu, aby jeho život byl vyhodnocen jako špatný ? Církev jako instituce má dost pevné základy, ale zajímalo by mne na èem jsou postavené. Zøejmnì na bolesti a všemu tomu, èemu se nyní klaní...vždyt kde získali peníze na okázalé kostely plné zlata? Odvodem od obyèejných lidí v podobì desátkù....církev mìla vliv a rozhodovala o lidských životech ve jménu nìèeho úplnì odporného...v èem se køižácké výpravy liší od dnešních válek....šlo pøece o peníze a získání moci...a když už tu nebyli války tak jsou tu èarodejnické procesy. Netušil jsem, kolik tìchto procesù bylo vykonstruováno a kolik lidí popraveno ve jménu Boha...on si to pøál ? Bùh chtìl aby knìží vraždili nevinné lidi aby mìli dostatek a vládu? A odpustky..vždyt to bylo tak jednoduché, staèilo si koupit papírek za tìžký peníz, kde bylo je ti odpuštìno a vše bylo v poøádku? To není církev ale chladnokrevná sekta, která pouze využívá svùj vliv k obohacování a manipulaci s lidmi...Bùh si pøál, ale pøed svátky jeho narození vyhodili tohoto 17 leteho kluka z domu..kluka. který v nìj vìøí...nebo vìøil, protože mu oficiální moc sebrala veškeré pøedstavy o nìm a veškeré nadìje o životì. Proè vzniká potøeba zakazát komunismus když jinší instituce nabádá lidi k tìmto hrùzným èinùm.... Církev tu není pro lidi, ale aby lidi ovládala... já v Boha vìøím, ale ten mùj Bùh nezná toho jejich krutého a pohanského Boha, který naøizuje likvidovat jakoukoliv lásku..... Byl jsme v Americe pár let a vìøte mi, že ke katolické církvi se hlásí hrstka lidí....protože oni jedou podle starého jízdního øádu od nikud nikam..nejsou tu pro lidi, ale jen aby splnily povinnost..mìli èárku a vše je v poøádku.... Doufám, že Bùh, ten který nás nabádá k lásce k bližnímu a odpuštìní jednou navštíví zkamìnìlé názory naší spoleènosti a pøinese jim svìtlo do jejich duší, protože zøeknout se mladého èlovìka je podle mnì smrlelný høíh a zaslouží si spravedlivý trest. Techn. pozn. ze dne 9. ledna 2006 : Podle toho co psal to vypadalo dost dramaticky, ale jeho rodièe t oasi nìjakým zùsobem ztrávili a nìjak to pøešli. Takže Nyní po novém roce už je doma...© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |