ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2008››
potsttpasone
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

SILVESTR 20077. 1. 2008  Dnes slavm!

Tak skonèili vánoce, kdy jsem si pod stromeèkem pøál najít nìjakého bezva kluka, ale to se nìjak nepodaøilo. Ale zas na druhou stranu k nám na víkend pøijeli pøátelé a udìlali jsme si super silvestrta. Nový rok v naší vesnièce, která bývá zahalena do snìhové pøikrývky, se letos moc snìhu neurodilo, ale bylo pár centimetrù. Asi trochu zklamání z toho, že kluk, se kterým jsme si po vánocích chtìli zkusit hezkej vztah nakonec na silvestra øekl své NE a nepøijel. Zato pøijeli moji pøátelé, hlavnì mamka a taka neboli Peánek s pøítelem a ještì pár kamarádù. Jak vypadá takový tradièní ušatý silvestr v králíèkovì? Panuje zde pohodová nálada, kterou vytváøejí právì mí pøátele, dobré jídlo a pití. Zdenda, který žije s pøítelem v nedaleké vesnici pøivezl skvìlý oøechovomedový dort, mnam, jen jsme se zalizovali. Bavili jsme se moc a moc super a pøed pùlnocí jsme vzali sekty a sklenièky a šli jsme na náves v té naší malé vesnièce na valašsku. Otevøeli jsme naše zásoby a zaèali si pøipíjet a pøát si do nového roku. Nad hlavami nám zaèali lítát pestrobarevné ohòostroje . Nenahraditelná nálada v silvestrovské noci Ušákovì, na obloze se tøpití nové a nové výbuchy barev a svìtel. Byl jsme štastný, že jsem zde, opìt po roce se svými pøátely a rodinou... Neøešil jsem žádné vztahy, vlastnì jsem si slíbil, že už vztahy øešit nebudu. Dám si pár mìsícù na pøemýšlení o životì. moji náctiletí hetero kámoši z vesnice mnì ještì zatáhli na kus øeèi a nìjaký ten pøípitek. Tak jsme ještì tak chvilku chodil a pøál si s lidma co jsem potkal vše nej do nového roku. Ta chvilka se protáhla na dvì hodiny, ale domù jsem trefil. silvestr se zrodil v nový den a i když je ještì noc, už je nový rok. Usínám s velkým plyšovým medvìdem Bjornym. Ten méïa je ze švédska a váže se k nìmu jedno ne zrvna povedené pøátelství. Jsem rád, že ho mám, protože mi v pelíšku dìlá spoleènost. Nový rok a ospalé ráno provonìné kávou a my se zaèínáme trochu probouzet k životu. Bjorny ne, ted chrápe v pelechu a mùj èerný labradorský retríver tak moc z pelechu nechce. Zaèalo hustì snìžit a tak místo výletu do Trenèína se jdeme podívat do nedalekého mìsteèka, kde máme moc hezký lesopark. Moc snìžilo a tak to nebylo na žádnou velkou tùru. Máme tam velké døevìné sochy, smeèku vlkù v nadživotní velikosti. Petr no vše nafotil a my jsme se samo museli u nìkterých vlkù vyfotit taky. Na fotce dole jsme si osedlal velkou žížalu. Pohodový den zpøíjemníme dobrým obìdem u nás doma a pak se už louèíme. vím že uplynulý rok pøinesl více toho zklamaní než radostných událostí, ale vím, že mám kolem sebe pøátele, se kterými je mi moc dobøe a které vždy rád vidím.

Je na èase nauèit se být opìt konìm26. 1. 2008  Ctm se jak krl

Je na èase nauèit se být opìt konìm Ted byl hezký film o koni, který byl menšího vzrùstu a bel strašne vzteklej. Nikdo s ním nemohl jeszdit a všichni toho kone odepsali. Stal se z nìj pro okolí jen pøítìží. Na farmì byl ještì jeden vzteklý, byl to mladý kluk, který byl hodnì prudký a vznìtlivý. Majitele farmy napadlo dát tyhle dva dohromady. Konì a èlovìka, které všichni už odepsali. Stalo se nìco co nikdo ani v njhorších snech neèekal. Ten kluk nauèil toho konì být koòem. Tak si øíkám, že i já jako gay si nìkdy trochu pøipadám jako ten kùò. Pøipadá mi, že opravdová láska a užasny vztah plyn lásky je odepsanou záležitostí??? Ne už ne. Rozhodl jsme se nauèit být opìt koòem tedy gay klukum samozøejmnì. Každý tak jako ten kùò obèas nìco prohrajeme, ale není øešení se hned vzdát osudu. Štestí záleží na tom, jak moc sami si jej budeme pøát. Neøíkam, že teï budu prolizat všechny seznamky a psát všem lidem na zemi. Ne, udìlám pravý opak. Napøed budu myslet na to že ten èlovìk, se kterým budu štastný a on se mnou existuje. Nìjak zkusíim o nìj poprosit, požádat tam nìkoho tam nahoøe, tøeba se mùj dobrý andìl strážný za mne pøimluví a ja svýho kluka dostanu. Je opravdu na èase nauèit se být opìt koòìm a ne se jen utápìt v tom, že jsem sám Nezáleží na tom kolikrát v životì spadnu, kolikrát v životì mnì kluk pošle k šípku�..zaleží na tom zase vstát, rvát se s osudem a žádat život o toho praveho prince. Když mnì kluk, nechá, opustí, dá kopaèky nebo si to jen proste rozmyslí, tak to není už má vìc. On se rozhodl a já musím být opìt konìm�.. a taky jím budu..tím usmìvavým veselým ušáèkem, co všem dokázal rozdávat úsmìv, radost a porozumìmní. Trápit se tím, že spadnu na samé dno, na které mn eshodí nenaplnìná lásla je proste blbost. Dokážu vstát, dokažu si z rozchodu vzit ponauèení, že je dobrý myslet na to stát se vždy a vždy o nìco lepším èlovìkem,,,cihlu k cihle..malé krùèky jen nezùstávat v tech sra�(výkalech)

iBoys párty ve Zlínì29. 1. 2008  Dnes je cel svt naruby

Tak jsme se doèkali a ve Zlínì jsme mìli párty skvìlé gay seznamky iBoys.cz Pùvodní obavy z velké návštevnosti se naštìstí rozplynuly a pøijelo hodnì místních klukù. Tak ze zaèátku se každý jen tak rozkoukaval ale pak pøišel kouzelník a celkovì se zábava rozjela. Ale než jsme vyrazil, tak jsme se zastavil u jednoho páru klukù. Mazec, mají domu pár výstavních koèek a tak jsme si dali kafièku u krbu a pak vyrazlili cestou necestou ))) Po pravdì párty byla moc skvìlá a pùvodnì jsem na ni ani nechtìl jet, ale povinnosti mediálního tatínka mi jasnì velí jet. Nelitoval jsem to, protože jsme potkal hodnì pøátel a hodnì nových pøátel. Jako popravdì bylo mi smutno, že jsem tam sám bez pøítele o kterého vždy tak nìjak pøíjdu ani nevím jak. Ale pak jsem se bavil moc super, jen škoda, že tam nebyl se mnou nìjaký mùj manžílek...© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |