ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2006››
potsttpasone
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Vánoce - nový rok....3. 1. 2006  Ctm se jak krl

Tak a zase jeden rok utekl, pøinesl hodnì událostí a myslím, že to byl dost podnìtný rok a stalo se mooc vìcí. Nìkteré nebyly úplnì dobré a nìkteré zase naopak byly skvìlé. Pøipravuju vánoèní fotoreportáž z ušákových vánoc...

Supr filmeèek se supr klukem22. 1. 2006  Dnes je cel svt naruby

Vèera veèer, tedy v sobotu mi napsal mùj králièek (17), jestli nìkam nezajdeme na kus øeèi. Je to sice 3 roku co jsme se rozešli a obèas se sejdeme a popovídáme si. Já jsem sice ten rozchod nechtìl a vždy tak nìjak doufal, že se k sobì vrátíme... pøijel jsem pro nìj ve smluvenou dobu k nìmu domù a jeli jsme pryè. Bylo hodnì snìhu a silnice byly pokryty bílou vrstvou snížku. Pùvodnì jsme chtìli jít nìkam do hospùdky èi kavárny, ale nakonec jsme jeli k nám domù. Pustili jsme si filmeèek Polární Expres...a sledovali jej z pelíšku.... Já mám ve své ložnici tv s dividièkem naproti postýlky a tak se mùžu koukat na cokoliv pìknì v pohodlí...Ještì se k nám pøidal náš èerný labrador, který ležel mezi námi...koukali jsme na supr filmeèek a oba jsme hladinkovali pejska..pak naše ruce se dotkly a držely jsme se...obèas naše koneèky prstù hladili dlaò tomu druhému... když film skonèil tak jsme zjistili, že naše ruce se pevnì drží a dali jsme si pár polibkù...zaèali jsme se úžasnì líbat a hladit...pak jsme poslali pejska na chodbu a netrvalo dlouho a naše obleèení bylo rozházeno všude možnì po pokoji....co bylo dal lze už jen nazvat úžasným nìžným mazlením..nìžné polibky, a nádherné mazlení a milování.....nad ránem jsme leželi jeden druhému v náruèí a koukali na sebe a usmívali se...koneènì jsme mìli chvilku, aby mi vše vysvìtlil...to že teï s ním mlátí puberta a nechce vztah spíš si jen užívat...pøed tím mi to asi po sms špatnì vyložil a já to chápal trochu jinak...vím nyní, že manžílci z nás nebudou ale jsme super kamarádi a máme se rádi. Králièek nechce vztah a já se nemùžu za to za nìj zlobit, jsem rád, že mnì má rád a že jsme se kdysi spolu našli na internetu.... Sice od rozchodu s ním jsem se dost trápil a stále doufal, že budeme žít spolu.... Ted vím, že mnì má rád, ale nechce se vázat........zasnìženou krajinou uháníme zpìt k nìmu domù, celou cestu se držíme za ruce a já jemu zase vysvìtluji, proè z jeho krátkých sms jsem poøádnì nepochopil, co se v nìm dìje, bral jsem to ze svého pohledu zamilovaného kluka...teï, opravdu teï vím, že se máme rádi...možná ještì víc než pøedtím, možná si více vìøíme....jeho poslední pohled, zamávání a zapadl ve svém domku...otáèím se k domovu a mám o èem pøemýšlet....mám jej rád? Víc než to, ale ustáli jsme kamarádství a vím, že kdybych jakkoliv trval na vztahu a dožadoval jsem se vztahu tak jej ztratím i jako kamaráda...život je složitý, ale když se z našich exlásek stanou úžasná kamarádství, každé jiné a ojedinìlé..... Zavrtal jsem se do pelíšku a bylo mi moc hezky..ještì jsem cítil jeho dotyky, jeho pohlazení a chvilky v jeho náruèí...krásnì se mi usínalo nádhernì unavený...v noci se mi zdálo nìco moc zvláštního...stále jsem se vracel najedno místo, kde byla bujná vegetace, bezstarostní lidé a všude vody kolem, nádherné a èistì modré...po èase se opìt ocitnu na tomto místì a zelenì výraznì ubylo, voda nebyla všude ale jen na jednom místì a musela se již èásteènì získávát..lidé se zdály být o dost smutnìjší....a má poslední návštìva tohoto místa byla ne moc štastná, všude kolem pusto, lidé se vytratili a jen nìkdo místní, kdo zrovna stál u zaøízení, které vypadalo jako vysovýkonné èerpadlo a bylo vidìt, že èerpá vodu do prosklené nádrže...ten èlovíèek se dal se mnou do øeèi a vysvìtloval mi, že voda se ztratila, že je jí èím dál tím míò, okolí se zmìnilo, protože ta voda se zaèala ztrácet...dozvìdìl jsem se od nìj, že tímto èerpadlem èerpají vodu pøes kilometr hluboký vrt...... když jsem se probudil, tak jsem v tom snu nehledal žádný význam....ale v prùbìhu dne, jak jsem pøemýšlel o mnì a mém králièkovi, který byl po urèitý èas mùj manžílek a pak se to zmìnilo, že naše láska ze zaèala ztrácet tak jako ta voda ve studni.....zaèala být jiná a nás taky zmìnila....ale pramen naší lásky i když nyní jen kamarádské nevyschnul. Naše láska tak jako ta ztrácející se voda z mého snu je nìco, co ještì trvá...i když je potøeba výkonné èerpadlo k jejímu získání tak její pramen tam hluboko ještì je..až se ztratí i tento, láska zanikle a tak i ta krajina bez vody se stane jen pustinou a pouští.... Jsem rád, že naše láska je jiná a stále pramení, jinak než pøedtím, ale pramen lásky stále nevyschl....

Dopis klukovi a žádná odpovìï, zatím30. 1. 2006  Mm naladu pod psa

... když jsi psal že po dvou letech se nìco stalo a ty proste nemáš toho koho jsi chtìl nebo tak nìjak tak jsme zaèal pøemýšlet, že asi patøíš k tem klukum, co opravdu hledají vztah.... Dálkový vztah ti nevadí a myslim že OV není tak daleko.. víš, s mým prvním klukem jsme se vídali jednou za mìsíc,,zamilovali jsme se snad jako nikdo druhý na svìtì...celý víkend byl náš, jezdil k nám domù, kde mám velký dùm na vesnici na valaÅ¡sku a je tu nádhernì, celý mìsíc jsme se tìšili jeden na druhého, psali jsme si smsky, psali jsme si dopisy na papíøe a volali si, jako by to vèera když mi øíkal, miláèku, jeÅ¡tì máme pøed sebou dva týdny, ale já se tak moc tìším na tebe , až budu s tebou a v tvém objetí, miluju tì nadevÅ¡e a to co zažívám s tebou jsem jeÅ¡tì s nikym nezažil....ale skoro 400km nám pøekazilo naÅ¡i nádhernou a nìžnou lásku a už jsem jej tøi roky nevidìl....blíží se svátek sv. Valentýna a tak bych jej rád prožil se svým klukem, s klukem, který když pøijede se na mne usmìje a budem jeden druhému patøit navždy, líbat se pohledem a tìšit se až budeme sami a mužem se pohladit ve vláskách, vidìt ty plamínky v jeho oèièkách a ztratit se v jeho pohledu a dostat od nìj nìžný polibek,,,jen tak se zastaví èas a my dva se koukáme jeden druhému do oèí a usmíváme se )).....chytneme se za tlapky a držíme se abychom po celou dobu co jsme sami (samo bez lidi) proste byli spolu,, vyprávìli jsme si navzájem co jsme zažili a snažili se povzbudit jeden druhého ..když bude mít radost ze života tak se s ni dìlit a když potíže tak mu s nima pomoci... ach jo,,blíží se Valentýn a tak rad bych nìkomu rád Å¡eptal do ouÅ¡ka sladké slovíèka lásky... Chtìl bych se s klukem zas dívat na nìjaký zamilovaný film, romantickou komedii tøeba jako je Shrak, držet se s nim za ruce nebo mu ležet v klínì a koukat se na film,,,hladit se navzájem jen tak po vláskách a držet se tlapky))) mám rad bláznivé komedie a proste pohodové filmy a taky pohádky))) asi bych chtìl jednu zažít, pohádku o dvou klucích, co žijí jeden pro sebe...dát pusu když usíná a øíct mu do ouÅ¡ka brouèku miluju tì, nevím co bych bez tebe dìlal..on se a mne tak nádhernì usmìje, zavrtáme se jeden do druhého a usneme jako jedna bytost))) ráno se tøeba jeden vzbudí døív a udìlá tøeba èerstvou kávu, kterou probouzí svého kluka jako v té písnièce od holek,,, chtìl bych kluka a nìkdy si s nim zatancovat ploužáèek v nìjakém klubu pro kluky,, a nìkdy s nim zajit do kina a nìkdy do divadla (ale to divadlo jen vyjímeènì)...byt se mnou v mé rodinì a být tøeba èasem i v jeho ale to není podmínkou.... Ach jo,, mám v hlavì tak zmatené pocity když se dívám na tvé oèi na tvém profilu...jako by mne øíkaly Rádulaèku,,,nevim èim to ale nìco mi øíká, že by jsme se mohli poznat, tøeba spolu dokážeme žit , tøeba si navzájem splníme sen o naší pohádce...o lásce... brouèku.. tak najednou jsi vstoupil do mého života a prohodili jsme spolu jen par øádek, což neznamená že oba víme jaký ten druhý je...ale tøeba ,,,kdo ví..tøeba jsem oba dva museli poznat vÅ¡echny ty trápeni a celý náš život nás dovedl na køižovatku kde jsme se potkali, záleží na nás jestli se dokážeme vzít za ruce a jít dal spoleènou cestou...bude i složitá a bude i bolet odlouèeni od dálky ale v budoucnu tøeba budeme bydlet spolu žit spolu ... Brouèku asi ti život pøinesl nìco dost zlého, když hledáš kluka..je mi to lito a doufám, že jednou najdeÅ¡ sílu si o tom vÅ¡em popovídat, jednou... NapiÅ¡ mi prosím co si o tom vÅ¡em myslíš,, a když bys chtìl zkusit najít ten pohádkový kraj, lásku a mnì,,dej vìdet,,nenech mne dlouho èekatâ??- Krásný sny pokud to budeÅ¡ èíst v noci,,,krásny ráno pokud to budeÅ¡ èíst ráno. Posílám ti nìžné polibky a jsi veselý klouèek. JeÅ¡tì jsem zapomnìl napsat, že jsem hravý kluk, chci dìlat modelovou železnici, a prostì si hrát,,, jsem asi až moc hodný a chci najít kluka, kterého budu moci uèinit Šastným jak jen to pùjde )))) Doufám že najdu, možná že tebe, možná ty a já budeme dva zamilovaní kluci, manžílci.....© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |