sobota 16. listopadu 2019, svtek m Otmar  |  english

ukv denek

‹‹prosinec 2005››
potsttpasone
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Snížek a mráz1. 12. 2005  Jsem v pohod

Dneska ráno bylo takové mrznoucí poèasíèko, trochu toho bílého snížku. Dnes zaèal prosinec a za chvilinku tu budou ty hezké svátky vánoèní. Škoda, že asi jako hodnì klukù budu i já trávit sám ten úžasný èas vánoèní... snad nìjakého bezva kluka najdu pod stromeèkem a budem spolu žít až do konce svìta...

Vèera bylo vèera, ale bylo to úžasné vèera2. 12. 2005  Ach, ta lska nebesk

Vèera jsem èirou náhodou zabruslil na stránky azet.sk a odpovidal na pár inzerátù a taky jsem si inzerát sám vložil. Jak øákm, bylo to vèera a podal jsem inzeráty a dokonce mi pøišly nìjaké odpovìdi, tak jsem poslal odkaz na tyto své stráneèky. Odešel jsme z práce a nic netuše dnes pøed obìdem, jelikož jsme s kolegynìmi dopoledne jezdili po Zlínì a shánìli kde co možného...tak si majliky ètu až nyní, nìkolik minut po 11 hodinì. Kluci, dìkuju vám za všechny odpovìdí a za majlíky. Doufám, že všichni z Vás, co si píšeme se staneme skvìlými pøátely a kamarády. Možná se s nìkým sblížím natolik, že budeme žít jeden pro druhého. To už záleží na naší komunikaci a na tom, kdy se osobnì potkáme, protože osobnímu støetnutí dávám velký dùraz. Tak se nebojte uvažovat o setkání, rád jej uvítám a budu se moc tìšit. Radìji si od toho neslibujte víc, než vám to mùže pøinést, nemùžeme si zaèít ubližovat i nechtìným zpùsobem na zaèátku vzniku supr kamarádství. Co je nejdùležitìjší je pøekonání vzdálenosti a možnosti se vídat. Na to kladu nejvìtší dùraz a to je asi nejsilnìjší podmínka (samo po úžasném zamilování) se vídat. Mám dìsnì moc rád Slovensko a slovenština je úžasný jazyk a možná mi pøinese nìjakého úžasného kluka. Tìším se na Vás Ušáèek Ráïuláèek

Je to dost nesnadné3. 12. 2005  Dnes slavm!

Dostal jsem ted zajimavý dotaz a myslím, že je dost opodstatnìný.... od podání meho inzerátu a par mých odpovìdí na jiné trochu zkøížilo smìr mého myšlení. Neèekal, jsem, že se kluci budou ozývat a tak mi jich pár napsalo. Dostal jsem pøímý dotaz tedy co co s tím..píše mi vic klukù a to všechny budu mit za své....Asi ne a myslim si, že si zatím budeme dopisovat,,,uvìdomil jsem si i vzdalenostní hranici na Slovensko a to vše pøes hranici a to není dobré, myslel jsem si že najdu bezva kluka, co bude mít èas trávit se mnou více èasu u nás doma anebo tak nejak,, objevil jsem jednoho supr èlovíèka, ale toho zase rodièe nepouštìjí nìkam na dýl...nechám tomu volný prùbìh a myslím, že vzdálenost asi opravdu hraje znaènou roli....

Co napsat7. 12. 2005  Ach, ta lska nebesk

Snad jen to ze z rùzných majlíkù a komunikace s kluky zjištuji, že mraky klukù touží najít kluka svých snù�.dokonce jej nìkteøí vidí i ve mnì�což je dost super ale na druhou stranu�V nedìli jsem potkal svého kamaráda, vypadal moc hezky a slušelo mu to a tak celkovì jsme se dali do øeèi a tak nìjak�se jeden druhému líbíli už dost dávno a tak jsme si øekli, že tøeba my dva��no spíše to byla zas moje fantazie a skoèilo to døív než zaèalo)))) mezitím jsem si zaèal dopisovat s jedním moc hezkým 18 letým klukem z Bratislavy. Jeho slova a jeho osobnost mnì natolik vzali dech, že jsem se asi tak nìjak zamiloval. Nevím, co se z toho vyklube, protože jej rodièe nechtìjí pouštìt nikam pøes noc�..když mi napsaljak moc jej dìlá smutným mé myšlenky z toho, že náš vztah nemùže být reálný a jak jej to bolí, tak se ve mnì nìco zlomilo,,,mùže být kluk, který je dost daleko a nemá šanci se moc vídat tím klukem na vztah? Odpovìd zøejmì bude oba dva hledat v sami sobì�uvidíme� jsem rád že mi stále nìkdo píše na inzerát, protože na èeské seznamce taková odezva není. V souèasné dobì mùžu být jen moc supr kamarád, protože nechci a nemùžu ještì víc zklamat toho úžasného kluèinu�

Kde zaèít?10. 12. 2005  Ach, ta lska nebesk

Snad asi tam kde se èlovìk ocitne, když potká nìkoho vyjmeèného a hezkého, zkrátka kluka co je moc fajn. Asi jsem jej potkal a aè jsme se jeÅ¡tì nevidìli, tak se naÅ¡e srdíèka pøibližují stále více k sobì. Zaèínám si víc všímat bìžných vìcí a dìní kolem a pøitom je mi tak absolutnì vzdáleno. Byli jsme s kolegynìmi â?? kamarádkami, které berou to, že jsme na kluky až moc dobøe a spíše se cítí se mnou bezpeènì (nevím proè,hihi)â?¦ zaÅ¡li jsme na film Haryho Pottera a ohnivý pohárâ?¦ další to dílâ?¦ myslel jsem v kinì na toho svého miláèka a moc jsem si pøál, aby jsme v tom kinì byli spolu a drželi se za tlapkyâ?¦ obèas se na sebe pousmáli a prostì..je to úžasný filmeèek o pøátelstvíâ?¦tak nìjak jsem si uvìdomil, že se vytrácí obyèejné pøátelství mezi kluky, pokud v tom není sex tak nemùžete mnoho nabídnout tomu druhémuâ?¦ opravdové kamarádství a pøátelství je dost vzácné. A láska a potkat ji jeÅ¡tì vzácnìjší. Myslím, že jsem ji potkal, vím že je to ponìkolikáté a že každý hned øekne â?? stejnì to nevydržíâ?¦..objevil jsme úžasného kluka, co je možná pro nìkoho obyèejným tuctovým klukem, s názory hranièícími až s naivitouâ?¦(asi jako mé vlastní)â?¦kluka, který má úžasné srdíèko a i když má asi øadu chyb, jak o sobì tvrdí tak si myslím, že právì jeho jsem hledal. Ahaâ?¦tak teï nìkoho napadne a z jakého koutu naší republiky je??? Není od nás ale z krajiny slovenské a to od Bratislavy, je mu 18 a vím, že každý hned namítne, no jo mladí kluci, ti tì hned nechajíâ?¦.mé srdíèko mi øíká, že tak jako já je i ten kluk dost zklamaný láskou a nezaleží na tom kde ji hledat, ale najít jiâ?¦.medvedík mojâ?¦doufám že se brzy uvidíme a opravdu se zakoukáme ..tvuj Ušáèek

Básnièka a jen pro mnì )))11. 12. 2005  Ach, ta lska nebesk

Tak to je moc krásné a sám nevím co k tomu dodat ))) dik medvidatko za tak rásna slova V mojom sne

...když vloèky padají...18. 12. 2005  Dnes je cel svt naruby

Opravdu je tomu tak, ale nìjak pøestávám vše absolutnì stíhat a jako vìtšina èlovíèkù pøed vánocemi nìjak plyne èas daleko rychleji. Nìkteré události na Vás mohou dost zapùsobit. Mùj poslední kluk, se za mnou zastavil v práci a moc jsme si hezky popovídali. Je rád, že jsem se seznámil s Jurajkem a moc nám drží pìsti. Bylo na nìm vidìt, že trochu ocenil to, že se na nìj nekoukám tak zamilovanì jako kdy pøedtím. Byl jsem rád, že jsme se vidìli a mohli si popovídat jako dva super kamarádi. Moc mu to slušelo a jsem rád, že jsme teï opravdový pøátelé, kamarádi, co se mají rádi. Mám jej dìsnì moc rád, ale teï myslím jen na toho kluèíka ze Slovenska. Moc se na sebe tìšíme a opravdu se moc tìšilinkuju až se potkáme. Už jsme si navzájem napsali první dopis na papíøe poslaný poštou. Takový dopis je nìco daleko víc, než majl, sms nebo vzkaz na icq� Mùžu si jej pøed spaním vzít do pelíšku a proèíst a myslet na autora tìch úžasných øádkù��.a aby nebylo jen u pøátelství jednoho hned jsou tu další. Zastavil jsem se u Honzikovi mamky doma vrátit nìjaké vìci. Uvaøila mi fajn kafíèko, dostal jsem houbovou polévku a koukali na seriál a pøitom komentovali všecko možné. Mladší sestra moc nesdílela naši dobrou náladu, protože jsem si z ní taky utahovali. Byl to skvìlý veèer�konec týdne je ve znamení kurzu na tvorbu webu a celkem jsme toho dost probrali ze svìta php a databází mysql�.o víkendu nás doma èeká pøíprava domova k vánocùm. Když se vloèky snášejí k zemi, je dobré mít vše krásnì pøipraveno. Jelikož mám velký dùm, tak jsme dali dokupy pokoje pro hosty..ono to dá zabrat, když mùj dùm má dvì patra a když chcete mít vše jak ze škatulky�..sobota byla super..rozsvìcoval se u nás v naší malé vesnièce vánoèní stromek. Je to už taková tradice, kde dìti mají vystoupení, popíjí se svaøáèek a dostanete moc dobré malé perníèky. Když se na návsi sejde skoro celá vesnice a hrají se koledy, tak se mnì zmocnil ten krásný pocit domova, že zde opravdu patøím. Sem, zde, tady, do tohoto kouta valašska.. je to mùj domov, kde mám své pøátele, svùj barák, auto a vše�� následuje ohòostroj �.za doprovodu hudby Dobití ráje vzlétají k noèní obloze první svìtelné záblesky� úžasné, krásné a výjimeèné chvíle....myslím na svého krásného neznámého a je mi tak nádhernì�chtìl bych tam stát s ním, ale nešlo to�ja byl zde a on tam..myslel jsem na nìj �.karty? zaznìlo za mými zády�a byli tam mí mladí pøátelé od nás. Šli jsme tedy k Nikole, kde jsme zabrali postel jejího bráchy a na ní�.zahráli jsme dvì sady a pak se nìjak rozcházeli domù a pøemlouvali mnì, a jedeme na poøádnou disko.. mnì se moc nechtìlo, ale pak zavolal hezounek a pøemlouval, a jedeme�.užili jsme spoustu legrace a myslím, že už mi dost chybìlo vyrazit na obyèejnou disko�..teï je nedìle veèer a náš èerný retrívr se na mnì kouká z mého pelíšku a je v nìm vyloženì pøíjemnì�.je veèer a ještì jsem od vèerejška nedostal od Jurajka žádnou zprávièku. Snad je v poøádku a jen nemá èas, protože o víkendu ještì pracuje�.tìším se na vánoce, tìším se na tebe brouèku�

Život je nìkdy klikatý20. 12. 2005  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Vèera mi psal mùj exkluk (17), že jeho rodièe zjistili že je na kluky, a že mu øekli, že nebudou živit nìkoho pøitepleného. Je to dost složitá situace a doufám, že si ji podaøí ji nìjak zvládnout. Psal, jsem mu, a neudìlá nìjakou blbost... Ja sice doufam, že se to èasem zmìní, ale je to fakt síla. Moc si pøeju, aby se takovéto comingouty nebo proste to, že se to rodièe dozvìdí dìlo za vìtšího pochopení. Moc si pøeju aby se to nìjak vyøešilo.

Vánoce24. 12. 2005  Dnes nic moc, prost norml

VÁNOCE...Dnes je štìdrý den, ještì je brzy ráno a dnešní záznam bych vìnoval zamyšlení.... mùj poslední exmanžílek, který dnešní den tráví v nemocnici. Má obì nohy zlomené a ruku...prý nehoda na chodníku ale nevim...Život si s ním krutì zahrál a jeho rodièe o nìj zatím vùbec neprojevili zájem. �íkám si v jakého Boha to vùbec vìøí...chodí pravidelnì do kostela a jsou to K�ESANI jak se patøí. Nedokážu pochopit, že jejich Bùh je vede k nenávisti k bližnímu, ke krutosti a nelidskému jednání. Církev nabádá k absolutnì bezvadnému chování a pøitom její dùsledek je krutý a nelidský. Vyhodit 17 leteho kluka, který je hodný, má rád zvíøata a stará se o nì s láskou jemu vlastní... jeden okamžik staèí k tomu, aby jeho život byl vyhodnocen jako špatný ? Církev jako instituce má dost pevné základy, ale zajímalo by mne na èem jsou postavené. Zøejmnì na bolesti a všemu tomu, èemu se nyní klaní...vždyt kde získali peníze na okázalé kostely plné zlata? Odvodem od obyèejných lidí v podobì desátkù....církev mìla vliv a rozhodovala o lidských životech ve jménu nìèeho úplnì odporného...v èem se køižácké výpravy liší od dnešních válek....šlo pøece o peníze a získání moci...a když už tu nebyli války tak jsou tu èarodejnické procesy. Netušil jsem, kolik tìchto procesù bylo vykonstruováno a kolik lidí popraveno ve jménu Boha...on si to pøál ? Bùh chtìl aby knìží vraždili nevinné lidi aby mìli dostatek a vládu? A odpustky..vždyt to bylo tak jednoduché, staèilo si koupit papírek za tìžký peníz, kde bylo je ti odpuštìno a vše bylo v poøádku? To není církev ale chladnokrevná sekta, která pouze využívá svùj vliv k obohacování a manipulaci s lidmi...Bùh si pøál, ale pøed svátky jeho narození vyhodili tohoto 17 leteho kluka z domu..kluka. který v nìj vìøí...nebo vìøil, protože mu oficiální moc sebrala veškeré pøedstavy o nìm a veškeré nadìje o životì. Proè vzniká potøeba zakazát komunismus když jinší instituce nabádá lidi k tìmto hrùzným èinùm.... Církev tu není pro lidi, ale aby lidi ovládala... já v Boha vìøím, ale ten mùj Bùh nezná toho jejich krutého a pohanského Boha, který naøizuje likvidovat jakoukoliv lásku..... Byl jsme v Americe pár let a vìøte mi, že ke katolické církvi se hlásí hrstka lidí....protože oni jedou podle starého jízdního øádu od nikud nikam..nejsou tu pro lidi, ale jen aby splnily povinnost..mìli èárku a vše je v poøádku.... Doufám, že Bùh, ten který nás nabádá k lásce k bližnímu a odpuštìní jednou navštíví zkamìnìlé názory naší spoleènosti a pøinese jim svìtlo do jejich duší, protože zøeknout se mladého èlovìka je podle mnì smrlelný høíh a zaslouží si spravedlivý trest. Techn. pozn. ze dne 9. ledna 2006 : Podle toho co psal to vypadalo dost dramaticky, ale jeho rodièe t oasi nìjakým zùsobem ztrávili a nìjak to pøešli. Takže Nyní po novém roce už je doma...© radim, 2002-2019

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2019    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |