tvrtek 21. nora 2019, svtek m Lenka  |  english

aktuality

 • Gayman 2014 je devatenáctiletý Daniel Fröhlich chlapec s pomìrnì výstøedním vzhledem nejvíc zaujal porotu letošního Gaymana a vyhrál. Do soutìže pøitom nastoupil na poslední chvíli a mìl tak nejménì èasu na sbíraní sympatií… Více zde:  BOYLER.CZ
  2014-05-12 09:06:46
 • Gayové v Cestách domù vychovávají dítì a nechovají se vykroucenì. Mediální obraz gayù byl dlouhé roky pro masové publikum v Èesku deformován tím, jak gaye zobrazovaly taky filmy a seriály. Vìtšinou si režiséøi øekli, že èím vykroucenìjší a rùžovìjší „buznu“ na obraz uvedou, tím víc divák pochopí, že je gay. Z toho pak vznikl trochu stereotyp. Seriál Cesty domù na Primì na to šel jako jeden z mála z opaèné strany. Gay pár tvoøí dva chlapi. A ještì vychovávají dítì. Sláva! Bod pro Primu! Více zde:  boyler.cz
  2014-04-16 08:11:48
 • MUŽ, KTERÝ MILOVAL YNGVEHO V Brnì a v Praze. 13. a 14. bøezna se promítá ve dvou kinech norský film s teenage queer tematikou jménem Muž, který miloval Yngveho. Snímek doprovází vydání èeského pøekladu knižní pøedlohy, proto bude promítání doprovázet krátká beseda s pøekladatelkou K. Krištùfkovou. "  INFO
  2014-02-26 12:35:02
 • Ester Janeèková o smrti synovce Je náboženství opravdu tak nesluèitelné s odlišnou sexuální orientací? Mnohdy ano, jindy ne. Smutným pøíkladem je nedávná sebevražda teprve ètrnáctiletého Filipa. .......Knìz se obrátil takhle na tu rakev, vedle které stál a øíkal: „Já Filípka taky znal a mìl jsem ho rád a jsem si jistý, že on by s tím, co tady zaznìlo, nesouhlasil.“ A to bylo jak bodnutí do srdce. Já jsem v tu chvíli vykøikla: „To vy jste ho zabil, vy a lidi jako jste vy.“ Filípkovy sestry tam zaèaly vzlykat a øvát: „Vypadnìte, mlète.“ celý rozhor zde  RADIO WAVE
  2014-02-24 10:25:02
 • Projekt zlínských studendù UTB - Skrz Prsty Je mladý a svìží festival a snažící se nìco zmìnit. Poukazuje na problémy dnešního svìta, který se tváøí jako vyspìlý a tolerantní. Snaží se otevøít oèi tìm, kteøí nesmyslnì a pokrytecky staví vlastní hranice mezi normáním a špatným. Na jedné stranì smìšné a nepodstatné detaily rozpoutávající bouølivé diskuze a na stranì druhé skuteèné problémy, nad kterými se nikdo nepozastaví.Hlavní èást festivalu se uskuteèní 2. 4. 2014 v 15. budovì BAOVA INSTITU. Po celý den budou probíhat diskuze a pøednášky, zapojí i støední školy. Veèer program vyvrcholí v afterparty, které poskytne zázemí nìkterý ze zlínských klubù. Ostatní èásti programu jako divadelní pøedstavení èi výstava probìhnou pøibližnì týden pøed hlavním realizaèním dnem.  INFO
  2014-02-25 17:50:53
 • Již 5 let znají Budìjovice pojem - Gay friendly V únoru roku 2009 pøinesl music bar Velbloud spoleènì s hrstkou nadšencù na èeskobudìjovickou kulturní scénu „žhavou“ novinku - gay friendly párty Pinkout. Pinkout se pro svou jedineènou atmosféru stal velmi dùležitým zpestøením budìjovického kulturního programu a je již 5. rokem hojnì navštìvovanou akcí, která je svým zamìøením na jihu Èech zcela unikátní. Pinkout je navštìvován nejen GLBT menšinou, pro Pinkout je v duchu pojmu „gay friendly“ charakteristická velmi otevøená atmosféra, a tak se stal vyhledávaným útoèištìm všech, kteøí touží po nespoutané zábavì.   více zde
  2014-02-11 09:14:11
 • Sestra Filipa: Obìtoval se pro všechny gaye. Je to novodobý Palach Jen pár lidem ve svém okolí øekl, že je gay a tížilo ho, jak o homosexuálech mluví hlupáci v jeho okolí. Filip (14) bohužel udìlal nìco, co by se v tolerantní spoleènosi stát nikdy nemìlo. Spáchal sebevraždu kvùli své sexuální orientaci. Rodina a pøátelé ho na onen svìt vyprovodila s duhovou vlajkou na rakvi.  více zde
  2014-02-09 18:24:44
 • Filip (14) spáchal sebevraždu. Synovec Ester Janeèkové neunesl nadávky na homosexuální orientaci Teprve ètrnáctiletý Filip z rodiny slavné moderátorky Ester Janeèkové si sáhnul na život. Neunesl tlak a nadávky na svou homosexuální orientaci. Jeho parte, která rodina vystavila na facebooku, protíná duha.   více zde
  2014-02-09 18:17:16
 • 4. REPREZENTAÈNÍ DUHOVÝ PLES - OSTRAVA Rok s rokem se sešel a dlouho oèekávaná událost plesové sezóny se blíží mílovými kroky. V sobotu 15. bøezna 2014 se uskuteèní již 4. REPREZENTAÈNÍ DUHOVÝ PLES, tentokrát v Clarion Congress Hotel Ostrava. Vìøíme, že i tentokrát se nám podaøilo sestavit pestrý program. Hlavním hostem veèera bude PAVEL VÍTEK, po celý veèer až do ranních hodin bude hudbou provázet kapela RIVIERAS SHOW BAND.Veèerem bude provázet Luboš Procházka, Frekvence 1. Prodej vstupenek bude zahájen 22. ledna 2014.   duhovyples.cz
  2014-02-27 19:49:44
 • Dvì nejkontroverznìjší osoby gay scény to natøeli... Rozhovor s organizátorem akce Gayman - Marianem Kajzerem V první øadì ale nesmím zapomenout zmínit, že tato akce se podílí i na charitativní pomoci, navíc spousta úžasných umìlcù jako je napø. Helena Vondráèková a další vystupovali na akci, aniž by si øekli o honoráø. Snažím se øíci, že spousta lidí má o akci pøedsudky, aniž by znali celý pøíbìh :)  web zelenka
  2014-02-01 19:42:25
 • Finalisté GAYMAN 2014 Hlasovat pro svého favorita mùžete pod fotografiemi ( jen jednou ) èi na facebooku kliknutím na "To se mi líbí" u daného finalisty. Hlasování konèí 10. 5. 2014 ( v den konání finále )  HLASOVÁNÍ
  2014-01-21 22:54:14
 • Ušivýlet Výstava železnièních modelù - Pardubice V nedìli 19. ledna 2014 se mùžeme opìt po dlouhé dobì potkat na UŠI výletì. Cílem bude výstava „Království mašinek“. SRAZ: Pardubice nádraží ÈD u ÈD centra nebo pak pøed zámkem Pardubice. Na programu je návštìvá zámku a výstavy o mašinkách.  INFO
  2014-01-14 08:49:29
 • PRAHA: GAYMANNIGHT V pátek 17. ledna 2014 se mùžete setkat s finalisty soutìže GAYMAN 2014 v Piano Baru. Zaèíná se ve 20 hodin, vstup zdarma, tombola, speciální hosté.  Plakát
  2013-12-14 17:08:01
 • GAYMAN 2016 - hlasování NOVINKA: 12 finalistù a z nich zvolíte 6 superfinalistù právì vy hlasováním na partnerských webech! ZRUŠENO: Disciplína - Otázka poroty. Nahradí ji zcela nová, které v žádné obdobné soutìži nikdy nebyla! Finálová porota: nìkolik èlenù, avšak 4 Boss porotci, jeden za partnery, jeden za Gold In GLBT Agency, jeden za hosty a jeden bude vylosován pøímo z øad divákù v sále! Kapacita sálu bude omezena, vstupenky nepøesáhnou hodnotu 200,- !!! FINÁLE 10. KVÌTNA Tak se pøihlas a staò se 13. GAYMANem!  HLASOVÁNÍ ZDE
  2013-12-20 16:54:52
 • NEJKRÁSNÌJŠÍM GAYEM EVROPY SE STAL: ROBBIE OBARA V pražské Retro music hall vyvrcholilo 30.7.2013 mezinárodní klání o titul Mr Gay Europe. Delegáti ze šestnácti zemí Evropy se sešli právì v Praze, kde pro nì organizátoøi pøipravili nìkolika denní program, jehož høebem byl dnešní finálový veèer pod taktovkou Pavla Filandra. V Retru, se sešlo nìco málo ke stovce lidi a živì se na finále koukalo v prùmìru 500 divákù.  GAYNET.cz
  2013-07-31 10:00:15
 • PRINC GAY EROTICKÝ MAGAZÍN Vìdìli jste, že èasopis PRINC GAY EROTICKÝ MAGAZÍN JE JEDINEÈNÝM TITULEM NA ÈESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU! Provokující, sexem nabitý mìsíèník se seznamkou, který již 20 let pøináší radost a zábavu svým ètenáøùm!   
  2013-07-15 07:06:31
 • Marek Zlý o pøípravách na soutìž Mr Gay Vítìz Gaymana ÈR 2012 Marek Zlý se pilnì pøipravuje na blížící se soutìže Mr Gay Europe a Mr Gay Word.Soutìž se blíží mílovými kroky, èlovìk se ani nenadál a skoro za 2 týdny je zde oèekávaná akce na kterou jsem myslel již od zvolení GM ÈR 2012 Za tu dobu probìhlo nìkolik aktivit i mnou poøádaných, které splnily mé oèekávání. (asi je zbyteèné se zmiòovat o plese, charitì atd..  více zde
  2013-07-17 06:38:18
 • Soutìž Mr Gay Europe se blíží Galaveèer soutìže propukne 30. èervence 2013 v Praze v Retro music hall, jehož režie se ujal Pavel Filandr. Stejnì jako celá akce, tak i finálový veèer bude veden v èeštinì i angliètinì. Jedná se již o osmý roèník této soutìže. Již 26. èervence zaène pìtidenní soutìžní klání. S úèastníky se mùžete setkat i osobnì. A kde? Více zde:  freshgaymag.cz/
  2013-07-06 08:08:53
 • GAYSTAR 2013: VELKÝ FOTOREPORT V pražském klubu Stage ve ètvrtek 16. kvìtna vyhlásili výsledky 5. roèníku ètenáøské ankety Gaystar. Ikonou roku v ženské kategorii zvolili èeští homosexuálové a jejich pøíznivci už potøetí zpìvaèku Helenu Vondráèkovou. Ikonou roku v mužské kategorii se stal Karel Gott. Více zde:  GAYNET.cz
  2013-05-25 21:24:39
 • GayStar 2013: Stane se GAYEM roku opìt Aleš Cibulka, nebo ho porazí krasavec Jirka Chum? Právì dnes odstartoval 5. roèník ètenáøské ankety GayStar. Anketa, která se od roku 2007 stala respektovaným žebøíèkem gay scény, se v letošním roèníku doèkala nìkolika zmìn. Pøedevším máme nové webové stránky s logem soutìže. Další výraznou zmìnou je zpùsob hlasování. Letos se bude online hlasovat na webu www.gaystar.cz, kde každý uvidí, jak si který nominovaný stojí. Hlasování konèí 15. kvìtna 2013 v 18.00 hodin a slavnostní vyhlášení se uskuteèní následujícího dne, tedy 16. kvìtna.  gaystar.cz
  2013-04-01 20:56:31

<<   2 / 18   >  >>

admin hanyz7     |     © 2004-2019    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |