ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

aktuality

 • Gayman 2014 Daniel Fr?¶hlich ho?¸?­ l??skou! Ze sout?¬??e si odvezl i dom??c?­ ??t?¬st?­ s t?­mhle svalovcem! V l?©t?¬ oslavil teprve dvacetiny, ale u?? te?? dok??zal, ??e titulu Gayman 2014 rozhodn?¬ ostudu ned?¬l??. Daniel Fr?¶hlich byl p?¸ekvapiv??m v?­t?¬zem, ale nakonec zv?­t?¬zil jeho netradi?¨n?­ vzhled. Z fin??le si ale neodvezl jen ceny a korunku  VÍCE NA boyler.cz
  2014-09-10 19:46:24
 • SERVER NAKLUKY.CZ VYZPOV??DAL U? ??KA Radim â??U?????¨ekâ??: Ve 25 letech jsem si d?­ky internetu p?¸iznal, ??e jsem gay. ??ivot byl najednou snaz???­! U?????¨ek je od m?©ho prvn?­ho kluka, respektive od ply??ov?©ho m?©di, kter?? m?¬l barevn?? ou??ka, a za?¨ali jsme mu ?¸?­kat U?????¨ek. A ?¨asem, jak to b??v??, p?¸i d??lkov?©m vztahu jsem za?¨al b??t ply????kem â?? U?????¨ekem. Od t?¬ch dob jsem U????k, U?????¨ek. Samotn?? U????k??v sv?¬t vzniknul ?¨istou n??hodou d?­ky m?©mu t?¸et?­mu klukovi, kdy jsme usi2014.jpg  více zde:
  2014-09-10 19:42:37
 • ESTER JANE??KOV?? promluvila o smrti sv?©ho synovce Obl?­ben?? server GAYNET.cz p?¸ipravil rozhovor, ze kter?©ho v??s bude mrazit.  VÍCE ZDE
  2014-05-19 10:22:08
 • GAYMAN 2014 - PRVN?? ROZHOR S V??T??ZEM Obl?­ben?? gay port??l GAYNET.cz p?¸ipravil s?©rii videoreport?????­ z cel?©ho galave?¨era volby nov?©ho Gaymana na rok 2014. Pod?­vejte se zde na cel?? rozhovor: gaynet.cz gm2014rozhovor.jpg  http://gaynet.cz/gayman-2014-daniel-frolich-ukazoval-co-ma-pod-trenkama-2/
  2014-05-12 09:15:28
 • Gayman 2014 je devaten??ctilet?? Daniel Fr?¶hlich chlapec s pom?¬rn?¬ v??st?¸edn?­m vzhledem nejv?­c zaujal porotu leto??n?­ho Gaymana a vyhr??l. Do sout?¬??e p?¸itom nastoupil na posledn?­ chv?­li a m?¬l tak nejm?©n?¬ ?¨asu na sb?­ran?­ sympati?­â?¦ V?­ce zde: gm2014vitez.jpg  BOYLER.CZ
  2014-05-12 09:06:46
 • Gayov?© v Cest??ch dom?? vychov??vaj?­ d?­t?¬ a nechovaj?­ se vykroucen?¬. Medi??ln?­ obraz gay?? byl dlouh?© roky pro masov?© publikum v ??esku deformov??n t?­m, jak gaye zobrazovaly taky filmy a seri??ly. V?¬t??inou si re??is?©?¸i ?¸ekli, ??e ?¨?­m vykroucen?¬j???­ a r????ov?¬j???­ â??buznuâ?? na obraz uvedou, t?­m v?­c div??k pochop?­, ??e je gay. Z toho pak vznikl trochu stereotyp. Seri??l Cesty dom?? na Prim?¬ na to ??el jako jeden z m??la z opa?¨n?© strany. Gay p??r tvo?¸?­ dva chlapi. A je??t?¬ vychov??vaj?­ d?­t?¬. Sl??va! Bod pro Primu! V?­ce zde: cd2014.jpg  boyler.cz
  2014-04-16 08:11:48
 • MU??, KTER?? MILOVAL YNGVEHO V Brn?¬ a v Praze. 13. a 14. b?¸ezna se prom?­t?? ve dvou kinech norsk?? film s teenage queer tematikou jm?©nem Mu??, kter?? miloval Yngveho. Sn?­mek doprov??z?­ vyd??n?­ ?¨esk?©ho p?¸ekladu kni??n?­ p?¸edlohy, proto bude prom?­t??n?­ doprov??zet kr??tk?? beseda s p?¸ekladatelkou K. Kri??t??fkovou. "  INFO
  2014-02-26 12:35:02
 • Ester Jane?¨kov?? o smrti synovce Je n??bo??enstv?­ opravdu tak neslu?¨iteln?© s odli??nou sexu??ln?­ orientac?­? Mnohdy ano, jindy ne. Smutn??m p?¸?­kladem je ned??vn?? sebevra??da teprve ?¨trn??ctilet?©ho Filipa. .......Kn?¬z se obr??til takhle na tu rakev, vedle kter?© st??l a ?¸?­kal: â??J?? Fil?­pka taky znal a m?¬l jsem ho r??d a jsem si jist??, ??e on by s t?­m, co tady zazn?¬lo, nesouhlasil.â?? A to bylo jak bodnut?­ do srdce. J?? jsem v tu chv?­li vyk?¸ikla: â??To vy jste ho zabil, vy a lidi jako jste vy.â?? Fil?­pkovy sestry tam za?¨aly vzlykat a ?¸v??t: â??Vypadn?¬te, ml?¨te.â?? cel?? rozhor zde rwave.jpg  RADIO WAVE
  2014-02-24 10:25:02
 • Projekt zl?­nsk??ch studend?? UTB - Skrz Prsty Je mlad?? a sv?¬???­ festival a sna???­c?­ se n?¬co zm?¬nit. Poukazuje na probl?©my dne??n?­ho sv?¬ta, kter?? se tv???¸?­ jako vysp?¬l?? a tolerantn?­. Sna???­ se otev?¸?­t o?¨i t?¬m, kte?¸?­ nesmysln?¬ a pokrytecky stav?­ vlastn?­ hranice mezi norm??n?­m a ??patn??m. Na jedn?© stran?¬ sm?¬??n?© a nepodstatn?© detaily rozpout??vaj?­c?­ bou?¸liv?© diskuze a na stran?¬ druh?© skute?¨n?© probl?©my, nad kter??mi se nikdo nepozastav?­.Hlavn?­ ?¨??st festivalu se uskute?¨n?­ 2. 4. 2014 v 15. budov?¬ BAÂ?OVA INSTITU. Po cel?? den budou prob?­hat diskuze a p?¸edn????ky, zapoj?­ i st?¸edn?­ ??koly. Ve?¨er program vyvrchol?­ v afterparty, kter?© poskytne z??zem?­ n?¬kter?? ze zl?­nsk??ch klub??. Ostatn?­ ?¨??sti programu jako divadeln?­ p?¸edstaven?­ ?¨i v??stava prob?¬hnou p?¸ibli??n?¬ t??den p?¸ed hlavn?­m realiza?¨n?­m dnem.  INFO
  2014-02-25 17:50:53
 • Ji?? 5 let znaj?­ Bud?¬jovice pojem - Gay friendly V ??noru roku 2009 p?¸inesl music bar Velbloud spole?¨n?¬ s hrstkou nad??enc?? na ?¨eskobud?¬jovickou kulturn?­ sc?©nu â????havouâ?? novinku - gay friendly p??rty Pinkout. Pinkout se pro svou jedine?¨nou atmosf?©ru stal velmi d??le??it??m zpest?¸en?­m bud?¬jovick?©ho kulturn?­ho programu a je ji?? 5. rokem hojn?¬ nav??t?¬vovanou akc?­, kter?? je sv??m zam?¬?¸en?­m na jihu ??ech zcela unik??tn?­. Pinkout je nav??t?¬vov??n nejen GLBT men??inou, pro Pinkout je v duchu pojmu â??gay friendlyâ?? charakteristick?? velmi otev?¸en?? atmosf?©ra, a tak se stal vyhled??van??m ??to?¨i??t?¬m v??ech, kte?¸?­ tou???­ po nespoutan?© z??bav?¬.   více zde
  2014-02-11 09:14:11
 • Sestra Filipa: Ob?¬toval se pro v??echny gaye. Je to novodob?? Palach Jen p??r lidem ve sv?©m okol?­ ?¸ekl, ??e je gay a t?­??ilo ho, jak o homosexu??lech mluv?­ hlup??ci v jeho okol?­. Filip (14) bohu??el ud?¬lal n?¬co, co by se v tolerantn?­ spole?¨nosi st??t nikdy nem?¬lo. Sp??chal sebevra??du kv??li sv?© sexu??ln?­ orientaci. Rodina a p?¸??tel?© ho na onen sv?¬t vyprovodila s duhovou vlajkou na rakvi. 2014a.jpg  více zde
  2014-02-09 18:24:44
 • Filip (14) sp??chal sebevra??du. Synovec Ester Jane?¨kov?© neunesl nad??vky na homosexu??ln?­ orientaci Teprve ?¨trn??ctilet?? Filip z rodiny slavn?© moder??torky Ester Jane?¨kov?© si s??hnul na ??ivot. Neunesl tlak a nad??vky na svou homosexu??ln?­ orientaci. Jeho parte, kter?? rodina vystavila na facebooku, prot?­n?? duha. 2014a.jpg  více zde
  2014-02-09 18:17:16
 • 4. REPREZENTA??N?? DUHOV?? PLES - OSTRAVA Rok s rokem se se??el a dlouho o?¨ek??van?? ud??lost plesov?© sez??ny se bl?­???­ m?­lov??mi kroky. V sobotu 15. b?¸ezna 2014 se uskute?¨n?­ ji?? 4. REPREZENTA??N?? DUHOV?? PLES, tentokr??t v Clarion Congress Hotel Ostrava. V?¬?¸?­me, ??e i tentokr??t se n??m poda?¸ilo sestavit pestr?? program. Hlavn?­m hostem ve?¨era bude PAVEL V??TEK, po cel?? ve?¨er a?? do rann?­ch hodin bude hudbou prov??zet kapela RIVIERAS SHOW BAND.Ve?¨erem bude prov??zet Lubo?? Proch??zka, Frekvence 1. Prodej vstupenek bude zah??jen 22. ledna 2014.   duhovyples.cz
  2014-02-27 19:49:44
 • Dv?¬ nejkontroverzn?¬j???­ osoby gay sc?©ny to nat?¸eli... Rozhovor s organiz??torem akce Gayman - Marianem Kajzerem V prvn?­ ?¸ad?¬ ale nesm?­m zapomenout zm?­nit, ??e tato akce se pod?­l?­ i na charitativn?­ pomoci, nav?­c spousta ????asn??ch um?¬lc?? jako je nap?¸. Helena Vondr???¨kov?? a dal???­ vystupovali na akci, ani?? by si ?¸ekli o honor???¸. Sna???­m se ?¸?­ci, ??e spousta lid?­ m?? o akci p?¸edsudky, ani?? by znali cel?? p?¸?­b?¬h :)  web zelenka
  2014-02-01 19:42:25
 • Finalist?© GAYMAN 2014 Hlasovat pro sv?©ho favorita m????ete pod fotografiemi ( jen jednou ) ?¨i na facebooku kliknut?­m na "To se mi l?­b?­" u dan?©ho finalisty. Hlasov??n?­ kon?¨?­ 10. 5. 2014 ( v den kon??n?­ fin??le )  HLASOVÁNÍ
  2014-01-21 22:54:14
 • U??iv??let V??stava ??elezni?¨n?­ch model?? - Pardubice V ned?¬li 19. ledna 2014 se m????eme op?¬t po dlouh?© dob?¬ potkat na U? I v??let?¬. C?­lem bude v??stava â??Kr??lovstv?­ ma??inekâ??. SRAZ: Pardubice n??dra???­ ??D u ??D centra nebo pak p?¸ed z??mkem Pardubice. Na programu je n??v??t?¬v?? z??mku a v??stavy o ma??ink??ch.  INFO
  2014-01-14 08:49:29
 • PRAHA: GAYMANNIGHT V p??tek 17. ledna 2014 se m????ete setkat s finalisty sout?¬??e GAYMAN 2014 v Piano Baru. Za?¨?­n?? se ve 20 hodin, vstup zdarma, tombola, speci??ln?­ host?©.  Plakát
  2013-12-14 17:08:01
 • GAYMAN 2016 - hlasov??n?­ NOVINKA: 12 finalist?? a z nich zvol?­te 6 superfinalist?? pr??v?¬ vy hlasov??n?­m na partnersk??ch webech! ZRU? ENO: Discipl?­na - Ot??zka poroty. Nahrad?­ ji zcela nov??, kter?© v ????dn?© obdobn?© sout?¬??i nikdy nebyla! Fin??lov?? porota: n?¬kolik ?¨len??, av??ak 4 Boss porotci, jeden za partnery, jeden za Gold In GLBT Agency, jeden za hosty a jeden bude vylosov??n p?¸?­mo z ?¸ad div??k?? v s??le! Kapacita s??lu bude omezena, vstupenky nep?¸es??hnou hodnotu 200,- !!! FIN??LE 10. KV??TNA Tak se p?¸ihlas a sta?? se 13. GAYMANem!  HLASOVÁNÍ ZDE
  2013-12-20 16:54:52
 • NEJKR??SN??J? ??M GAYEM EVROPY SE STAL: ROBBIE OBARA V pra??sk?© Retro music hall vyvrcholilo 30.7.2013 mezin??rodn?­ kl??n?­ o titul Mr Gay Europe. Deleg??ti ze ??estn??cti zem?­ Evropy se se??li pr??v?¬ v Praze, kde pro n?¬ organiz??to?¸i p?¸ipravili n?¬kolika denn?­ program, jeho?? h?¸ebem byl dne??n?­ fin??lov?? ve?¨er pod taktovkou Pavla Filandra. V Retru, se se??lo n?¬co m??lo ke stovce lidi a ??iv?¬ se na fin??le koukalo v pr??m?¬ru 500 div??k??. mge2013.jpg  GAYNET.cz
  2013-07-31 10:00:15
 • PRINC GAY EROTICK?? MAGAZ??N V?¬d?¬li jste, ??e ?¨asopis PRINC GAY EROTICK?? MAGAZ??N JE JEDINE??N??M TITULEM NA ??ESK??M A SLOVENSK??M TRHU! Provokuj?­c?­, sexem nabit?? m?¬s?­?¨n?­k se seznamkou, kter?? ji?? 20 let p?¸in?????­ radost a z??bavu sv??m ?¨ten???¸??m! princ223.jpg  
  2013-07-15 07:06:31

<<   2 / 18   >  >>

admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |