ptek 22. bezna 2019, svtek m Leona  |  english

aktuality

 • UŠIVÝLET DO OSTRAVY - SVÌT TECHNIKY DOLNÍ VÍTKOVICE V nedìli 12. bøezna 2017 jsme se vydali po duhovém plese, který se konal v soboutu, na pohodový ušivýlet do oblasti vysokých pecí. Nakonec se nás sešlo celkem ètyøi kamarádi a vyrazili jsme objevovat tuto technickou památku.  Dolnivitkovice.cz
  2017-03-03 09:40:45
 • Tramvaj proti AIDS vyjede 1.12. do pražských ulic již potøinácté Zveme všechny na 13. roèník bezplatné jízdy osvìtové tramvaje poøádané Dopravním podnikem hl. m. Prahy ve spolupráci s Èeskou spoleèností AIDS pomoc, z.s. u pøíležitosti Svìtového dne boje proti AIDS. Bude vyjíždìt ze zastávky Výstavištì Holešovice (smyèka) a konèit bude v zastávce Florenc (smyèka).  colourplanet.zc
  2016-11-27 20:21:10
 • Mìsíc queer historie Pìtice spolkù pøipravila na duben 2016 Mìsíc queer historie, seriál jednadvaceti akcí týkajících se minulosti LGBT lidí a jejich situace v èeském kontextu. Cílem Mìsíce je pøedstavit formou pøednášek, výstav, projekcí a diskusí paletu pohledù na minulost, které mají spoleèné to, že obohacují její výklad o jednu z dosud marginalizovaných dimenzí.   Více zde:
  2016-04-10 20:01:29
 • 23. 4. Pálava 2016 - Tradièní zahájení sezóny. Sraz v Brnì hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poštì) v sobotu 23. dubna v 8: 45. Odjezd do Popic v 9: 10 (pøíjezd 9: 51 – poèkáme na pøíjezd vlaku od Bøeclavi v 10: 08). Trasa: Popice – Dolní Vìstonice – Dívèí hrady – Dìvín – Sirotèí hrádek – Mikulov. Odjezd z Mikulova do Brna busem v 16:10, 18:10 (pøíjezd v 17:34, 19:34) nebo vlakem pøes Bøeclav v 16:01 (pøíjezd BV 16:29, v 16:40 do BM, pøíj. 17:24) nebo 18:01 (pøíj. BV 18:29, pøíj. BM 19:24). Délka cca 20 km. Akce je spojena s akcí Prague Bears Pálava a Valtické podzemí s Pìšky atd., která pokraèuje do nedìle.  Pìšky atd.
  2016-04-06 20:35:04
 • Velikonoèní testování HIV Pokud pøemýšlíte nad tím, že si chcete nechat udìlat test na HIV infekci, ale nechce se Vám navštívit žádné testovací místo, nebo se Vám nechce èekat týden na výsledky, využijte toho, že budeme provádìt testování v terénu na Praze 2 a na Moravì. Ve Zlínì bude sanitka 30. bøezna 2016 od 09:00 do 19:00 nás potkáte ve Zlínì u klubu 204. V Olomouci budeme testovat 31. bøezna 2016 od 12:00 do 17:00. Sanitku z Domu svìtla najdete v Jeremkovì ulici (naproti Hlavnímu nádraží).  více zde:
  2016-03-28 08:48:16
 • 2016: GAYMAN VERSUS GAYROKU Tento rok èekají naši gay scénu dvì soutìže krásy gay klukù na podzim. Soutìž GAYMAN a dále GAY ROKU v Praze. Držíme soutìžícím palce.  http://usacek.eu/mr_gay/
  2016-03-21 18:03:14
 • Zeman podpoøil homosexuály.... Zeman podpoøil homosexuály. Mají stejná práva jako heterosexuálové, øekl. Jako bojovník za práva homosexuálù se ukázal prezident Miloš Zeman pøi úterní besedì se studenty v Klatovech. Na dotaz jednoho z nich kritizoval slovenské referendum, v nìmž se lidé vyjadøovali k tomu, jaký svazek lze oznaèit za manželství èi zda páry stejného pohlaví mohou adoptovat dìti. Více na:   plzen.idnes.cz
  2016-02-18 10:01:56
 • Smutný pekaø Jarda neuspìl na castingu Gaye roku Mediálnì nejprofláknutìjší kluk, který se ucházel o titul Gaye roku 2015, odjel v sobotu z Prahy s nepoøízenou. Neprošel neveøejným castingem, který probìhl v kadeønickém salonu Tomáše Arsova. Potom, co mu porota ukázala palec dolù, smutnil a hledal útìchu u kamaráda, který ho doprovázel.   více na BOYLER.cz
  2015-03-14 18:20:18
 • 7. roèník Reprezentaèního Duhového plesu 11. 3. 2017 Opìt po roce skvìlá akce v Clarion Congress Hotel Ostrava. Celým veèerem provázel moderátor Rádia FREKVENCE 1 Luboš Procházka, skupina Rivieras Show Band a DJ Berry. Jako hlavní host veèera vystoupila DARA ROLINS a aamozøejmì bohatá tombola. Dìkujeme za skvìlou duhovou akci poøadatelùm.  duhovýples.cz
  2017-02-19 13:02:03
 • QueerBall BRNO Za Queer Ballem stojí lidé, kteøí milují zábavu a rádi ji zprostøedkovávají ostatním. Vyzpovídali jsme proto organizátory tøetího roèníku LGBT plesu Queer Ball, proè jej pomáhají tvoøit a na co se mùžeme tìšit v letošním roèníku, který se uskuteèní 6. bøezna v Brnì.  nakluky.cz
  2015-02-03 12:59:28
 • Dopravní podniky bojují proti AIDS - Osvìtová tramvaj 1. prosince 2014 Prvního prosince je celosvìtový Den boje proti AIDS a v Èesku se poprvé podaøilo do této akce zapojit témìø všechny dopravní podniky, které provozují tramvajovou dopravu. V Praze, Ostravì, Brnì, Plzni, Olomouci a Liberci vypraví Èeská spoleènost AIDS pomoc preventivní tramvaje. Obèané a návštìvníci tìchto mìst v nich budou moci cestovat zdarma a získat informace o problematice HIV/AIDS a také kde se ve svém regionu mohou nechat otestovat.  více inho zde.
  2014-11-24 17:45:57
 • Bezplatné testování na HIV: Praha, Ostrava, Zlín, Olomouc, Liberec, Jihlava, Pøerov a další mìsta Èeská spoleènost AIDS pomoc organizuje Evropský týden bezplatného testování. Bezplatnì a anonymnì se budete moci nechat otestovat celý týden od pondìlí 24. 11. do 28. 12. a na vybraných místech i 01. 12. 2014. Více zde:  Nakluky.cz
  2014-11-24 17:35:44
 • Pekaø Jarda chce být Gay roku ...a hned pøiznal barvu: Toèil jsem porno, ale nestydím se. Užíval jsem si to! Jaroslav Jurko (28) pracuje jako pekaø, ale rozhodnì to nebyla jediná obživa, jakou kdy dìlal. Prošel si taky focením a natáèení porna. Minulosti nelituje, teï se chce stát Gayem roku.   Boyler.cz
  2014-12-24 17:33:42
 • GAYMAN 2015 - OPENING NIGTH V sobotu 20. záøí bude v Piano baru na Žiškovì oficiálnì zahájen další roèník soutìže krásy gay klukù. Slavnostním veèerem provede prezident soutìže Marian Kajzer a neèekanì reportér hvìzdného portálu Gaynet.cz - Jan Jakubec.   Více zde:
  2014-09-13 11:57:20
 • MUŽ ROKU 2014 V pátek 22. srpna 2014 se konala opìt skvìlá soutìž pánské krásy v Náchodì. V sále hotelu Beránek to opìt vøelo a podívejte se videosestøih z celého veèera. Vítìzem se stal Tomáš Dumbrovský. Více na   GAYNET.CZ
  2014-09-10 20:14:00
 • ZLÍN: JEDINEÈNÁ SHOW PØEDNÍ ÈESKÉ TRAVESTY SKUPINY 25. ZÁØÍ 2014 ZVEME VŠECHNY DO INTERHOTELU MOSKVA NA PRVNÍ JEDINEÈNOU SHOW PØEDNÍ ÈESKÉ TRAVESTY SKUPINY SCANDALLADIES BRNO. UVIDITE PLNO NÁDHERNÝCH DAM ÈESKÉHO I ZAHRANIÈNÍHO SHOWBYZNYSU,MNOHO VÝPRAVNÝCH KOSTÝMÙ,KRÁSNÉHO LÍÈENÍ,SPOUSTY LEGRACE A ZÁBAVY, NA KTEROU BUDETE DLOUHO VZPOMÍNAT.  info zde
  2014-09-10 19:53:03
 • Gayman 2014 Daniel Fröhlich hoøí láskou! Ze soutìže si odvezl i domácí štìstí s tímhle svalovcem! V létì oslavil teprve dvacetiny, ale už teï dokázal, že titulu Gayman 2014 rozhodnì ostudu nedìlá. Daniel Fröhlich byl pøekvapivým vítìzem, ale nakonec zvítìzil jeho netradièní vzhled. Z finále si ale neodvezl jen ceny a korunku  VÍCE NA boyler.cz
  2014-09-10 19:46:24
 • SERVER NAKLUKY.CZ VYZPOVÍDAL UŠÁKA Radim „Ušáèek“: Ve 25 letech jsem si díky internetu pøiznal, že jsem gay. Život byl najednou snazší! Ušáèek je od mého prvního kluka, respektive od plyšového médi, který mìl barevná ouška, a zaèali jsme mu øíkat Ušáèek. A èasem, jak to bývá, pøi dálkovém vztahu jsem zaèal být plyšákem – Ušáèekem. Od tìch dob jsem Ušák, Ušáèek. Samotný Ušákùv svìt vzniknul èistou náhodou díky mému tøetímu klukovi, kdy jsme  více zde:
  2014-09-10 19:42:37
 • ESTER JANEÈKOVÁ promluvila o smrti svého synovce Oblíbený server GAYNET.cz pøipravil rozhovor, ze kterého vás bude mrazit.  VÍCE ZDE
  2014-05-19 10:22:08
 • GAYMAN 2014 - PRVNÍ ROZHOR S VÍTÌZEM Oblíbený gay portál GAYNET.cz pøipravil sérii videoreportáží z celého galaveèera volby nového Gaymana na rok 2014. Podívejte se zde na celý rozhovor:  gaynet.cz
  2014-05-12 09:15:28

   1 / 18   >  >>

admin hanyz7     |     © 2004-2019    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |