ptek 22. bezna 2019, svtek m Leona  |  english


Vtejte ve svt, kter je vnovn ivotu kluka s klukem, lsky a ptelstv. Uek nen jenom moje pezdvka, ale je to pedevm plyov ma, kter se zrodil (vyskytl) z jedne asn lsky dvou zamilovanch kluk, kte se rozeli. Podme rzn vlety a seznamovac akce pro gaykluky. Sname se pinet rzn zajmav informace i od jinud.

aktuln
sex-seznamka.com

UŠIVÝLET DO OSTRAVY - SVÌT TECHNIKY DOLNÍ VÍTKOVICE

V nedìli 12. bøezna 2017 jsme se vydali po duhovém plese, který se konal v soboutu, na pohodový ušivýlet do oblasti vysokých pecí. Nakonec se nás sešlo celkem ètyøi kamarádi a vyrazili jsme objevovat tuto technickou památku.  Dolnivitkovice.cz »

7. roèník Reprezentaèního Duhového plesu 11. 3. 2017

Opìt po roce skvìlá akce v Clarion Congress Hotel Ostrava. Celým veèerem provázel moderátor Rádia FREKVENCE 1 Luboš Procházka, skupina Rivieras Show Band a DJ Berry. Jako hlavní host veèera vystoupila DARA ROLINS a aamozøejmì bohatá tombola. Dìkujeme za skvìlou duhovou akci poøadatelùm.  duhovýples.cz »

Tramvaj proti AIDS vyjede 1.12. do pražských ulic již potøinácté

Zveme všechny na 13. roèník bezplatné jízdy osvìtové tramvaje poøádané Dopravním podnikem hl. m. Prahy ve spolupráci s Èeskou spoleèností AIDS pomoc, z.s. u pøíležitosti Svìtového dne boje proti AIDS. Bude vyjíždìt ze zastávky Výstavištì Holešovice (smyèka) a konèit bude v zastávce Florenc (smyèka).  colourplanet.zc »

Mìsíc queer historie

Pìtice spolkù pøipravila na duben 2016 Mìsíc queer historie, seriál jednadvaceti akcí týkajících se minulosti LGBT lidí a jejich situace v èeském kontextu. Cílem Mìsíce je pøedstavit formou pøednášek, výstav, projekcí a diskusí paletu pohledù na minulost, které mají spoleèné to, že obohacují její výklad o jednu z dosud marginalizovaných dimenzí.   Více zde: »

23. 4. Pálava 2016 - Tradièní zahájení sezóny.

Sraz v Brnì hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poštì) v sobotu 23. dubna v 8: 45. Odjezd do Popic v 9: 10 (pøíjezd 9: 51 – poèkáme na pøíjezd vlaku od Bøeclavi v 10: 08). Trasa: Popice – Dolní Vìstonice – Dívèí hrady – Dìvín – Sirotèí hrádek – Mikulov. Odjezd z Mikulova do Brna busem v 16:10, 18:10 (pøíjezd v 17:34, 19:34) nebo vlakem pøes Bøeclav v 16:01 (pøíjezd BV 16:29, v 16:40 do BM, pøíj. 17:24) nebo 18:01 (pøíj. BV 18:29, pøíj. BM 19:24). Délka cca 20 km. Akce je spojena s akcí Prague Bears Pálava a Valtické podzemí s Pìšky atd., která pokraèuje do nedìle.  Pìšky atd. »

Velikonoèní testování HIV

Pokud pøemýšlíte nad tím, že si chcete nechat udìlat test na HIV infekci, ale nechce se Vám navštívit žádné testovací místo, nebo se Vám nechce èekat týden na výsledky, využijte toho, že budeme provádìt testování v terénu na Praze 2 a na Moravì. Ve Zlínì bude sanitka 30. bøezna 2016 od 09:00 do 19:00 nás potkáte ve Zlínì u klubu 204. V Olomouci budeme testovat 31. bøezna 2016 od 12:00 do 17:00. Sanitku z Domu svìtla najdete v Jeremkovì ulici (naproti Hlavnímu nádraží).  více zde: »

2016: GAYMAN VERSUS GAYROKU

Tento rok èekají naši gay scénu dvì soutìže krásy gay klukù na podzim. Soutìž GAYMAN a dále GAY ROKU v Praze. Držíme soutìžícím palce.   »

Zeman podpoøil homosexuály....

Zeman podpoøil homosexuály. Mají stejná práva jako heterosexuálové, øekl. Jako bojovník za práva homosexuálù se ukázal prezident Miloš Zeman pøi úterní besedì se studenty v Klatovech. Na dotaz jednoho z nich kritizoval slovenské referendum, v nìmž se lidé vyjadøovali k tomu, jaký svazek lze oznaèit za manželství èi zda páry stejného pohlaví mohou adoptovat dìti. Více na:   plzen.idnes.cz »

Smutný pekaø Jarda neuspìl na castingu Gaye roku

Mediálnì nejprofláknutìjší kluk, který se ucházel o titul Gaye roku 2015, odjel v sobotu z Prahy s nepoøízenou. Neprošel neveøejným castingem, který probìhl v kadeønickém salonu Tomáše Arsova. Potom, co mu porota ukázala palec dolù, smutnil a hledal útìchu u kamaráda, který ho doprovázel.   více na BOYLER.cz »

QueerBall BRNO

Za Queer Ballem stojí lidé, kteøí milují zábavu a rádi ji zprostøedkovávají ostatním. Vyzpovídali jsme proto organizátory tøetího roèníku LGBT plesu Queer Ball, proè jej pomáhají tvoøit a na co se mùžeme tìšit v letošním roèníku, který se uskuteèní 6. bøezna v Brnì.  nakluky.cz »

Pekaø Jarda chce být Gay roku

...a hned pøiznal barvu: Toèil jsem porno, ale nestydím se. Užíval jsem si to! Jaroslav Jurko (28) pracuje jako pekaø, ale rozhodnì to nebyla jediná obživa, jakou kdy dìlal. Prošel si taky focením a natáèení porna. Minulosti nelituje, teï se chce stát Gayem roku.   Boyler.cz »

Dopravní podniky bojují proti AIDS - Osvìtová tramvaj 1. prosince 2014

Prvního prosince je celosvìtový Den boje proti AIDS a v Èesku se poprvé podaøilo do této akce zapojit témìø všechny dopravní podniky, které provozují tramvajovou dopravu. V Praze, Ostravì, Brnì, Plzni, Olomouci a Liberci vypraví Èeská spoleènost AIDS pomoc preventivní tramvaje. Obèané a návštìvníci tìchto mìst v nich budou moci cestovat zdarma a získat informace o problematice HIV/AIDS a také kde se ve svém regionu mohou nechat otestovat.  více inho zde. »

MUŽ ROKU 2014

V pátek 22. srpna 2014 se konala opìt skvìlá soutìž pánské krásy v Náchodì. V sále hotelu Beránek to opìt vøelo a podívejte se videosestøih z celého veèera. Vítìzem se stal Tomáš Dumbrovský. Více na   GAYNET.CZ »

SERVER NAKLUKY.CZ VYZPOVÍDAL UŠÁKA

Radim „Ušáèek“: Ve 25 letech jsem si díky internetu pøiznal, že jsem gay. Život byl najednou snazší! Ušáèek je od mého prvního kluka, respektive od plyšového médi, který mìl barevná ouška, a zaèali jsme mu øíkat Ušáèek. A èasem, jak to bývá, pøi dálkovém vztahu jsem zaèal být plyšákem – Ušáèekem. Od tìch dob jsem Ušák, Ušáèek. Samotný Ušákùv svìt vzniknul èistou náhodou díky mému tøetímu klukovi, kdy jsme  více zde: »

GAYMAN 2014 - PRVNÍ ROZHOR S VÍTÌZEM

Oblíbený gay portál GAYNET.cz pøipravil sérii videoreportáží z celého galaveèera volby nového Gaymana na rok 2014. Podívejte se zde na celý rozhovor:  gaynet.cz »

Gayman 2014 je devatenáctiletý Daniel Fröhlich

chlapec s pomìrnì výstøedním vzhledem nejvíc zaujal porotu letošního Gaymana a vyhrál. Do soutìže pøitom nastoupil na poslední chvíli a mìl tak nejménì èasu na sbíraní sympatií… Více zde:  BOYLER.CZ »

Gayové v Cestách domù vychovávají dítì a nechovají se vykroucenì.

Mediální obraz gayù byl dlouhé roky pro masové publikum v Èesku deformován tím, jak gaye zobrazovaly taky filmy a seriály. Vìtšinou si režiséøi øekli, že èím vykroucenìjší a rùžovìjší „buznu“ na obraz uvedou, tím víc divák pochopí, že je gay. Z toho pak vznikl trochu stereotyp. Seriál Cesty domù na Primì na to šel jako jeden z mála z opaèné strany. Gay pár tvoøí dva chlapi. A ještì vychovávají dítì. Sláva! Bod pro Primu! Více zde:  boyler.cz »

Ester Janeèková o smrti synovce

Je náboženství opravdu tak nesluèitelné s odlišnou sexuální orientací? Mnohdy ano, jindy ne. Smutným pøíkladem je nedávná sebevražda teprve ètrnáctiletého Filipa. .......Knìz se obrátil takhle na tu rakev, vedle které stál a øíkal: „Já Filípka taky znal a mìl jsem ho rád a jsem si jistý, že on by s tím, co tady zaznìlo, nesouhlasil.“ A to bylo jak bodnutí do srdce. Já jsem v tu chvíli vykøikla: „To vy jste ho zabil, vy a lidi jako jste vy.“ Filípkovy sestry tam zaèaly vzlykat a øvát: „Vypadnìte, mlète.“ celý rozhor zde  RADIO WAVE »

Sestra Filipa: Obìtoval se pro všechny gaye. Je to novodobý Palach

Jen pár lidem ve svém okolí øekl, že je gay a tížilo ho, jak o homosexuálech mluví hlupáci v jeho okolí. Filip (14) bohužel udìlal nìco, co by se v tolerantní spoleènosi stát nikdy nemìlo. Spáchal sebevraždu kvùli své sexuální orientaci. Rodina a pøátelé ho na onen svìt vyprovodila s duhovou vlajkou na rakvi.  více zde »

Filip (14) spáchal sebevraždu. Synovec Ester Janeèkové neunesl nadávky na homosexuální orientaci

Teprve ètrnáctiletý Filip z rodiny slavné moderátorky Ester Janeèkové si sáhnul na život. Neunesl tlak a nadávky na svou homosexuální orientaci. Jeho parte, která rodina vystavila na facebooku, protíná duha.   více zde »

NEJKRÁSNÌJŠÍM GAYEM EVROPY SE STAL: ROBBIE OBARA

V pražské Retro music hall vyvrcholilo 30.7.2013 mezinárodní klání o titul Mr Gay Europe. Delegáti ze šestnácti zemí Evropy se sešli právì v Praze, kde pro nì organizátoøi pøipravili nìkolika denní program, jehož høebem byl dnešní finálový veèer pod taktovkou Pavla Filandra. V Retru, se sešlo nìco málo ke stovce lidi a živì se na finále koukalo v prùmìru 500 divákù.  GAYNET.cz »

Marek Zlý o pøípravách na soutìž Mr Gay

Vítìz Gaymana ÈR 2012 Marek Zlý se pilnì pøipravuje na blížící se soutìže Mr Gay Europe a Mr Gay Word.Soutìž se blíží mílovými kroky, èlovìk se ani nenadál a skoro za 2 týdny je zde oèekávaná akce na kterou jsem myslel již od zvolení GM ÈR 2012 Za tu dobu probìhlo nìkolik aktivit i mnou poøádaných, které splnily mé oèekávání. (asi je zbyteèné se zmiòovat o plese, charitì atd..  více zde »

Vìdìli jste, že èasopis PRINC GAY EROTICKÝ MAGAZÍN JE JEDINEÈNÝM TITULEM NA ÈESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU! Provokující, sexem nabitý mìsíèník se seznamkou, který již 20 let pøináší radost a zábavu svým ètenáøùm!   

GAYSTAR 2013: VELKÝ FOTOREPORT

V pražském klubu Stage ve ètvrtek 16. kvìtna vyhlásili výsledky 5. roèníku ètenáøské ankety Gaystar. Ikonou roku v ženské kategorii zvolili èeští homosexuálové a jejich pøíznivci už potøetí zpìvaèku Helenu Vondráèkovou. Ikonou roku v mužské kategorii se stal Karel Gott. Více zde:  GAYNET.cz »

BRNO: Queer ball

Elegantnì obleèení muži, okouzlující dámy a hudba hrající k tanci. Na první pohled vše vypadá jako bìžný ples. Když se ale èlovìk v pátek veèer po kulturním centru Stadion v Brnì rozhlédne dùkladnì, zjistí, že nìco je jinak. Kromì dam tanèících s pány je totiž parket plný i jiných párù. Muži pøi tanci objímají muže a ženy se vinou k ženám. V klidu a bez toho, že by je pozorovaly desítky zvìdavých a pohoršených oèí. Stadion totiž hostí Queer ball – první brnìnský ples pro lesby a gaye. Více zde:   brnensky.denik.cz »

GayNet FASHION NIGHT - pøehlídka finalistù Muže roku 2012

Máme pro vás fotoreport serveru GAYNET.cz z páteèní skvìlé akcet, která se odehrála v pražském klubu Friends 22. 2. 2013. Finalisté Muže roku Karol Partika, Adam Klavík a Miroslav Kolenyak pøedvádìli v noci spodní prádlo znaèky STYX a bylo se na co koukat.  fotoreport zde »

GAYMAN 2012 - SI VYZVEDNUL CENU

Podívejte se na cenu, kterou si Marek Zlý, vítìz soutìže krásy gay klukù vyzvedl v Praze. Salon Milana Pokorného pøipravil oblek na míru pro Marka a sami se podívejte, jak mu to sluší. Marek hodnotí oblek: Je perfektní!!! Pøipomínáme, že letos se v Praze uskuteèní Mr. Gay Europe v Praze a jak mu to sluší:  foto »

Charlie a mìsíc LGBT historie

Charlie, queer sdružení Univerzity Karlovy, se letos zapojí do evropského projektu Únor – mìsíc LGBT historie. V jeho rámci se bude zabývat nìkterými aspekty historie LGBT+ lidí a hnutí za jejich zrovnoprávnìní.  INFO »

Gayman 2012 Marek Zlý se vìnuje charitì

S Markem jsme jeho zájem o charitativní èinnost probírali hned po vítìzství v soutìži Gayman 2012. V souvislosti se svým nabitým programem Marek prohlásil, že si èas na charitu udìlá. A nyní mùžeme sledovat Markovi první úspìchy. V prosinci pøedal šek Ústavu sociální péèe Ètyølístek v Ostravì – Muglinovì. více zde:  INFO »

Klub èeských turistù Queer - ohlédnutí za výletem

V listopadu KÈT QUEER poøádali akci Po èervené pøes Jenštejn do Brandejsa, na kterou pøišlo 10 turistù. Poèasí vyšlo akorát a úèastníci urazili 16,5 km   FOTOREPORT »
Alex is back

ALEX IS BACK aneb sms reality show

Uek pipravil zajimav pbh, sloen ze svch vzpomnek a exvztah. Sms reality show opt pokrauje....chcete vdt pro, se Alex Ukovi neozval a nebyli spolu na Valentna.... sledujte odkaz
tisckrt moudrost a tst

Nkdy se lovk mus podvat opanm koncem dalekohledu.

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2019    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |